Organizátor pohrebov

Organizátor pohrebovOrganizátor pohrebov organizuje, aranžuje a riadi pohreb v súlade s požiadavkami zosnulého a jeho rodiny. Zabezpečuje dôstojnú rozlúčku so zosnulým a zorganizovanie všetkých činností s ňou súvisiacich. Organizátor pohrebov zabezpečuje spoluprácu medzi klientom (pozostalými členmi rodiny) a pohrebnou službou v oblasti organizovania poslednej rozlúčky. Aranžuje výzdobu pietnej miestnosti a spolupracuje s obradníkom ohľadom priebehu obradu, poprípade obrad riadi sám. Organizuje práce týkajúce sa uloženia pozostatkov do rakvy, ich úpravu, prípravné práce pre kremáciu, uloženie kvetinových darov na hrobové miesto, uloženie urny do urnového hája alebo do priestorov na to určených. V súlade so želaním pozostalých môže organizovať prevoz pozostatkov, zabezpečovať spoluprácu s poisťovňou a vykonávať ďalšie práce súvisiace s pohrebom. Vystavuje potvrdenia o spopoľnení a poskytuje informácie o priebehu pohrebu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
4174/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManažér pietnej udalosti
SKObradník
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5163
SK ISCO-08
5163002
ESCO
1938
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5163002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a spôsoby ukladania ľudských a zvieracích pozostatkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: napr. tlecia doba na pohrebisku, exhumácia
Perspektíva: Aktuálna
4
pohrebné obrady pri pochovávaní zosnulých
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy pohrebísk a s tým súvisiace postupy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zaobchádzania s ľudskými pozostatkami a ostatkami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy prepravy ľudských pozostatkov a ostatkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povinnosti nájomcu hrobového miesta
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie hrobových miest na pohrebisku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zariaďovania a prevádzkovania pohrebiska, krematória
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povinnosti prevádzkovania pohrebnej služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pohrebné služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aranžérske a dizajnérske techniky súvisiace s pohrebníctvom
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zvuková technika, postupy ozvučovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v organizácii pohrebnej služby a príprave smútočných obradov, vrátane orientácie v zabezpečovaní všetkých potrebných administratívnych úkonov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vystavenia zosnulého k rozlúčke
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvetinovej výzdoby, dohľad nad vystavením kvetinových darov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola úpravy zosnulého a jeho spôsobilosti na vystavenie na rozlúčku, prípadné odstránenie nedostatkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola funkčnosti ozvučenia obradnej miestnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia zosnulého s vylúčením možnej zámeny
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie potvrdení o spopolnení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: proti podpisu s kontaktnou adresou a číslom identifikačnej karty
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie komunikácie s právnymi subjektami, právnickými osobami a inými spoločnosťami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca a komunikácia so zamestnancami pohrebnej služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie požiadaviek na priebeh smútočného obradu s pozostalými, obstarávanie pohrebných dokladov, zabezpečovanie kvetinovej výzdoby, spevákov, hudobníkov a rečníkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predaj rakiev, urien a smútočných potrieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie faktúr a prijímanie poplatkov za pohrebné služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
udržovanie čistoty a poriadku vo zverenej budove a jej okolí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
udržiavanie čistoty a poriadku v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava interiérov objektov na ďalšie smútočné obrady, aranžovanie kvetinovej výzdoby, ukladanie urien s popolom zosnulých, vykonávanie vsypov a rozptylov popola zosnulých
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
príprava, plánovanie a riadenie pohrebu, kremácie vrátane všetkých administratívnych úkonov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obstarávanie predmetov, vecí a vybavenia vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o obstaraní pohrebu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komplexné a bezodkladné obstarávanie prevzatia, prevozov a dočasné skladovanie ľudských pozostatkov a ostatkov, úprava odevu a zovňajšku zosnulého
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Audio technika (profesionálna)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.