Pracovník krematória

Pracovník krematóriaPracovník krematória vykonáva činnosti súvisiace s kremáciou ľudských pozostatkov. Preberá zosnulých na kremáciu a vedie ich evidenciu. Kontroluje stav kremačných zariadení. Kontroluje priebeh a stav spopolnenia zosnulého, popol ukladá do urny, ktorú riadne označí a uskladní, vydáva urny a zaznamenáva miesto ich uloženia. Kontroluje prevádzku kotolne a chladiarenských zariadení. Pracovník krematória spolupracuje pri organizácii pohrebného obradu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
4171/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKremačný pracovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
5163
SK ISCO-08
5163001
ESCO
1937
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5163001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti pohrebníctva
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve, Zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1994 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
2
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
spaľovacie procesy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
chladiace zariadenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Slúžiace na uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do času kremácie.
Perspektíva: Aktuálna
2
náležitosti slúžiace na výdaj urny
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kremačné zariadenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pohrebné obrady pri pochovávaní zosnulých
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy zaobchádzania s ľudskými pozostatkami a ostatkami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ďalšie predpisy a poriadky v oblasti pohrebníctva
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prevádzkový poriadok pohrebiska, Prevádzkový poriadok krematória, Kódex pohrebníctva.
Perspektíva: Aktuálna
2
proces nahrievania kremačného zariadenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy uskladnenia popola
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ochladenie popola a následné uskladnenie v urne (klasickej, plastovej).
Perspektíva: Aktuálna
2
ekologické aspekty kremácie a kremačných pecí
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola prevádzky agregátov, ventilátorov a vzduchotechniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola obsahu truhly
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola a príprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na kremáciu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie evidencie o zosnulom v evidenčnej knihe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
vedenie knihy nedostatkov zistených pri kontrole ľudských pozostatkov a ostatkov, rakvy, urny atď.
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vydávanie písomných náležitostí slúžiacich na výdaj urny
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spolupráca pri organizácii, riadení, príprave a realizácii priebehu pohrebného obradu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výdaj urien
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
odmrazovanie chladiacich zariadení, mraziaceho boxu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie spaľovacej pece
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
prekladanie zosnulého v obradnej miestnosti na katafalk
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
inštalácia truhly do spaľovacej pece
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
označovanie urny, truhly a popola identifikačným číslom
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
obsluha výťahov k rozlúčke
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha kremačnej pece
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.