Geológ (okrem banského geológa)

Geológ (okrem banského geológa)Geológ (okrem banského geológa) skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s litosférou Zeme (najmä časťou zemskej kôry), ojedinele aj vesmírnych objektov terestriálneho typu zahŕňajúcich pevné, tekuté a plynné skupenstvo hmoty ako aj sily, procesy a javy, ktoré ich formovali spoločne s ich históriou a predikciou. Skúma predovšetkým stavbu zemského telesa so všetkými procesmi, ktoré ju formujú. Systematicky pristupuje k výskumu a prieskumu územia, na základe zberu vzoriek a ich laboratórneho spracovania sa vyjadruje k otázkam zloženia a vhodnosti územia na ďalšie hospodárske využitie, vytvára geologické mapy rôznej mierky, interpretuje pozorovania z terénu, definuje geologické procesy a produkty. V prípade vedenia úloh koordinuje zamestnancov a činnosti, kontroluje ich plnenie a nesie za ich plnenie zodpovednosť.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
41449/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENGeologist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
Poznámka: § 9 ods. 2 písmeno a až g, pričom odborná spôsobilosť sa priznáva aj na kombináciu písmen.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Na vykonávanie pozície samostatného riešiteľa je nutné mať ukončené odborné úlohy a po troch rokoch praxe uskutočnenú skúšku odbornej spôsobilosti.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2114
SK ISCO-08
2114007
ESCO
357
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,F43,M72
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,F43,M72
Príslušnosť k povolaniu
2114007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Znalosť cudzieho jazyka nepochybne zvyšuje kvalifikáciu a cenu každého pracovníka, ale aj jemu podriadených zamestnancov na trhu práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Na zverejňovanie vedeckých informácií, výsledkov ako aj neformálnu komunikáciu, získavanie kontaktov, vylepšenie alebo udržanie prehľadu v spleti online zdrojov a účinnú prezentáciu svojich výsledkov sa využívajú sociálne siete, alebo ich publikuje vo vhodnom časopise alebo na vhodnej platforme. Sociálny dosah pôsobenia vedeckého výskumu vplýva na ovplyvňovanie procesov vedeckého bádania a povedomia o vede, ako aj jej popularizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Na zverejňovanie vedeckých informácií, výsledkov ako aj neformálnu komunikáciu, získavanie kontaktov, vylepšenie alebo udržanie prehľadu v spleti online zdrojov a účinnú prezentáciu svojich výsledkov sa využívajú sociálne siete, alebo ich publikuje vo vhodnom časopise alebo na vhodnej platforme. Sociálny dosah pôsobenia vedeckého výskumu vplýva na ovplyvňovanie procesov vedeckého bádania a povedomia o vede, ako aj jej popularizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedie, koordinuje tím, rieši zložité výskumné a vývojové úlohy a volí vhodné spôsoby a metódy vedenia.. Realizuje výskum, navrhuje nové a inovuje už existujúce pracovné postupy. Sleduje a aplikuje najnovšie vedecké poznatky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Používa metódy a zásady správne komunikácie, ktoré sú bezpochyby jedným z dôležitých faktorov pracovného procesu a zároveň aj jeho nevyhnutná súčasť. Správna komunikácia je danosť, resp. zručnosť, ktorá sa dá naučiť. Význam jednotlivých zásad a metód profesionálnej komunikácie v praxi stúpa s tým, ako sa vďaka moderným technológiám zvyšuje informovanosť laickej verejnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
právne predpisy v oblasti geológie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa právne predpisy, zákony o geologických prácach (geologický zákon), o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon, o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a i.) vyhlášky, ktorými sa vykonávajú spomínané zákony a smernice Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR ako aj smernice európskej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
7
geofyzika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geofyzika sa zaoberá vrchnou časťou zemskej kôry a významne prispieva k riešeniu úloh v širokom spektre odborov súvisiacich s horninovým prostredím (nerastné suroviny, geológia, hydrogeológia, environmentálne záťaže, stavebníctvo, archeológia a i.).
