Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prekladateľ cudzích jazykov

Prekladateľ cudzích jazykovPrekladateľ cudzích jazykov zabezpečuje, na základe požiadaviek zadávateľa, preklad textu zo zdrojového jazyka do textu v cieľovom jazyku v elektronickej alebo papierovej forme, ktorá významovo, štylisticky a z hľadiska formátovania zodpovedá originálu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
4184/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPracovník odborných prekladov
SKExterný prekladateľ
SKPracovník poskytujúci prekladateľské služby
SKPrekladateľ úradných dokumentov
ENTranslator
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Podmienkou prevádzkovania živnosti je splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a to nasledovným spôsobom:
- diplom o ukončenom štúdiu príslušných jazykov na vysokej škole, alebo
- vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške, alebo
- preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má prekladať.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz prekladateľa podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 2)
Poznámka: Iba pre súdnych prekladateľov, pre osoby oprávnené poskytovať prekladateľské služby pre súd a orgány štátnej správy a úradne overené preklady.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Podľa Zákona 65/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5, písm. e) po získaní vzdelania v odbore sa vykonáva prax v odbore, ktorá je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Podľa Zákona č. 382/2004 Z. z. je odporúčaná prax v oblasti prekladateľstva v trvaní 36 mesiacov.
ISCO-08
2643
SK ISCO-08
2643001
ESCO
1089
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2643001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prekladateľstvo
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúra vybranej krajiny
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
geografia vybranej krajiny
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
svetový jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a techniky prekladania textov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prekladateľ musí poznať prekladateľské techniky, spôsoby a prístupy jednotlivých typov prekladov, aby dosiahol čo najlepší a najadekvátnejší preklad zo zdrojového do cieľového jazyka.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy automatizácie procesov v prekladateľstve a tlmočníctve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
5
lingvistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sémantika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štylistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými informáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane nariadenia o GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
5
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane nariadenia o GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie opatrení smerujúcich k odstraňovaniu zistených rizík BOZP a hygieny práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza konkrétnych jazykových situácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vzťahu jazyka a spoločnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
syntéza získaných poznatkov z jazykových analýz
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
získavanie informácií k spracovávanej problematike pri preklade
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie vhodných metód a techník pri prekladoch textov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prekladateľ musí vedieť zvoliť správne prekladateľské techniky, spôsoby, prístupy jednotlivých typov prekladov, aby dosiahol čo najlepší a najadekvátnejší preklad zo zdrojového do cieľového jazyka.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie jazykových a grafických korektúr
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie jazykových a štylistických úprav predložených textov, vrátane záverečnej redakcie textov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
usporadúvanie textov rukopisov podľa pokynov, vrátane úpravy a zjednocovania terminológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie písomných prekladov odborných textov vyžadujúcich znalosť odbornej terminológie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preklady textov z/do cudzích jazykov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
upravovanie textov na titulkovanie umeleckého cudzojazyčného diela, vrátane prekladov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie systémov automatizácie v prekladateľstve a tlmočníctve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
5
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
5
koordinácia autorov pri prekladoch z/do cudzieho jazyka a jazykových korektúrach textov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.