Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku

Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytkuŠpecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku riadi a zabezpečuje proces manažmentu kvality vo výrobnom procese. Koordinuje činnosti v oblasti tvorby a aplikácie systému kvality procesov vo výrobe nábytku. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému kvality, navrhuje príslušné normy a predpisy. Riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov, polotovarov a finálnych výrobkov z výroby nábytku. Riadi procesy kvality výroby od vstupnej cez medzioperačnú až po výstupnú. Analyzuje a vyhodnocuje proces kvality výroby a navrhuje potrebné opatrenia. Aplikuje nové systémy manažérstva kvality, riadi vzdelávanie zamestnancov v oblasti manažmentu kvality. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti riadenia kvality. Metodicky riadi kontrolórov kvality. Analyzuje príčiny a navrhuje nástroje na zvýšenie kvality.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
3979/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKInžinier riadenia kvality vo výrobe nábytku
SKManažér kvality vo výrobe nábytku
ENQuality manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141017
ESCO
518
SK NACE Rev. 2
C31
CPA 2015
C31
Príslušnosť k povolaniu
2141017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. manažment riadenia kvality, metódy a postupy kontroly kvality vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.
Perspektíva: Aktuálna
7
konštrukcia nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
typológia nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy nábytku, jeho časti a názvoslovie podľa platných noriem.
Perspektíva: Aktuálna
5
normy a normatívy vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment procesu údržby a opráv vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Budúca
7
normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality, ISO certifikáty napr. ISO 9001, ISO 19011.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti práce, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, riadenie a kontrola kvality procesu výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie plánov kontroly kvality vo výrobe nábytku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring kvality vstupov, polotovarov a výstupov vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie parametrov kvality vstupných výrobkov, polotovarov a finálnych výrobkov vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti riadenia kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov kontroly kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie posudkov a protokolov kontroly kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technické skúšky kvality vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov vo výrobe nábytku, napr. skúška pevnosti materiálov a výrobkov v nábytkárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza procesu riadenia kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie procesu riadenia, predpisov v oblasti noriem kvality riadenia a implementácia zmien do predpisov a systémov riadenia kvality výroby, vrátane navrhovania nápravných opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nových metód skúšania a overovania postupov skúšania nábytkárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a zavádzanie systému kvality vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spracovávanie návrhov technologických postupov, noriem, predpisov a smerníc v oblasti kvality vo výrobe nábytku. Aplikácia ISO certifikátov kvality (preukazovanie poskytovanej kvality výrobkov a služieb v oblasti výroby nábytku).
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná činnosť a technické poradenstvo pri zavádzaní systému kvality pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a metodické usmerňovanie kontrolórov kvality v organizácii pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie, motivovanie a hodnotenie zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie vzdelávania zamestnancov v oblasti manažmentu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie auditu kvality vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.