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zaoberá sa zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria. Zahŕňa súbor tektonických, štruktúrnych, sedimentologických, paleontologických, petrologických, mineralogických, environmentálnych a ďalších geologických metód, terénnych a laboratórnych prác, ktorými sa skúma, hodnotí a zobrazuje geologický vývoj zemskej kôry a jej zákonitostí. Zahŕňa aj súbor geologických metód a prác, ktorými sa spresňujú poznatky o zložení a zákonitostiach vývoja geologickej stavby zemskej kôry vo vybraných územiach, tiež sa odhadujú prognózne zdroje nerastov a množstvá podzemných vôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
mineralógia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Skúma vlastnosti, zloženie a podmienky vzniku minerálov, ale aj ich geografické rozšírenie a použitie.
Perspektíva: Aktuálna
7
petrografia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zaoberá sa stavbou hornín, ich minerálnym zložením, štruktúrou a textúrou. Petrografia je popisnou odnožou petrológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
inžinierska geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Skúma, zisťuje a overuje inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery vybraného územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby a zisťuje podmienky stability územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby. Spracováva geologické podklady na účely územného plánovania a navrhuje pritom preventívne opatrenia a adaptačné opatrenia. Zisťuje podmienky stability územia náchylného na zosúvanie s návrhom na stabilizovanie územia. Na zosuvných územiach sa skúmajú aj príčiny vzniku deformácií, posudzuje sa potreba ich stabilizácie, prípadne sanácie, navrhujú a realizujú sa okamžité protihavarijné opatrenia. Spracúvajú sa podklady na spracovanie projektovej dokumentácie výstavby s návrhmi na zakladanie stavieb, a na zosuvných územiach pri objektoch ohrozených zosuvom sa určia podmienky na zabezpečenie stability územia náchylného na zosúvanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
geologické práce v chránenom území
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geologické práce prebiehajú aj v chránenom území so súhlasom orgánu ochrany prírody. Územnou ochranou prírody a krajiny sa rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti. Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje 5 stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. Súhlas orgánu ochrany prírody na vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom sa vyžaduje od druhého stupňa ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrogeológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Skúma hydrogeologické pomery vybraného hydrogeologického regiónu, rajónu, subrajónu a štruktúry, určuje množstvá podzemnej vody v kategórii C a sumarizuje sa aj skôr určené využiteľné množstvá vo vyšších kategóriách. Skúma tiež hydrogeologické pomery na účely komplexného územného plánovania, na ochranu a rozvoj životného prostredia, zisťuje a overuje vhodné horninové štruktúry na zriaďovanie zariadení na využívanie geotermálnej energie a určuje množstvá geotermálnej energie. Skúma hydrogeologické pomery území perspektívnych na odber podzemnej vody.
Perspektíva: Aktuálna
7
geochémia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Skúma obsah, distribúciu a migračné procesy chemických prvkov a ich izotopov v zemskom telese, ako aj ich interakcie s atmosférou, hydrosférou a biosférou.
