Krajinný a záhradný architekt

Krajinný a záhradný architektKrajinný a záhradný architekt navrhuje architektonické riešenie mestských a obecných parkov, záhrad, sadov a podieľa sa na stvárnení zelene v krajine a v urbanizovanom prostredí. Projektovo navrhuje súkromné záhrady ako súčasť rodinných domov, navrhuje doplnenie zelených plôch záhradným mobiliárom. Vníma kultúrne, intelektuálne, historické, sociálne a ekonomické prostredie a vzťahy architektúry, prostredia a nárokov modernej spoločnosti, a to pri zachovaní historických a pamiatkových kritérií a parametrov diel a stavieb. Prostredníctvom tvorivého myslenia a čiastočne aj estetického i technického cítenia dokáže produkovať originálne technicko-umelecké riešenia a vytvárať tak originálne diela a stavebné i umelecké objekty v zastavanosti urbanizovaného územia. Navrhuje rôzne druhy projektov a stavieb, napr. projekty revitalizácie, rekultivácie a umiestňovania záhrad i zalesňovania a riešenia vodných plôch a rovnako aj zmeny týchto stavieb. Posudzuje a vyberá sortiment rastlín využívaný...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4384/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENLandscape and garden architect
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov sa vzťahuje len na výkon zamestnania "Autorizovaný krajinný architekt". V prípade výkonu zamestnania „Krajinný architekt bez autorizácie“ je uvedený právny predpis bezpredmetný.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizačné osvedčenie autorizovaného krajinného architekta podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 2)
Poznámka: Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov sa vzťahuje len na výkon zamestnania "Autorizovaný krajinný architekt". V prípade výkonu zamestnania bez autorizácie je uvedený právny predpis bezpredmetný.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odborná prax je nevyhnutným predpokladom pre autorizáciu. Základná dĺžka odbornej praxe je tri roky po skončení vzdelávania, ktorého preukazom je doklad o vzdelaní podľa § 16 zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2162
SK ISCO-08
2162001
ESCO
553
SK NACE Rev. 2
F42
CPA 2015
F42
Príslušnosť k povolaniu
2162001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
botanika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
grafické počítačové systémy CAD
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rutinné a presné ovládanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť orientovať sa a spracovať zadania v súvislosti s normami a predpismi.
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
metódy výpočtu spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy obstarávania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
krajinná architektúra a plánovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
záhradná architektúra
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
územné plánovanie a dokumentácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
3D mapovanie
Elektronické geometrické plány
7
urbanistika
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy meliorácie a rekultivácie pôd
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment záhradných stavieb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
parametre kvality v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Podrobná znalosť a vedomosť o technických a technologických možnostiach a obmedzeniach počas riešenia danej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vysoká potreba schopnosti samostatne pracovať s projektovými dokumentáciami a odborná znalosť a tvorivosť pri vyhotovovaní odborných dokumentácií v stavebnej činnosti s následným právnym dopadom pre fungovanie krajinných a záhradných riešení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
3D mapovanie
Elektronické geometrické plány
7
skúmanie predbežných architektonických nákresov a inžinierskych plánov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobná odborná znalosť a tvorivosť pri poznávaní a skúmaní architektonických návrhov a zámerov i riešení odborných dokumentácií v stavebnej činnosti s následným právnym dopadom pre fungovanie krajinných a záhradných riešení.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Špecificky zameraná odborná znalosť a tvorivosť pri práci v online knižniciach a vyhotovovaní odborných dokumentácií v stavebnej činnosti s následným právnym dopadom pre fungovanie krajinných a záhradných riešení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie investičných stavebných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú, technickú stratégiu organizácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Investičné zámery, architektonické a urbanistické štúdie, územnoprávne prieskumy a rozbory.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobná odborná znalosť a tvorivosť pri spracovaní územnoplánovacích podkladov a súvisiacich odborných dokumentácií v stavebnej činnosti s následným právnym dopadom pre fungovanie krajinných a záhradných riešení.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a čítanie stavebných výkresov a dokumentácie v architektúre
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobná odborná znalosť a tvorivosť pri spracovaní a vyhotovovaní odborných dokumentácií v stavebnej činnosti s následným právnym dopadom pre fungovanie krajinných a záhradných riešení.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní v stavebnej činnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobná odborná znalosť a tvorivosť pri vyhotovovaní odborných dokumentácií v stavebnej činnosti s následným právnym dopadom pre fungovanie krajinných a záhradných riešení.
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad starostlivosťou o záhradu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad realizáciou architektonických návrhov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočet spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Dôsledné ovládanie postupov a metodík pre výpočet aplikovania stavebných materiálov v krajinných a záhradných dielach.
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
obsluha grafických počítačových systémov CAD v architektúre
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
architektonické spracovávanie projektovej dokumentácie alebo jej častí
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie komplexnej projektovej činnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie architektonických návrhov a dokumentácie (krajinná a záhradná oblasť), projektovej dokumentácie, rekonštrukcií a modernizácii parkov, záhrad, sadov a pod. Tvorba architektonického návrhu pri splnení estetických a technických požiadavkách.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súvisiacich technických služieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Napr. poskytovanie architektonického poradenstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie ručného kreslenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.