Web dizajnér

Web dizajnérWeb dizajnér tvorí návrh celkovej vizuálnej skladby webovej aplikácie s cieľom naplnenia požadovaného estetického dojmu a aplikovania aktuálnych postupov použiteľnosti (UX) webových užívateľských rozhraní. Na základe analýzy požiadaviek navrhuje usporiadanie a formát konkrétnych grafických a informačných prvkov v rámci webovej stránky ako aj základne navigačné mechanizmy medzi nimi. Špecializáciou návrhu tvorí varianty podľa požadovaných cieľových parametrov pre zobrazenie na podporovaných zariadeniach. Spolupracuje s realizačným tímom pri zavádzaní návrhov a ich zmenových konaniach v rámci životného cyklu vývoja webových aplikácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
40479/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENWeb designer
SKWebový grafik
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti tvorby webových návrhov, podporných nástrojov a súvisiacich webových technológií
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: W3Schools Certifications (HTML, CSS, JS), Adobe Certified Professional/Expert, alebo obdobné.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Pre senior pozície, ktoré majú zastrešiť komplexné návrhy väčšej webovej aplikácie či webového sídla organizácie by adept mal disponovať relevantnou praxou v rozsahu aspoň 36 mesiacov. V závislosti od zložitosti úloh a úrovne zodpovednosti sa mení samozrejme aj odporúčaná prax, kde ostáva priestor aj pre úkolovanie absolventov.
ISCO-08
2166
SK ISCO-08
2166003
ESCO
929
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2166003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy vykonávania analytickej činnosti v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
programovacie jazyky
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie niektorého zo značkovacích programovacích jazykov (markup languages, napr. XML, HTML, BPML, YAML)
Perspektíva: Aktuálna
4
dizajn web aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
web technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy vo web dizajne
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
architektúra riešení dizajnu web stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy programovania grafických prvkov pre mobilné verzie a aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
škály a metódy SEO pre revitalizáciu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodiky modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti internetových prehliadačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky zamerané na cieľovú skupinu zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy na riadenie toku a úloh na projektoch (napr. Jira, Redmine a pod.)
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Základné užívateľské vedomosti o práci so softvérovými nástrojmi pre manažment úloh v rámci širšieho manažmentu projektu (PM) - napríklad, ale nie výlučne: JIRA, Redmine ...
Perspektíva: Aktuálna
4
kolaboratívne informačné systémy na riadenie a verziovanie zmien v súboroch
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: napr. ale nie výlučne: GIT, SVN, ...
Perspektíva: Aktuálna
4
grafické počítačové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Znalosť nástrojov (vektorových, rastrových, animácie) pre tvorbu grafických prvkov napríklad, ale nie výlučne: Adobe Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, InDesign, Google Web Designer, Sketch, Gimp, ...
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie pravidiel a dodržiavanie autorského zákona pri reprodukcii diel a kontrola porušenia autorského zákona
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola zobrazovania implementovaného obsahu webovej stránky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie efektívnosti návrhu webových stránok, prístupu na stránky, navigácie v rámci webových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality výstupov digitalizovaných predlôh v dátových súboroch a ich následná úprava v softvéri
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
testovanie vyvíjaných funkcionalít, aplikácií alebo produktu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Manuálne testovanie v rozsahu zadania a požiadaviek na vizuálnu skladbu webovej aplikácie - napríklad: Responsive Design Testing.
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia žiaducich funkcií webových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie základnej štruktúry usporiadania stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie dizajnu web stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zakomponovanie grafiky do HTML kódu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Umiestnenie grafického riešenia do HTML kódu.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie grafických prvkov, šablón
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh a spracovanie grafického riešenia/návrhu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia textových, grafických, audio a video prvkov konvertovaním do rozličných digitálnych formátov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Navrhovaná optimalizácia pre toto zamestnanie pokrýva úpravu základných grafických a textových prvkov webového dizajnu (logá, ikony, fonty, a pod) pre adaptáciu na potrebné cieľové prostredia (mobil, tablet, browser ...).
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie návrhu šablón
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
definovanie vlastností a zostáv používaného webdizajnu v súlade s predstavami zákazníka a funkciami webových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Grafický softvér, CMS.
Perspektíva: Aktuálna
4
zhromažďovanie textov, implementácia obsahovej časti stránky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konzultácie so zákazníkom pri definovaní technických riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s klientmi ohľadom podoby budúcich internetových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Kladenie dôrazu na pochopenie požiadaviek a očakávaní klientov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Softverizácia je technologický pojem pre virtualizáciu a definovanie fyzického sveta pomocou softvéru. Zastrešujúcim pojmom je: "softvérovo definované všetko (SDE)", ktorý popisuje, ako virtualizácia a abstrahovanie od základnej hardvérovej infraštruktúry môže byť využitá, aby sa informačné technológie stali flexibilnejšími a svižnejšími. Patria sem najmä softvérovo definované siete, softvérovo definované úložiská a softvérovo definované dátové centrá.
Charakteristika:
UX design (Dizajn užívateľského zážitku) je aspekt ľudskej interakcie s daným systémom, či už ide o webovú stránku, aplikáciu alebo softvér. Zaoberá sa pocitmi a zážitkami človeka pri využívaní produktu alebo služby, vrátane rozhrania, grafiky, priemyslového dizajnu systému či fyzickej interakcie. Rieši všetky aspekty výrobku alebo služby tak, ako je vnímaná užívateľmi.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.