Perspektíva: Aktuálna
7
tektonika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zaoberá sa deformačnou stavbou a dynamikou zemskej kôry vo vzťahu k podkôrovej litosfére, t.j. stavom a príčinami porušenia pripovrchových a hlbokých častí zemského telesa. Rekonštruuje priestorový a časový vývoj tektonických udalostí, termodynamické a mechanické parametre tektonickej aktivity. Umožňuje posúdiť vplyv tektonických štruktúr na realizáciu geotechnických projektov v horninových masívoch, na zdroje pitnej a úžitkovej vody, ekonomické akumulácie nerastných surovín, ako aj na kvalitu životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
paleontológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Skúma paleontologický systém fosílnych organizmov, zameraný na ich pôvod, vývoj, definovanie jednotlivých skupín, paleoekologický a biostratigrafický význam, paleobiogeografické rozšírenie ako aj charakteristiku a zaradenie najdôležitejších fosílnych rodov, resp. druhov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika geologického výskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa metodiku geologického výskumu, ktorá zahŕňa vykonávanie a zostavenie súboru geologických metód, geologických činností ako je projektovanie, archívna excerpcia, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, sledovanie a riadenie geologických prác, geologickej dokumentácie ako aj vyhodnocovanie geologických údajov so záverečným spracovaním.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
3D mapy ako virtuálna realita
7
metodika geologického prieskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa metodiku geologického prieskumu, ktorá zahŕňa vykonávanie jeho jednotlivých etáp so zostavením súboru geologických metód, geologických činností, najmä projektovania, archívnej excerpcie, geologického mapovania, zostavovania geologických máp, sledovania a riadenia geologických prác, geologickej dokumentácie, vyhodnocovania geologických údajov a záverečného spracovania ako aj ďalších druhov prác.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie softvérov, odborných aplikácií a štatistických metód pri výskume patria k digitálnym kompetenciám, ktoré zahŕňujú súbor teoretických vedomostí, praktických skúseností dôležitých pre používanie informačných a komunikačných technológií a digitálnych médií pri plnení pracovných úloh.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vnútropodnikové normatívne právne akty vydávané zamestnávateľom sú prameňom pracovného práva SR. Právo zamestnávateľa vydávať tieto akty je založené na základe splnomocnenia zákonodarcu vymedzeného v Zákonníku práce a v ostatných právnych predpisoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Používa evidenciu geologickej dokumentácie, ktorá poskytuje prehľad o jej vzniku, spracovaní, nakladaní, mieste a spôsobe jej uloženia. Hmotná geologická dokumentácia zahŕňa vzorky, najmä na mineralogické, paleontologické, chemické, fyzikálne, geotechnické rozbory a skúšky, ako aj výbrusy a nábrusy z týchto vzoriek a vzorky na dokumentovanie významných geologických skutočností a javov. Súhrnná geologická dokumentácia je písomná a grafická. Obsahuje najmä geologické povrchové a banské mapy, zvislé horizontálne rezy, nákresy a iné súbory a celky s podrobnosťami a špecifikáciou podľa cieľa geologických prác, s potrebnými popismi, vysvetlivkami a správami a so zhodnotením výsledkov rozborov vzoriek a skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
7
ložisková geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Skúma a študuje zákonitosti vzniku, stavby, zloženia a rozšírenia ložísk nerastných surovín. Zároveň sa zaoberá riešením vzťahov medzi ložiskovými akumuláciami a okolitým geologickým prostredím, stanovením tvaru a tektonickej stavby ložísk, štruktúr a minerálneho obsahu ťaženej suroviny. Taktiež sleduje rozmiestnenie jednotlivých nerastov podľa kvality. Skúma banskotechnické podmienky, ktoré môžu ovplyvniť dobývanie zistených a overených zásob nerastov tvoriacich ložiská.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia geologickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie povinností pri vedení geologických prác je spojená so zásadami vedenia geologickej dokumentácie, zhromažďovaním tak písomnej ako aj hmotnej dokumentácie, evidencii a sprístupňovaní výsledkov geologických prác. Tieto sa vedú od začiatku riešenia až do ukončenia úlohy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy geologického projektovania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používanie softvérov, odborných aplikácií a štatistických metód pri výskume patria k digitálnym kompetenciám, ktoré zahŕňujú súbor teoretických vedomostí, praktických skúseností dôležitých pre používanie informačných a komunikačných technológií a digitálnych médií pri plnení pracovných úloh.
