Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Hrobár

HrobárHrobár má na starosti kopanie hrobov, spúšťanie truhly a následnú úpravu hrobového miesta po pochovaní. Pri kremácii pripravuje truhlu s ľudskými alebo zvieracími pozostatkami na spopolnenie. Otvára a uzatvára hrobky, exhumuje, ukladá urny, vykonáva rozptyl spopolnených ľudských, ale aj zvieracích pozostatkov. Vykonáva manuálnu prácu súvisiacu s vykopaním a následnou úpravou hrobového miesta. Udržiava cintorín (kosí trávnaté časti, čistí priestory okolo hrobových a urnových miest, udržuje stromy, kríky), čistí chodníky a priľahlé obslužné komunikácie. Upravuje hrob po pochovaní.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
4178/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPracovník cintorína
SKPietny pracovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9629
SK ISCO-08
9629001
ESCO
1937
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
9629001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
pracovné náradie, nástroje a osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zemných prácach
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
digitálna správa, formy kontroly a spôsoby údržby hrobového miesta
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
2
náležitosti a zvyklosti pri pohrebných obradoch
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia otvárania a následnej úpravy hrobu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy otvárania a zakrývania krypty
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy procesu exhumácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kremačné zariadenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pohrebné služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia automatizačných procesov v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
digitálna správa, kontrola a údržba hrobového miesta
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
2
otváranie a uzatváranie hrobov alebo hrobiek, odnášanie a ukladanie rakiev do hrobov, exhumácia zotletých a nezotletých ostatkov na určené miesto, odpratanie starého hrobového príslušenstva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
otvorenie a výkop hrobu predpísaných rozmerov a hĺbky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ukladanie rakvy s telesnými pozostatkami do hrobu alebo hrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
exhumácia (vykopanie telesných pozostatkov z hrobu) a ďalšie ukladanie telesných pozostatkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zakladanie a údržba trávnatých plôch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
obsluha spaľovacích pecí na spaľovanie zosnulých
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.