Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv

Odborný pracovník pre správu poistných zmlúvOdborný pracovník pre správu poistných zmlúv je zodpovedný za typovanie údajov z nových poistných zmlúv do informačného systému poisťovne, ich verifikáciu a taxovanie. Kompletizuje podklady k poistným zmluvám. Dohliada na správnosť technického vypracovania a úplnosť poistných zmlúv, vykonáva v nich zmeny (technické, netechnické) a vypracováva reporty. Pri kompletizácii dokumentácie telefonicky komunikuje s poradcami a klientmi. Eviduje výpovede poistných zmlúv do informačného systému, stornuje neplatné poistné zmluvy a pripravuje podklady pre výplaty zo zrušených poistných zmlúv. Monitoruje zaplatenie poistného, zabezpečuje upomienkovú činnosť a vedie evidenciu. Vybavuje reklamácie a sťažnosti týkajúce sa poistných zmlúv....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
4105/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent správy poistných zmlúv
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3321
SK ISCO-08
3321005
ESCO
1495
SK NACE Rev. 2
K65,K66
CPA 2015
K65,K66
Príslušnosť k povolaniu
3321005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické a netechnické zmeny v poistných zmluvách
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Postupy pri zapracovaní technických zmien, náhrady poistnej zmluvy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zaistenia v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 373/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
komplexné posudzovanie správnosti poistných zmlúv a ich dodatkov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola platieb poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa poistných kmeňov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa spisovní, archívov, vrátane vykonávania skartácie písomností v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kompletizácia podkladov poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nahrávanie (typovanie) a verifikácia poistných zmlúv a údajov o klientoch a ich taxovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie technických a netechnických zmien poistení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie technických a netechnických zmien v poistných zmluvách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
spracovanie zániku poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
storno neplatných poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie neplatičov poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladových materiálov v súvislosti so správou a prevádzkou poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií v otázkach správy poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Poskytovanie informácií v informačnom systéme.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie komunikácie s právnymi subjektami, právnickými osobami a inými spoločnosťami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií týkajúcich sa poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie upomienkovej činnosti pri správe poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Možnosť využívania nových foriem výkonu práce používaním digitálnych technológií s cieľom zvyšovania angažovanosti zamestnanca z domáceho prostredia s pozitívnym ekonomickým dopadom pre firmy, efektívnejšieho a flexibilnejšieho využitia pracovného časového fondu zamestnanca.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nahradenie dokumentov v papierovej forme digitálnymi formami, paperless management, jednoduchšia archivácia, eliminácia strát, zálohovanie, možnosť okamžitých úprav.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.