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyvy geologického prostredia na ostatné zložky životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zisťuje a overuje geologické, geochemické a hydrogeologické pomery pri skúmaní životného prostredia s prihliadnutím na zistené geologické činitele a stupeň znečistenia geologického prostredia a navrhuje optimálne postupy na zmiernenie alebo zamedzenie ich negatívnych vplyvov na toto prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientuje sa v dokumentoch a v organizačnom poriadku, ktorý je štatutárnou smernicou a má normatívny charakter.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiava a ovláda zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, vrátane poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch pracovných úrazov, rýchle a správne reagovanie v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie geologických a tematických účelových máp
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geologické mapy (základné a regionálne) ako aj tematicky účelové mapy predstavujú zmenšený a generalizovaný obraz geologickej situácie interpretovaný v rôznych výškových úrovniach (na povrchu alebo pod povrchom). Na rôzne účely výskumu a prieskumu zostavuje prehľadné povrchové geologické mapy rôznej mierky, mapy odberu vzoriek, mapy realizovaných technických prác a i. Geologické mapy rôzneho merítka a zamerania spolu s textovými informáciami sú preto nesmierne dôležité pre hodnotenie a racionálne využívanie surovinových zdrojov, hodnotenie zdrojov termálnych, minerálnych a obyčajných podzemných vôd, riešenia problémov ukladania odpadov, geologických rizík a pod. Zostavuje tematické a špeciálne zamerané mapy napr. tektonické a štruktúrne mapy, faciálne mapy, paleogeografické a palinspastické mapy a iné.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
3D mapy ako virtuálna realita
7
vypracovávanie stanovísk ku vhodnosti územia na hospodárske využitie - ťažbu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Na schválenie ťažby suroviny vypracuváva stanovisko príslušnému stavebnému úradu, ktoré sa vyjadruje ku vhodnosti územia na hospodárske využitie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov geologicko-prieskumných a sondážnych prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vyhodnocuje a interpretuje výsledky geologicko-prieskumných a sondážnych prác, vrátane geologicko-prieskumných výsledkov a sondážnych prác pri otvorení a dobývaní ložiska. Zabezpečuje vypracovanie technického projektu, intenzifikácie sondy a príslušných rozpočtov.
Perspektíva: Aktuálna
7
výskum, prieskum, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie zákonitostí geologického vývoja a geologickej stavby územia a geologické mapovanie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Bez poznania zákonitostí vývoja geologických jednotiek v priestore a čase a podrobnej charakterizácie horninového prostredia nie je totiž možné zodpovedne sa vyjadriť k žiadnym otázkam súvisiacim s ekonomikou národného hospodárstva na akejkoľvek správnej úrovni. Geologický výskum, spojený s geologickým mapovaním, vytvára základnú poznatkovú bázu geológie, ktorá je predpokladom úspešného riešenia problémov aplikovanej geológie. Geologické mapy sú nevyhnutným podkladom pre prácu našich špecialistov pri zostavovaní hydrogeologických, inžinierskogeologických, geochemických máp, atď..
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie podkladov potrebných na spracovanie popisov geologických a úložných pomerov danej lokality či územia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Získava informačné prvky (údaje a dáta) potrebné pre vyhotovenie podkladov kvôli spracovaniu geologických a úložných pomerov danej lokality či územia a to na základe geologického výskumu alebo prieskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využíva digitálne kompetencie formou odborných softvérových aplikácií od základných až po zložité štatistické aplikácie ale aj metód softvérového spracovania geologických údajov cez grafické spracovanie geologických údajov a vyhľadávanie informácií v geologických databázach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
7
vedenie geologickej mapovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geologická dokumentácia (včítane mapovej dokumentácie) obsahuje údaje a poznatky o geologických, geofyzikálnych, chemických, technologických, fyzikálno-mechanických a iných skutočnostiach a javoch zistených pri riešení geologickej úlohy, výsledky laboratórneho a iného zhodnotenia a údaje o geologických dielach a geologických objektoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pripravuje spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác vrátane geologicko-prieskumných výsledkov pri otvorení a dobývaní ložiska. Zabezpečuje vypracovanie technického projektu vrtu, intenzifikácie sondy a príslušných rozpočtov. Podieľa sa na príprave realizácie - riešenia vstupov a stretov záujmov a pod. Určuje rozsah prípravných a likvidačných prác.
