Lakovač a natierač dreva

Lakovač a natierač drevaLakovač a natierač dreva lakuje, natiera, tmelí, strieka a inak chemicky upravuje povrchy drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
3955/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENPainter
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 2 mesiace.
Poznámka: Povinnosť praxe v rozsahu min. 2 mesiacov pod dozorom skúseného lakovača a natierača.
ISCO-08
7132
SK ISCO-08
7132008
ESCO
2425
SK NACE Rev. 2
C16,C31
CPA 2015
C16,C31
Príslušnosť k povolaniu
7132008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Práca s nebezpečnými chemikáliami.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Metódy brúsenia drevárskych polotovarov.
Perspektíva: Aktuálna
3
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy povrchovej úpravy materiálov, polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy povrchových úprav náterovými látkami.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia: brúsiace, tmeliace, natieračské, lakovnícke, striekacie automaty.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy údržby a obsluhy strojov a zariadení v drevospracujúcom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V drevospracujúcom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy leštenia rôznych druhov materiálov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Metódy leštenia a tmelenia drevárskych polotovarov.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava a posúdenie povrchu polotovarov pred aplikáciou náteru
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vrátane stanovenia úpravy polotovarov a výrobkov pred aplikáciou a posúdenia stavu povrchu po aplikácii. Technológie úpravy: napr. čistenie, odmastenie, odstránenie starých náterov.
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy a dokončovanie lakovaných povrchov drevárskych polovýrobkov a výrobkov brúsením a leštením
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tmelenie a brúsenie drevárskych polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nanášanie náterov štetcom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základná odborná zručnosť ručného nanášania náteru, ktorá sa uplatňuje okrem nanášania náterov strojmi a zariadeniami.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy, vybrusovanie a nanášanie podkladových náterov pre natieračské práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ručné a strojové povrchové úpravy náterovými látkami.
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy náterov drevárskych polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nanášanie náterov pomocou strojov a zariadení na drevárske polotovary a výrobky
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Napr. striekaním, lakovaním, tmelením a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava náterových hmôt určených na ich aplikáciu v drevospracujúcom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. riedenie, miešanie, zmiešavanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a údržba natieračských a lakovníckych pomôcok a zariadení v drevospracujúcom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
likvidácia vzniknutého odpadu a látok pri náteroch na drevo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Používaných pri zhotovovaní náterov dreva.
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba náterových a pomocných látok určených na aplikáciu
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení na tmelenie, brúsenie, lakovanie a natieranie drevárskych polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.