Železiar v stavebníctve

Železiar v stavebníctveŽeleziar v stavebníctve pripravuje, spracováva, zhotovuje a ukladá betonársku výstuž alebo jej časti. Strihá a ohýba betonársku oceľ alebo rohože, ručne i strojovo s výberom a rozmeraním materiálu, strihá, ukladá a tvaruje výstuže zo zváraných sietí do konštrukčných prvkov. Číta stavebné výkresy (v časti statika), vyrába železobetónové dielce pre priemyselnú výrobu, šaluje podľa plánov, betónuje, zhotovuje betónové povrchy z rôznych zmesí, betónuje sedlá pod vodovodným a kanalizačným potrubím. Zhotovuje staticky náročné stavebné dielce zo železobetónu, mostné nosníky, opravuje poškodené časti betónových stavieb, opravuje, doplňuje a vymieňa rôzne časti výstuže konštrukcií. Viaže a zvára betonársku výstuž a osadzuje železobetónové prefabrikované prvky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4432/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMontážnik železiarskych konštrukcií v stavebníctve
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7114
SK ISCO-08
7114001
ESCO
2131
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
7114001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zváracie stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné druhy stavebných konštrukcií, spôsoby kotvenia a upevňovania, upevňovacie materiály.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
železobetónové dielce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia betónovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a montáže železobetónových výstuží
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Stavené a technické výkresy betónových a oceľobetónových stavebných konštrukcií, výkresy výstuže, tvaru a skladby oceľobetónových konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické normy, predpisy, listy a návody súvisiace so železiarskymi prácami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy strojov a zariadení na železiarske práce, spôsoby ich obsluhy a údržby.
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti maliarskych materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti betónu a ocele a spôsoby ich použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oceľobetónové dielce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby výstuže z betonárskej ocele
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technológia výroby výstuže z betonárskej ocele a spôsoby jej čistenia, vyrovnávania, strihania, ohýbania, viazania a ukladania.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania oceľovej výstuže používanej na výrobu stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné znalosti.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v stavebných výkresoch výstuže, tvaru a skladby na zhotovenie oceľobetónových konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Čítanie stavebných výkresov výstuže, tvaru a skladby na zhotovenie oceľobetónových konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Predovšetkým pri zváraní.
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce pri zhotovovaní výstuže monolitických a prefabrikovaných oceľobetónových stavebných prvkov a konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné znalosti.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
montáž debnenia prvkov oceľobetónových stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zváranie výstuže alebo výstužných dielov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zváranie jednotlivých prútov, prípadne vopred pripravených dielov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
delenie výstužných sietí, prútov a ohýbanie výstužných prútov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba, čistenie, vyrovnávanie, strihanie, ohýbanie, viazanie a ukladanie výstuže z betonárskej ocele
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vytváranie železobetónovej výstuže a stavebných železobetónových celkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a osadzovanie železobetónových základových blokov, stĺpov, stožiarov, stropných nosníkov, prekladov, kanalizačných a teplovodných dielov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
betónovanie oceľobetónových stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, nastavovanie, ošetrovanie a údržba betonárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Manipulácia so stavebnou oceľou a betónovou zmesou pri železiarskych prácach.
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a údržba strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Obsluha a údržba strojov a zariadení na železiarske práce - strojov a zariadení na strihanie, ohýbanie a zváranie výstuže.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zdvihákov a ďalších manipulačných a pomocných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha s manipulačnou a automatizačnou technikou pre presun a ukladanie zváraných železiarskych výrobkov a komponentov na stavbe.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.