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prezentuje výsledky výskumu a prieskumu formou vedeckého publikovania, v súčasnosti už s možnosťou využitia elektronických informačných zdrojov a nových mobilných technologií. Pred publikovaním formuluje dôležité ciele výsledkov výskumu s rôznymi možnosťami interpretácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
poskytovanie odborných geologických poznatkov a vedomostí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poskytuje odborné poznatky v konkrétnej geologickej oblasti, najmä pokiaľ ide o teoretické alebo vedecké témy, subjektom s rozhodovacou právomocou, inžinierom, technickým pracovníkom, výskumným pracovníkom, vedcom ale aj novinárom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikuje v cudzom jazyku čo nepochybne zvyšuje kvalifikáciu a cenu každého riadiaceho pracovníka ale aj jeho podriadených zamestnancov na trhu práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
geofyzikálne práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa v geofyzikálnych prácach softvér na spracovanie rôznych geofyzikálnych údajov ako aj spracovanie údajov s využitím kalkulačných a databázových programov, grafického spracovania geofyzikálnych výsledkov a digitalizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
geochemické práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Objasňuje chemickú stránku procesov, ktoré prebiehajú v životnom prostredí, vysvetľuje a vyhodnocuje prirodzený pohyb chemických prvkov v prírode a pohyb látok prebiehajúcich v životnom prostredí v dôsledku činností človeka, hodnotí možnosti hromadenia sa a rozptylu prírodných a umelých škodlivín v životnom prostredí, hodnotí environmentálne a ekologické riziká a interakčné vzťahy ako aj environmentálne využitie prírodných materiálov pri ochrane životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
ložiskový geologický prieskum
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Skúma ložiská nerastov, zisťuje a overuje ich zásoby a spracúva geologické podklady na ich využívanie a ochranu, zisťuje a overuje geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, zisťuje a overuje geologické podmienky na sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability podzemných priestorov, zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel a na zriaďovanie a prevádzku prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
geologický výskum
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa metodiku geologického výskumu, ktorá zahŕňa vykonávanie a zostavenie súboru geologických metód, geologických činností ako je projektovanie, archívna excerpcia, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, sledovanie a riadenie geologických prác, geologickej dokumentácie ako aj vyhodnocovanie geologických údajov so záverečným spracovaním.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrogeologický prieskum
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznáva, popisuje a zobrazuje výskyt a režim podzemných, povrchových vôd. Upresňuje charakter hydrogeologických štruktúr, pričom podáva tiež informácie o hydraulických parametroch horninového prostredia ako aj dôležité informácie o chemickom zložení a kvalite podzemných vôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
inžinierskogeologický prieskum
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Skúmajú sa inžinierskogeologické pomery a hydrogeologické pomery územia najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb, vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie a na účely spracúvania geologických podkladov na návrhy na stabilizáciu územia.
Perspektíva: Aktuálna
7
geologický prieskum životného prostredia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zisťujú a overujú sa geologické činitele, sleduje sa rovnováha medzi využívaním a ochranou životného prostredia a získavajú sa geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia. Zisťujú a overujú sa aj geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedie, koordinuje tím a rieši zložité výskumné a vývojové úlohy. Realizuje výskum, navrhuje nové a inovuje už existujúce pracovné postupy. Sleduje a aplikuje najnovšie vedecké poznatky.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Moderná spoločnosť je čoraz viac zasiahnutá smart technológiou a zariadeniami, ktoré sa stali každodennými spoločníkmi, a predstava života bez nich sa pomaly, ale isto vytráca. Prívlastok smart však už neprináleží len mobilným zariadeniam. Rozmach internetového pripojenia a výpočtovej kapacity moderných procesorov umožňuje zbierať, spracovať a vymieňať si veľké množstvo rôznych dát. Umelá inteligencia je schopná vyhodnocovať tieto podnety v reálnom čase a sama prijať potrebné opatrenia. Pod taktovkou smart technológií sa napríklad aj bežná domácnosť mení na inteligentný a autonómny systém. V súčasnosti žijeme na začiatku smart éry a podieľame sa priamo na vzniku smart revolúcie. Toto nie je mýtus, ale reálny fakt. V poradí štvrtá priemyselná revolúcia v dejinách našej civilizácie je smart revolúciou. Chceme ju využiť čo najlepšie, najpohodlnejšie, najkvalitnejšie - jednoducho smart.
