Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista údržby vo výrobe nábytku

Špecialista údržby vo výrobe nábytkuŠpecialista údržby vo výrobe nábytku zabezpečuje a riadi činnosti súvisiace s údržbou, opravami, inštaláciou a nastavovaním strojov a zariadení alebo liniek v súlade s ich technickou dokumentáciou, požiadavkami výrobného procesu, BOZP a PO. Rieši technické problémy so strojmi a zariadeniami spoločne s výrobnými technológmi/majstrami/supervízormi vo výrobe nábytku. Spolupracuje na investičných zámeroch a na realizácii technických inovácií v oblasti údržby. Navrhuje koncepcie a plány údržby v predpísanej lehote. Kontroluje správne nastavenie funkčnosti strojov a zariadení alebo liniek v zmysle ich technicko-prevádzkových parametrov, BOZP a PO. Monitoruje a kontroluje náklady na údržbu. Koordinuje činnosť technikov údržby. Zabezpečuje diagnostiku, merania, servisné prehliadky, preventívnu a operatívnu údržbu, generálne opravy a tiež koordinuje zásobovanie náhradnými dielmi s externými dodávateľmi výrobných technológií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
3963/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVedúci údržby
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141019
ESCO
420
SK NACE Rev. 2
C31
CPA 2015
C31
Príslušnosť k povolaniu
2141019

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
postupy automatického systému riadenia údržby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadiace systémy CNC strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
7
technické kreslenie v strojníctve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zásady kreslenia a zobrazovania konštrukcií strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
6
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.
Perspektíva: Aktuálna
6
normy a normatívy vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment procesu údržby a opráv vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. kalkulácie, rozpočty, postupy vedenia porád, postupy a metódy vedenia pracovného kolektívu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady projektovania technologických zariadení a výrobných systémov pri výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Optimalizácia a zostavovanie technológie, kapacitné prepočty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy strojného zariadenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy nastavovania, obsluhy a údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Diagnostika funkčnosti a technicko-prevádzkových parametrov strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy elektrických pohonov/rozvodov strojného zariadenia
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
7
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v drevárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Automatizácia a robotizácia
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
7
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentáciách súvisiacich s údržbou strojných zariadení vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie opráv, údržby, inštalácie a nastavovania strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
plánovanie a kontrola nákladov na údržbu strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri zostavovaní rozpočtu v oblastí údržby a sledovanie výdavkov rozpočtových prostriedkov v nábytkárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách údržby pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola funkčnosti, diagnostika nedostatkov a úprava technicko-prevádzkových parametrov strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca na investičných zámeroch a realizácii technických inovácií v oblasti údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
návrh modernizácie a technických úprav strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V oblasti údržby a opráv strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba štatistík a reportov súvisiacich s údržbou strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spracovávanie štatistík a správ o údržbe na účely plánovania a úpravy údržbárskej činnosti a ich vyhodnocovanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
manažovanie spolupráce s externými organizáciami/inštitúciami v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. v oblasti zabezpečenia revízií, služieb, strojného zariadenia, náhradných dielov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri zabezpečovaní a plánovaní údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca s výrobným manažmentom, technickým personálom a kontrolórmi kvality na účely riešenia problémov spojených s údržbou a návrhmi nápravných opatrení na vylepšenie prevádzkyschopnosti a technického stavu strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie odborných školení zamestnancov údržby vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia vo výrobe
7
vedenie tímu zamestnancov v oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného tímu v nábytkárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie procesu údržby technologického zariadenia vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe nábytku v zmysle technickej dokumentácie a podľa časového harmonogramu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie výberu, nákupu a dodávok strojov, zariadení, výrobných liniek a náhradných dielov pre stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Posudzovanie potreby strojov a zariadení, ich špecifikácia, výber z ponúk a pod. Objednávanie nástrojov, strojov, strojného vybavenia, strategických náhradných dielov a dielov nevyhnutných na údržbu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.