Inštruktor autoškoly

Inštruktor autoškolyInštruktor autoškoly vykonáva výučbu a výcvik žiadateľov o získanie vodičského oprávnenia v autoškole. Vykonáva výcvik na (automobilovom) trenažéri, riadi praktický výcvik na autocvičisku, pripravuje žiadateľov na skúšku odbornej spôsobilosti a na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá príslušnej kategórie. Inštruktor ďalej vykonáva individuálny praktický výcvik po získaní vodičského preukazu a vykonáva aj doškoľovanie držiteľov vodičských oprávnení nariadené Policajným zborom SR.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
4186/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKUčiteľ autoškoly
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Od mája 2020 platí povinnosť absolvovať v pravidelnom dvojročnom intervale doškoľovací kurz podľa § 11 ods. 1 písm. a).
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Inštruktorský preukaz podľa zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
5165
SK ISCO-08
5165000
ESCO
1957
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
5165000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Využívať postupy získané pri inštruktorskej skúške.
Perspektíva: Aktuálna
3
metodika odborného výcviku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inštruktorstva dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Upozorňovať na zmeny vo vedení motorového vozidla s manuálnou prevodovkou a automatickou prevodovkou.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Priebežné vykonávanie testov a zhodnotenie úrovne uchádzačov počas výcviku.
Perspektíva: Aktuálna
3
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vedieť predvídať konanie žiadateľa pri výcviku v cestnej premávke.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Právne predpisy súvisiace s technickým stavom motorových vozidiel a s činnosťou vodiča (lekárske a psychologické vyšetrenie, kvalifikačný preukaz vodiča, karta vodiča a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Individuálny prístup k žiadateľovi o získanie vodičského oprávnenia, využívať v plnom rozsahu autotrenažér na získanie manuálnych zručností žiadateľa pred praktickou jazdou.
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Venovať pozornosť konštrukcii, funkciám a častiam motorových vozidiel, ktoré bezprostredne musí vodič vedieť riešiť v prípade poruchy (signalizácia porúch, defekt pneumatiky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zabezpečovať údržbu a servis podľa požiadaviek výrobcu vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
4
cestná doprava
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Sledovať nové trendy vo vývoji motorových vozidiel, prechod od spaľovacích motorov na elektrický pohon, hybridný pohon, autonómne vozidlá.
Perspektíva: Budúca
4
metódy zavádzania prvkov umelej inteligencie v dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zdôrazňovať význam poskytovania prvej pomoci a povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady bezpečnej defenzívnej jazdy
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Využívať skúsenosti z praktických jázd získaných z prípravy žiadateľov pri aplikovaní zásad defenzívnej jazdy.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch týkajúcich sa vedenia motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie organizačných foriem výučby a výcviku a ich metód
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca, resp. aj aktívne zavádzanie prvkov umelej inteligencie v dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
vedenie dokumentácie a evidencie súvisiacej s výučbou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
lektorská činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypĺňanie a vedenie záznamov o prevádzke osobných a malých dodávkových automobilov, obstarávanie a kompletizácia dopravných dokumentov, colných a iných dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a bežné opravy nákladných automobilov a ťahačov, kontrola nástrojov, vybavenia vozidla a komunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
vedenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnom čase vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie nákladných automobilov a ťahačov s ohľadom na charakter nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie autobusov, resp. trolejbusov alebo električiek
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie zásad bezpečnej a defenzívnej jazdy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Riešenie krízových situácií v cestnej premávke formou defenzívnej jazdy, predvídanie možnej kolízie z pohľadu aj ostatných účastníkov cestnej premávky, zabraňovanie kolízii.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Trenažér/simulátor dopravného prostriedku (letecký trenažér, trenažér dráhového vozidla...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.