Charakteristika:
Titulný obrázok Softverizácia je technologický pojem pre virtualizáciu a definovanie fyzického sveta pomocou softvéru. Zastrešujúcim pojmom je: "softvérovo definované všetko (SDE)", ktorý popisuje, ako virtualizácia a abstrahovanie od základnej hardvérovej infraštruktúry môže byť využitá, aby sa informačné technológie stali flexibilnejšími a svižnejšími. Patria sem najmä softvérovo definované siete, softvérovo definované úložiská a softvérovo definované dátové centrá.
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálna komunikácia je komunikácia realizovaná prostriedkami IKT, ako je počítač, notebook, tablet, (smart)mobil a Internet. Vybavenosť vzdelávacích inštitúcií, digitálna gramotnosť aktérov vzdelávania učiteľov i žiakov, dáva všetky predpoklady jej využitia aj vo vzdelávaní a obohatiť jeho klasickú formu o inovatívne prvky digitálnej komunikácie. Digitálnu komunikáciu možno využiť nielen pri komunikácii medzi učiteľom a žiakom, ale aj medzi žiakmi navzájom, nielen pri vzdelávacom procese, ale aj vo voľnom čase a obohatiť tak identitu aktérov vzdelávania. Vo vzdelávaní nachádzajú svoje využite všetky formy digitálnej komunikácie. Z tých najčastejších je to text, ktorý sa používa ako email. Jeho výhoda je, že si vyžaduje iba základnú digitálnu gramotnosť. Komunikáciu možno obohatiť prílohami, ktorými môžu byť dokumenty rôznych formátov. Komunikácie sa môže zúčastniť viacero účastníkov. IKT umožňujú tiež komunikáciu online a možno ju obohatiť o video a sprístupnenie nových informačných zdrojov a prezentáciu dokumentov rôznych formátov. Vo vzdelávaní nachádzajú svoje uplatnenie aj sociálne médiá, kde sa komunikácia robí cez virtuálnu sieť a záujmové skupiny. Digitálna komunikácia nachádza veľmi dobré uplatnenie pri online vzdelávaní. Pri online vzdelávaní dochádza ku digitálnej komunikácii medzi učiteľom a žiakom, ktorej cieľom poskytnúť znalosti z predmetnej oblasti vzdelávania na strane učiteľa a získať znalosti a zručnosti na strane žiaka. Informačné zdroje majú e-formu a sú sprístupniteľné ako učiteľovi, tak žiakovi. Prezentácia sa uskutočňuje digitálnou komunikáciou, obohatenou o video, sprístupnenie a prezentovanie externých informačných zdrojov. Dostupnosť je z ľubovoľného miesta s prístupom na Internet. Využiť možno všetky známe formy digitálnej komunikácie. Online vzdelávanie je podmienené digitálnou gramotnosťou a prístupom k technologickým prostriedkom, ako aj Internetu. Je použiteľné na všetky formy vzdelávania. Prístupom k aktuálnym informačným zdrojom, ich obohatenou prezentáciou, schopnosťou učiť sa, má mimoriadny význam pri celoživotnom vzdelávaní sa. Digitálna komunikácia a online vzdelávanie robia vzdelávanie dostupnejším, inkluzívnejším. S rozvojom technológií a využívaním prostriedkov umelej inteligencie ich význam a užitočnosť ešte narastie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Základom virtuálnej reality sú 3D mapy hotových budov, priemyselných komplexov, alebo dokončených líniových stavieb, kde vo virtuálnom (počítačovom) prostredí si bez potreby ísť do terénu možno prezrieť celú dokončenú stavbu (napr. prechádzať sa po diaľnici, alebo lietať nad ňou, vliezť do vnútra tunela, akéhokoľvek potrubia, priepustu, pozrieť si most nie len zvrchu, ale aj zospodu a z boku, zájsť pod povrch terénu a pozrieť si priebeh, hĺbku a križovanie jednotlivých sietí v podzemí a pod.). Podobne je to možné aj v 3D projekte ešte neexistujúcich stavieb (napr. architekt pripraví z 3D projektu domu virtuálnu prehliadku domu pre klienta a na jej základe môže urobiť zmeny v projekte podľa požiadaviek klienta).
