Balzamovač ľudských tiel

Balzamovač ľudských tielBalzamovač ľudských tiel konzervuje, resp. upravuje ľudské pozostatky prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj posmrtných zmien, a to balzamovaním alebo konzerváciou. Balzamovač ľudských tiel zastavuje prirodzený bakteriálny proces ľudských pozostatkov, ktorý sa začína v priebehu niekoľkých hodín po smrti a spôsobuje rozklad. Upravuje mŕtve ľudské telo pre pietne obrady, pre prevoz cez hranice republiky. Zodpovedá za prevzatie, balzamovanie alebo konzerváciu a dočasné uloženie ľudských pozostatkov. Odovzdáva balzamované alebo konzervované ľudské pozostatky s dokladom o vykonaní balzamovania alebo konzervácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
4176/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKMumifikátor ľudských pozostatkov
SKPrevádzkovateľ balzamovania a konzervácie
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
ISCED rozšírenie
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Poznámka: Nariadenie vlády SR č. 322/2006 Z.z. z 3. mája 2006 o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (v súvislosti s tým realizuje certifikáciu Úrad národného zdravotníctva Slovenskej republiky).
Zákon 398/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie balzamovania a konzervácie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie balzamovania a konzervácie sa vydá, ak má žiadateľ ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe a špecializáciu v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo 34) a najmenej 10 rokov praxe v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo (§ 26 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve).

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania viazanej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 24)
Poznámka: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (§ 1 - § 4), v znení č. 320/2012 Z. z., 111/2013 Z. z., 379/2015 Z. z., 34/2018 Z. z., 244/2018 Z. z.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 120 mesiacov.
Poznámka: Podľa § 26 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, Príloha č. 1 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
ISCO-08
5163
SK ISCO-08
5163003
ESCO
1936
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5163003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Špecifiká komunikácie s pozostalými.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy vzťahujúce sa k prevádzkovaniu balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Právne predpisy súvisiace so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov a vnútroštátnou alebo medzinárodnou prepravou ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
lekárska mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
lekárska chémia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy, metódy a postupy v lekárskej chémii s dôrazom na konzervačné látky a balzamovacie prostriedky a zásady a postupy bezpečnosti zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami.
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
balzamovacie látky a materiály, nástroje a pomôcky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy úpravy, konzervovania a balzamovania ľudských pozostatkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy úpravy, kozmetickej úpravy, konzervovania a balzamovania ľudských pozostatkov pred pietnym uložením do rakvy, pred prevozom cez hranice; materiály, nástroje a pomôcky.
Perspektíva: Aktuálna
7
administratíva, riadenie, ekonomika prevádzky balzamovania, konzervovania ľudských pozostatkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Postupy spracovania a vedenia komplexnej dokumentácie o balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov.
s evidenciou použitých materiálov, spôsobov a postupov použitých pri balzamovaní alebo konzervovaní
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy, metódy a postupy pitevnej techniky a osobitných pitevných techník pri všetkých štádiách posmrtného rozkladu ľudského tela.
Perspektíva: Aktuálna
7
hygienické normy a smernice v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
Perspektíva: Aktuálna
5
laboratórna technika
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
morfológia a funkcie jednotlivých orgánov a systémov zdravého človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vznik a priebeh chorobných morfologických a funkčných zmien.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania jednotlivých systémov ľudského organizmu a komplexné funkčné vzťahy medzi nimi
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Molekulová subcelulárna úroveň vzťahov medzi funkčnými systémami organizmu, vrátane ich molekulovo-genetického aspektu a fyziologické interakcie ľudského organizmu s prostredím.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a postupy vykonávania dezinfekcie pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy etiky, etické aspekty smrti, ľudská dôstojnosť, morálka.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri manipulácii s biologickým materiálom, infekčným materiálom, materiálom kontaminovaným rádioaktívnymi látkami.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V prevádzkových priestoroch balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a vedenie komplexnej dokumentácie o balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkoch
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Evidencia použitých materiálov, spôsoby a postupy použité pri balzamovaní alebo konzervovaní, štatistické informácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
balzamovanie ľudských tiel
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technika a technológia balzamovania ľudských pozostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
úprava a kozmetická úprava ľudských pozostatkov pred pietnym uložením do rakvy
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Úprava oblečenia, kozmetická úprava, vizáž tváre, úprava vlasov.
Perspektíva: Aktuálna
7
konzervovanie a balzamovanie ľudských pozostatkov pred prevozom cez hranice
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konzervovanie a balzamovanie ľudských pozostatkov pred pietnym uložením do rakvy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia iných mumifikačných techník
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Sušenie, balzamovanie, konzervácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
údržba prístrojov a zariadení v prevádzkových priestoroch balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckeho vybavenia a zariadenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dezinfekcia prevádzkových priestorov balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
prevzatie, dočasné uloženie a odovzdávanie ľudských pozostatkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manipulácia s biologickým materiálom v zdravotníckom zariadení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: S infekčným materiálom, materiálom kontaminovaným rádioaktívnymi látkami v prevádzkových priestoroch balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Maskérske a kozmetické nástroje, pomôcky a materiály (líčidlá)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.