Stolár, výrobca nábytku

Stolár, výrobca nábytkuStolár, výrobca nábytku vyrába, montuje a opravuje nábytok z masívneho dreva alebo konštrukčných materiálov na báze dreva. Je schopný samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti, používať pomôcky, náradie, nástroje a výrobné zariadenia v oblasti výroby nábytku, pozná materiály, ovláda typológiu a postupy výroby, montáže, opráv a údržby nábytku. Vykonáva kontrolu kvality prevedených prác, dodržiava a uplatňuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ekonomiky výroby a poskytovania služieb v odbore.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
3948/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DETischler
ENCarpenter
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7522
SK ISCO-08
7522001
ESCO
2432
SK NACE Rev. 2
C31
CPA 2015
C31
Príslušnosť k povolaniu
7522001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchová úprava materiálov, polotovarov a výrobkov v nábytkárskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy tmelenia, brúsenia, morenia, bielenia, dyhovania, nanášania náterových látok.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Z masívneho dreva alebo konštrukčných materiálov na báze dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
Automatizácia vo výrobe
3
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva, nábytkové sklo, kovy, plasty a kameň.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V oblasti výroby nábytku
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V oblasti výroby nábytku
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3
typológia nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy, funkcie a konštrukcie nábytku
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
3
spôsoby a postupy nastavovania, obsluhy a údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vrátane ručného elektrického náradia, nástrojov a pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a spôsoby ošetrovania a údržby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nakladanie s odpadom v nábytkárskej výrobe a jeho recyklácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba materiálu, technologických postupov, náradia, nástrojov, strojov a zariadení vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3
rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie interiérových prvkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V kusovej, individuálnej výrobe nábytku na mieru.
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie povrchovej úpravy nábytkových dielcov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. morenie, bielenie, voskovanie, imitovanie dreva, nanášanie tmelov, emailov, lakov a pod. strojom alebo ručne, hydrotermická úprava a ochrana dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
montáž a kompletizácia nábytkárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie konštrukčných spojov, dielcov a montáž nábytkových konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov a zariadení, vrátane ručného elektrického náradia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základná obsluha a údržba CNC zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3
výstupná kontrola, balenie a expedícia nábytkárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola kvality opracovania, rozmerov a povrchu masívneho dreva a materiálov na báze dreva, nábytkových dielcov a konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
3
nakladanie s odpadom z výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Energetické a ekologické zhodnotenie, recyklácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.