Charakteristika:
Titulný obrázok -
Charakteristika:
"Dróny umožnili efektívnejší a ekonomickejší plošný zber dát v menších lokalitách (na rozdiel od klasickej leteckej fotogrametrie), prístupný aj menším geodetickým firmám a geodetom podnikajúcim ako fyzické osoby. Možno ich využiť nie len na mapovanie terénu pred projektom, ale aj na geodetickú kontrolu počas výstavby a na geodetickú časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Vzniknú tak 2D, alebo 3D základné účelové mapy (základné mapy diaľnic a rýchlostných komunikácií, základné mapy závodov, technické mapy miest a obcí a pod.). Pri plošnom zbere dát sa využíva fotogrametria, alebo skenovanie. V stavebníctve sú drony využívané na nebezpečných alebo nedostupných miestach. Využitie majú pri vizuálnej kontrole porúch striech, fasád, mostov, tunelov. Za nebezpečné miesta sa považujú najmä nezabezpečené miesta vo výškach a staveniská s vykonávaním demolačných a trhacích prác. S nainštalovaním termokamery je možné s dronom efektívne a bezpečne identifikovať tepelné mosty, alebo poruchy elektroinštalácie, alebo vodoinštalácie budov. "
Charakteristika:
Klasické mapovanie terénu geodetmi v 2D ako nevyhnutný podklad pre tvorbu stavebných projektov už viac ako 10 rokov sa mení na 3D mapovanie s následnou tvorbou 3D projektov z ktorých v ďalšej fáze môže vzniknúť BIM. Z 3D mapovania, či už v predprojektovej fáze, alebo ako mapovanie dokončených stavieb, možno vytvoriť virtuálnu realitu.
Charakteristika:
Nadačný model – pri tomto modeli projekt získava základné financovanie. Administrátor fondu spravuje toto základné financovanie a projekt je financovaný z úrokov získaných z fondu. Model členstva – zainteresované organizácie prispievajú určitou sumou, buď len pri vstupe alebo prispievajú ročným príspevkom alebo predplatným členstva. Model darcovstva – pri tomto modeli projekt získava podporu širšej komunity a prijíma dotácie. Konverzný model – organizácia ponúkne niečo zdarma a prijímateľ voľnej služby sa stane časom platiacim zákazníkom. Model platby prispievateľa - Model sa skladá z mechanizmu, kedy sa prispievatelia svojimi príspevkami podieľajú na nákladoch zriadenia predmetnej služby alebo produktu a následne poskytovateľ voľne sprístupní danú službu alebo produkt prispievateľom. Sponzorský model – finančná podpora prispievateľa je zverejnená „sponzorským oznamom“ pri verejnej príležitosti alebo prostredníctvom rozhlasového, či televízneho vysielania. Inštitucionálny model – variácia sponzorského modelu, kedy inštitúcia prezentuje vlastnú iniciatívu na realizácii projektu. Vládny model - podobný inštitucionálnemu modelu, len predstavuje priame financovanie projektov vládnymi organizáciami. Partnerstvá a výmeny - aj keď sa o nich možno neuvažuje ako o finančnom modeli, napriek tomu zohrávajú dôležitú alebo potenciálnu úlohu pri realizácii projektov. Pri implementácii niektorého z uvedených modelov získavania zdrojov v akademickej sfére sa zabezpečuje podpora a spolupráca ľudských zdrojov v samotnej realizácii jednotlivých projektov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.