Betonár

BetonárBetonár vykonáva komplexné betonárske práce pri zhotovovaní monolitických a prefabrikovaných stavebných konštrukcií z betónu, oceľobetónu a predpätého betónu. Posudzuje stav pripravenosti pracoviska na betonárske práce, volí vhodné pracovné postupy na prípravné práce, na ručnú a strojovú prípravu a spracovanie výrobných surovín, polotovarov a výrobkov pri výrobe betónových stavebných konštrukcií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4438/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7114
SK ISCO-08
7114002
ESCO
2131
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
7114002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné druhy monolitických a prefabrikovaných stavebných konštrukcií, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy betónu a ich zloženie, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia betónovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Výkresy výstuže, tvaru a skladby prefabrikovaných stavebných konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické normy, predpisy, listy a návody súvisiace s betonárskymi prácami.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy strojov a zariadení na betonárske práce, spôsoby ich obsluhy a údržby.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby výstuže z betonárskej ocele
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technológia výroby výstuže z betonárskej ocele a spôsoby jej čistenia, vyrovnávania, strihania, ohýbania, viazania a ukladania.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy výpočtu spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sanačné stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v stavebných výkresoch na vykonávanie betonárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Čítanie stavebných výkresov, orientácia v stavebných výkresoch, v normách, predpisoch, listoch a návodoch súvisiacich s vykonávaním betonárskych prác.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce a technických podmienok na výrobu betónových a vystužených prefabrikátov a vykonávanie betonárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba mált a čerstvého betónu zo suchých maltových a betónových zmesí alebo zložiek ambulantne na stavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
betónovanie stavebných konštrukcií z prostého betónu aj konštrukcií s vloženou armovacou sieťou
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
betónovanie oceľobetónových stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pomocné konštrukcie - debnenie, príprava výstuže, proces betónovania a zhutňovania a ošetrovanie betónu.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž debnenia z rôznych materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
betónovanie vodorovných konštrukcií z betónu, vrátane vystuženého
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
betónovanie podláh, vrátane konečnej úpravy povrchu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, nastavovanie, ošetrovanie a údržba betonárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, používanie a údržba pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výroba prefabrikovaných stavebných dielcov a stavebných konštrukcií z oceľobetónu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojných zariadení na murárske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.