Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva

Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní drevaOperátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva riadi a obsluhuje lesnícku lanovku. Organizuje práce pri približovaní a vývoze dreva z lesných porastov, vrátane montáže a demontáže lesníckej lanovky a spolupracuje s ďalšími pracovníkmi lesného hospodárstva pri vývoze dreva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
38734/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Poznámka: Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8343
SK ISCO-08
8343005
ESCO
2849
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
8343005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: vedieť viesť evidenciu vyťaženého dreva a predpísanú evidenciu strojových zariadení
Perspektíva: Aktuálna
3
rádiokomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Poznať základné rádiokomunikačné zariadenia vhodné pre použitie v lesnom hospodárstve
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, základné vedomosti o používaných technológiách, technických postupoch a normách týkajúcich sa spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
3
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: poznať kvalitatívne normy pre jednotlivé druhy sortimentov základných hospodárskych drevín ako BK, DB, JV, JD, SM
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Princípy obsluhy lesníckych strojov a mechanizmov: kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. v ťažbovej činnosti: diaľkovo ovládaný navijak pri približovaní dreva, hydraulická ruka s drapákom
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy starostlivosti o stroje a zariadenia v lesnej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: vedieť základné postupy pri jednotlivých opravách a údržbe strojov používaných v LH pri sústreďovaní dreva lesnými lanovkami
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy sústreďovania dreva lesníckymi lanovkami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o jednotlivých typoch lesníckych lanoviek, ich použitie a projektovanie v nedostupných terénoch a výber pracovísk, resp. lesných porastov na základe technických parametrov a technologických kritérií. Vedomosti o pracovných postupoch a organizácii práce pri montáži a demontáži lesníckych lanoviek.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technické normy a štandardy pre prevádzku lesníckych lanoviek a kolesových traktorov v lesných porastoch a pre mechanizačné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
3
lesná doprava a mechanizácia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poznať základné rozdelenie lesnej dopravnej siete a mechanizačných prostriedkov používaných na odvoz drevnej hmoty.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vymenovať druhy odpadov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci s lanovkou a nakladanie s nimi
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia pri práci s lesnými lanovkami
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie technologických, technických a bezpečnostných predpisov pri spracovaní dreva lesníckou lanovkou
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Dodržiavať technologické, technické a bezpečnostné predpisy pri spracovaní dreva lesníckou lanovkou
Perspektíva: Aktuálna
3
navrhovanie trasy lesníckej lanovky
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Na základe technických parametrov a technologických kritérií lanovky, s ktorou operátor pracuje.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
3
vedenie prevádzkovej evidencie v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Viesť evidenciu vyťaženého dreva a predpísanú evidenciu strojových zariadení, denník opráv a údržby
Perspektíva: Aktuálna
3
ťažba dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stínanie stromov, odvetvovanie, rozrez kmeňov a výroba sortimentov dreva.
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o stroje a zariadenia v lesnej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Údržba, bežné opravy a nastavovanie strojov a zariadení určených na približovanie a vývoz dreva, zhŕňanie haluziny a pre práce vykonávané v pestovateľskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s vyťaženými kmeňmi a ich sústreďovanie na miesto odvozu
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba sortimentov dreva a ich sústreďovanie z lesných porastov na odvozné miesto, práce na odvoznom mieste: ukladanie, geľbovanie dreva, presun sortimentov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s vyťaženým drevom
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: manipulovanie vyťaženého dreva podľa jednotlivých drevín a sortimentov
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie dreva lesníckymi lanovkami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba sortimentov dreva zo sústreďovaných surových kmeňov viacoperačnou lesníckou lanovkou, resp. jej odvetvovacou a skracovacou (procesorovou) hlavicou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
zhotovenie terénnych úprav zvážnic, banketov a vstupov do lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Úprava terénu radlicou traktora pre približovanie dreva a vstup lesných strojov/mechanizmov do lesných porastov.
Perspektíva: Aktuálna
3
efektívne a hospodárne nakladanie so strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami pri spracovní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Realizácia správnych pracovných postupov v rôznych výrobných podmienkach s posúdením dôsledkov pri ich nedodržaní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
3
obsluhovanie rádio-komunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vedieť používať základné rádiokomunikačné zariadenia vhodné pre použitie v lesnom prostredí
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie, obsluha a montáž a demontáž lesníckych lanoviek
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Montáž a demontáž jednotlivých druhov lesníckych lanoviek , ich použitie, projektovanie a výber pracovísk, resp. lesných porastov na základe technických parametrov a technologických kritérií.
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami a iných mechanizmov v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V ťažbovej, pestovateľskej činnosti a ochrane lesa.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Mapy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.