Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky

Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej technikyRiadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky zabezpečuje koncepčné a operatívne riadenie prevádzky poľnohospodárskych strojov, výrobných poľnohospodárskych systémov, aplikáciu dopravných, manipulačných, energetických zariadení a automatizovaných systémov v rastlinnej a živočíšnej výrobe, s cieľom ich racionálneho využívania vo výrobných procesoch z hľadiska ekonomickej efektívnosti pri dosahovaní kvalitnej produkcie a znižovaní výrobných nákladov. Zabezpečuje postupy a metódy hospodárenia a šetrenia s materiálmi a energiami vo výrobe v súlade s ekonomickými a ekologickými požiadavkami. Zodpovedá za obnovu, údržbu, servis strojového výrobného zariadenia, modernizáciu strojového parku, technologických sústav a technických zariadení ako aj za projektovanie techniky a technických zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
42604/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DELandmaschiner Manager
SKMechanizátor
SKVedúci technických služieb
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
1311
SK ISCO-08
1311004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
A01,M70
CPA 2015
A01,M70
Príslušnosť k povolaniu
1311004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
otvorené vzdelávacie možnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poľnohospodárska technika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane poľnohospodárskych strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
legislatíva a právne predpisy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výrobné poľnohospodárske systémy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia o poľnohospodárskej technike
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Porozumieť technickej dokumentácii o poľnohospodárskej technike a vedieť informácie z tejto dokumentácie využiť pri riadení práce s technikou, správnom nastavení strojov s dôrazom na maximálny výkon, ekonomiku prevádzky, a predpísanú údržbu a starostlivosť so zameraním na maximálnu životnosť strojov
Perspektíva: Aktuálna
7
prvky sociálnej ekonomiky a uplatňovanie v poľnohospodárskej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Využívanie prvkov sociálnej ekonomiky v previazanosti na poľnohospodársku výrobu súvisí s budovaním sociálnych podnikov a sociálnym potenciálom uplatnenia v agrosektore. Tu môže dôjsť k inklúzii znevýhodnených osôb do širšej spoločnosti, je možné uplatniť aj menej kvalifikované ľudské zdroje alebo zamestnania z iných odvetví, pričom všetky zúčastnené zložky si budú vzájomne prospešné z hľadiska kvality a produkcie poľnohospodárskej výroby, poskytovaných služieb a zvyšovania životnej úrovne na vidieku. Znalosť legislatívy s návrhom systému zjednodušeného zamestnávania ľudských zdrojov pri príležitostných a sezónnych prácach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
procesy digitalizácie a analytiky dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
spôsoby vertikálneho pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v podnikových, resp. štátnych normách kvality a v EHK normách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov týkajúcich sa riadenia, obsluhy a bežnej údržby výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie stratégie konkurencieschopnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
stanovovanie požiadaviek na druh a kapacitu poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: So zreteľom na kvalitu produkcie, znižovanie nákladov a ochranu životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie plánov využitia strojov, údržby a zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti strojov a obnovy ich častí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V prevádzke výrobných poľnohospodárskych systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
dohliadanie na realizáciu procesu údržby, servisu, zachovania prevádzkyschopnosti poľnohospodárskych strojov a výrobných zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola biologických a technologických procesov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu v oblasti poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane projektovania techniky a technických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vývoja nákladov a jeho vplyvu na všetky časti obchodných a finančných plánov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
nadviazanie rozhovoru a komunikácia na viacerých úrovniach spoločnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prejednávanie odborných záležitostí pri uzatváraní objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia investičnej činnosti do strojného výrobného zariadenia pri obnove strojového parku, ako aj v oblasti technologických zariadení stavieb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie otvorených vzdelávacích možností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
starostlivosť o zariadenia IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
7
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vertikálne pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie prác pri vertikálnom pestovaní rastlín a v závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
7
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
7
aplikácia digitalizácie a analytika dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V prevádzke výrobných poľnohospodárskych systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie prvkov sociálnej ekonomiky v poľnohospodárskej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
zabezpečovanie prevádzky výrobných poľnohospodárskych systémov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a technické zabezpečovanie technologických, dopravných a manipulačných operácií podľa potreby výroby v záujme ich racionálnej vyťažiteľnosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Napr. stroje, súpravy, technologické zariadenia a pod., vrátane riešenia vzniknutých technologických a technických problémov súvisiacich s prevádzkou poľnohospodárskej techniky a využívaním výrobných technológií v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Komplexné riadenie mechanizačného úseku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
zabezpečovanie postupov a metód hospodárenia a šetrenia s materiálmi a energiou v poľnohospodárskej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V súlade s ekonomickými a ekologickými požiadavkami.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.