Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe

Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobeMajster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe riadi vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri plnení úloh vyplývajúcich z realizácie operatívnych plánov v drevospracujúcej výrobe vzhľadom na množstvo, kvalitu a normy. Dohliada na efektivitu, produktivitu a bezpečnosť práce. Na podklade operatívnych plánov plánuje a rozvrhuje prácu, riadi dochádzku zamestnancov, vrátane plánovania dovoleniek. Zúčastňuje sa na výbere nových zamestnancov, riadi ich zaškolenie a následnú adaptáciu. Sleduje výkony zamestnancov, dodržiavanie pracovnej disciplíny a vystupuje ako kontakt zamestnávateľa so zamestnancami pri riešení podnetov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
3957/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMajster
ENShiftleader
ENTeamleader
DEMeister
SKSupervízor
SKVedúci výrobnej jednotky
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 18 mesiacov.
Poznámka: Z toho min. 12 mesiacov skúseností s riadením ľudí.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122005
ESCO
1275
SK NACE Rev. 2
C16,C31
CPA 2015
C16,C31
Príslušnosť k povolaniu
3122005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment - supervízor
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika a postupy na riadenie a kontrolu technických a technologických procesov výroby, údržby a opráv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy skladovania chemických látok, surovín, materiálu, výrobkov, medziproduktov a vedľajších produktov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
4
digitálne technológie na sledovanie výrobného procesu na diaľku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Drevospracujúca výroba: drevárska, nábytkárska, stavebno-stolárska.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stroje na výrobu: reziva, veľkoplošných materiálov, nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Automatizácia a robotizácia
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie výroby stavebno-stolárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy týkajúce sa spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
CNC technológie pri spracovaní dreva
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
4
orientácia v pracovno-právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technických podkladoch v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie kariérneho rastu podriadených pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
4
spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a kontrola kvality výrobného procesu v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kvantifikácia objemu surovín pre výrobné programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kvantifikácia a klasifikácia suroviny
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie drevospracujúcej výroby
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie disciplinárnych priestupkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha strojov a technologických zariadení v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. stroje na výrobu reziva, stroje na výrobu veľkoplošných materiálov, stroje na výrobu nábytku, stroje na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
CNC technológie pri spracovaní dreva
4
využívanie digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a kontrola technologického úseku, optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Trvalo udržateľný rozvoj
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.