Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovník čerpacej stanice

Pracovník čerpacej stanicePracovník čerpacej stanice obsluhuje zákazníkov pri pokladni, na predajnej ploche a v areáli čerpacej stanice. Poskytuje servis zákazníkom, ktorí potrebujú pomoc a reaguje na ich požiadavky (napr. pomoc hendikepovaným zákazníkom s nákupom pohonných hmôt, kontrola tlaku v pneumatikách a pod.). Dopĺňa tovar a kontroluje jeho kvalitu, chráni ho pred znehodnotením, poškodením a krádežou. Vykonáva bezhotovostné a hotovostné platby. Spolupracuje pri príjme, vyskladnení a vystavení tovaru na predajnej ploche. Vykonáva jednoduché úkony na zariadení čerpacej stanice (napr. označenie nefunkčného stojanu). Kontroluje množstvo pohonných hmôt.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
40247/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPumpár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5245
SK ISCO-08
5245000
ESCO
2022
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
5245000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby overovania platnosti bankoviek, peňažných poukážok a kupónov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy optimalizácie skladových zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
3
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Hotovostné a bezhotovostné platby, overovanie platnosti bankoviek, peňažných poukážok a kupónov., kontrola ochranných prvkov bankoviek a cenín.
Perspektíva: Aktuálna
3
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy kontroly ochranných prvkov pri platbe kartou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnostné predpisy pri práci s nebezpečnými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
overovanie cien a označenia vystaveného tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Overuje integritu cien vystaveného tovaru a správnosť regálových etikiet.Pripravuje pracovisko a pokladňu na otvorenie a uzavretie, zadáva a účtuje nákup pohonných hmôt, skenuje EAN kódy a kontroluje správnosť ceny v systéme. Na pokladni používa správne PLU kódy pre výrobky, ktoré nie sú označené EAN kódmi. Predpísaným spôsobom overuje platnosť bankoviek, peňažných poukážok.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dátumov spotreby tovaru a prípadné sťahovanie tovaru z predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola disponibilných pohonných hmôt
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola stojanov pred zahájením prevádzkových hodín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uzávierka pokladne/pokladní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie inventúry
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
plánovanie druhu a množstva tovaru objednávaného do predajne podľa predpokladaného odbytu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
3
spočítavanie, triedenie a uskladnenie hotovosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia skladovaného tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie záznamov o stave hotovosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zaisťuje deaktivovanie bezpečnostných prvkov zaplateného tovaru a zabezpečuje včasný a presný odvod pokladničnej hotovosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
inventarizácia tovaru v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vykonáva činnosti súvisiace s inventúrami a prestavbou danej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti predávaného sortimentu zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie špecializovaných služieb zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pomoc pri nákupe pohonných hmôt, kontrola tlaku v pneumatikách, výmena žiaroviek a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
predaj doplnkového tovaru a cenín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie platieb za tovar a služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vykonáva bezhotovostné a hotovostné platby.
Perspektíva: Aktuálna
3
udržiavanie čistoty a poriadku vyloženého tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Dodržiava predpisy týkajúce sa nakladania s nebezpečnými látkami a upozorňuje nadriadeného na prípadné nedostatky.
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Umiestňuje na vybraný tovar ochranné prvky, identifikuje poškodený tovar a zaisťuje jeho nahradenie. Kontroluje dobu spotreby na tovare a upozorňuje nadriadeného na ich blížiace sa ukončenie. Spolupracuje pri príjme, vyskladnení a vystavení tovaru na predajnej ploche.
Perspektíva: Aktuálna
3
dokladanie tovaru do regálov a stojanov v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Dopĺňa tovar a kontroluje jeho kvalitu, chráni ho pred znehodnotením, poškodením a krádežou.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.