Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Architekt

ArchitektArchitekt sa vyznačuje nezávislým tvorivým myslením, dokáže produkovať originálne technicko-umelecké riešenia a vytvárať tak originálne diela (návrhy územných celkov, stavby, mobiliár a pod.). Spracováva urbanistické, architektonické a interiérové návrhy všetkých stupňov, t. j. od zámerov a štúdií, cez projekt až po realizáciu. Ovláda komplex technických a zároveň umeleckých vedomostí z oblasti stavebníctva. Je schopný rozumieť kultúrnemu, intelektuálnemu, historickému, sociálnemu a ekonomickému vzťahu architektúry a prostredia. Navrhuje rôzne druhy stavieb - inžinierske, obytné stavby a rovnako aj zmeny týchto stavieb (dostavby, prístavby, stavebné úpravy, ďalej rekonštrukcie, adaptácie, modernizácie budov a interiérov a pod.). Koordinuje činnosti jednotlivých odborných profesií spoluvytvárajúcich dielo a manažuje projektovú činnosť. Architekt vedie tvorivý dialóg so zadávateľom - investorom stavby, rovnako aj so zhotoviteľom. V rámci výkonu povolania sa rozlišuje medzi tzv. neauto...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4374/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov sa vzťahuje len na výkon zamestnania "Autorizovaný architekt". V prípade výkonu zamestnania „Architekt bez autorizácie“ je uvedený právny predpis bezpredmetný.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizačné osvedčenie autorizovaného architekta podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1)
Poznámka: Predmetné autorizačné osvedčenie je podmienkou len v prípade výkonu zamestnania "Autorizovaný architekt".

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odborná prax je nevyhnutným predpokladom pre autorizáciu. Základná dĺžka odbornej praxe je tri roky po skončení vzdelávania, ktorého preukazom je doklad o vzdelaní podľa § 16 zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2161
SK ISCO-08
2161000
ESCO
551
SK NACE Rev. 2
F41,F42
CPA 2015
F41,F42
Príslušnosť k povolaniu
2161000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Kritické myslenie
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výstavby a územného konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inžinierske siete a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy riadenia kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
harmonogram stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
metódy prevádzky a údržby technického zariadenia budov a prevádzkových zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
funkcie stavieb, vnútorné podmienky a formy ochrany pred vplyvmi počasia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o fyzikálnych problémoch, technológiách a o funkcii stavieb, aby poskytovali komfortné vnútorné podmienky a ochranu pred vplyvmi počasia v rámci udržateľného rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebná architektúra
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rozdiel medzi výkonom práce autorizovaného a neautorizovaného architekta:
Autorizovaný architekt je oprávnený na vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti (stavebné a investičné zámery, architektonické a urbanistické štúdie, územnoplánovacie prieskumy a rozbory); vykonávanie komplexnej projektovej činnosti (architektonické návrhy a dokumentácie umiestňovania stavieb a zmien stavieb, projektová dokumentácia stavieb a zmien stavieb vrátane interiérov a exteriérov, vrátane modernizácií a rekonštrukcií budov a obnovy pamiatkových budov); spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie; rovnako aj na vykonávanie projektového manažmentu, odborného autorského dohľadu a na vykonávanie stavebného dozoru. Autorizovaný architekt je oprávnený taktiež graficky spracovávať a modelovať architektonické diela a poskytovať súvisiace služby v rámci činnosti - poradenstvo, konzultácie s investorom a vypracovávať odborné posudky.
Neautorizovaný architekt môže vykonávať svoju tvorivú činnosť taktiež samostatne a komplexne a v rámci nadobudnutých vedomostí a zručností, avšak pri výkone povolania je regulovaný limitmi zákonných oprávnení. Môže vykonávať činnosť ako SZČO, resp. v zmysle živnostenského zákona, a to ako - viazanú živnosť, na ktorú sa vzťahuje získanie odborného vzdelania. Taktiež môže pracovať v spolupráci a zároveň pod vedením autorizovaného architekta/architektov, a to rôznymi formami, ako právnická osoba, fyzická osoba - zamestnanec na základe pracovnej zmluvy. Neautorizovaný architekt môže vypracovať štúdie návrhov objektov i interiérov, môže participovať na vypracovaní komplexnej projektovej dokumentácie. V zmysle stavebného zákona však môže spracovať dokumentáciu jednoduchých stavieb, drobných stavieb, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m a uskutočňovať vedenie jednoduchých stavieb. V rámci vybraných činností v stavebníctve v zmysle stavebného zákona môže vykonávať projektovú činnosť a viesť uskutočňovanie stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
grafické počítačové systémy CAD v architektúre
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
územné plánovanie a dokumentácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy zabezpečovania obstarávania územnoplánovacích podkladov a dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interiérová architektúra
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné prostredie budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interiérová a stavebná architektúra
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
urbanistika
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy a postupy spojené so zavádzaním konceptov projektov do stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštrukčné projektovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Chápanie konštrukčného projektovania, konštrukčných a technických problémov spojených so stavebným projektom.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Architekt je schopný rozumieť kultúrnemu, intelektuálnemu, historickému, sociálnemu a ekonomickému vzťahu architektúry a prostredia. Vyznačuje sa nezávislým tvorivým myslením, dokáže produkovať originálne technicko-umelecké riešenia a vytvárať tak originálne diela (návrhy územných celkov, stavby, mobiliár a pod.). Dokáže spracovať urbanistické, architektonické a interiérové návrhy všetkých stupňov, t. z. od zámerov a štúdií, cez projekt až po realizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skúmanie predbežných architektonických nákresov a inžinierskych plánov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie investičných stavebných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú, technickú stratégiu organizácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Investičné zámery, architektonické a urbanistické štúdie, územnoprávne prieskumy a rozbory.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a čítanie stavebných výkresov a dokumentácie v architektúre
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní v stavebnej činnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie stavebných ponúk pre dodávateľov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Tzv. stavebné zmluvy.
Perspektíva: Aktuálna
7
predbežný odhad nákladov a času výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
realizácia projektov a využívanie projektového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha grafických počítačových systémov CAD v architektúre
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
architektonické spracovávanie projektovej dokumentácie alebo jej častí
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie komplexnej projektovej činnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva v oblasti opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súvisiacich technických služieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poskytovanie napr. architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie ručného kreslenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Najmä počas koncepčných fáz projektu.
Perspektíva: Aktuálna
7
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.