Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve

Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctveRiadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve je zamestnancom stavebníka (investora), obvykle pracuje pre verejného obstarávateľa, alebo súkromného developera. Obstaráva stavebné práce na zverenom úseku, ak stavbu nerealizuje generálny zhotoviteľ a pre samotného stavebníka je náročné koordinovať celú výstavbu. Manažér predovšetkým zaisťuje zmluvné vzťahy so zhotoviteľmi a riadi finančné toky od stavebníka na zverenom úseku. Stanovuje zadanie stavebných prác, koordinuje termíny, schvaľuje čerpanie financií, stanovuje požiadavky na kvalitu a koordinuje súlad zhotovenia na svojom úseku. Zhotoviteľov obstaráva podľa požiadaviek projektovej dokumentácie, v súlade s dodržiavaním predpisov o výstavbe a súvisiacich predpisov. Manažér dbá na dodržiavanie vyváženej spolupráce, minimalizuje riziko vzniku sporov a má vedomosti o zmluvných štandardoch FIDIC. Orientuje sa v stavebných technologických inováciách, prefabrikácii a modulárnej výstavbe. Na zverenom úseku overuje dodržiavanie predp...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4253/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENConstruction manager
SKProjektový manažér stavby
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Pri stredoškolskom vzdelaní sa odporúča prax 60 mesiacov.
ISCO-08
1323
SK ISCO-08
1323002
ESCO
92
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
1323002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zabezpečovacie nástroje na minimalizovanie obchodných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Bankové záruky, poistenia zodpovednosti, majetku, stavby a iné poistné krytie.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve /zaisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy mimosúdneho riešenia sporov a ich mediácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ontologické inžinierstvo
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie základov ontologického inžinierstva (znalostný manažment, štruktúrované dáta, strojové učenie, automatizácia procesov, big data, metadata, linked data). Vedomosti pri práci s BIM o automatizovanom spracovaní dát, generických návrhoch a nasadení umelej inteligencie
Perspektíva: Budúca
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
podnikové plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sieťový graf, Ganttov diagram, časová analýza, nákladová analýza a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika výstavby a stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy stavebného konania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ekonomika stavebnej výroby, ekonomika stavieb a investícií.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektová dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
7
zásady nakladania s odpadmi v zmysle aktuálneho znenia Zákona o odpadoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a aktualizácia harmonogramov stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie získaných podkladov a informácií z hľadiska ich využiteľnosti pri vykonávaní probačnej a mediačnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola kvality vykonaných prác v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zasielanie cenových dopytov potenciálnym dodávateľom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie týždenných a mesačných reportov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri preberaní stavebných diel
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie rokovaní s dodávateľmi a ich výber v spolupráci s investormi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie líniových manažérov na nižších úrovniach manažmentu firmy a projektových tímov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zamestnanec má podiel na riadení a formulovaní personálnej politiky organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia projektov špecializovaných odborov a ich integrácia do projektov stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Napr. statika, elektro, kúrenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia projektov v rámci svojej špecializácie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie projektového tímu a projektovej činnosti v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.