Špecialista, odborný lesný hospodár

Špecialista, odborný lesný hospodárŠpecialista, odborný lesný hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese a je zodpovedný za odborné obhospodarovanie lesov pred štátnou správou lesného hospodárstva. Spolupracuje pri vytváraní a schvaľovaní programu starostlivosti o les, vykonáva úpravu programu starostlivosti o les, kontroluje a eviduje práce realizované v zmysle navrhnutých opatrení v programe starostlivosti o les, navrhuje preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov, dozerá na ich realizáciu. Zabezpečuje opatrenia na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov lesných drevín, zabezpečuje a kontroluje vyznačenie ťažby a vydáva písomný súhlas na vykonanie ťažby. Vykonáva odbornú správu lesov na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, zúčastňuje sa štátneho dozoru v lesoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
38733/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOdborný lesný hospodár
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
Poznámka: §§ 47 a 48 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov (§ 17)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Predpokladom odbornej spôsobilosti je úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach, resp. vysokoškolské vzdelanie lesníckeho
zamerania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v lesníckych činnostiach, alebo
vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania prvého stupňa a najmenej päťročná prax
v lesníckych činnostiach, alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach.
Praxou v lesníckych činnostiach sa rozumie vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami
a oprávneniami odborného lesného hospodára.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Poznámka: § 47 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
§ 48 ods. 2 m) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov - povinné pravidelné preškolenie po piatich rokoch od zápisu do registra hospodárov alebo od posledného školenia
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132010
ESCO
399
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
2132010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: v rámci lesníctva
Perspektíva: Aktuálna
3
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: v oblasti lesníctva
Perspektíva: Aktuálna
3
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Uplatnenie zásad horizontálneho a vertikálneho prenosu lesného reprodukčného materiálu, poznanie doby zberu lesného reprodukčného materiálu a postupnosti prác v lesných škôlkach.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
4
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva a štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: napr. STN v oblasti obnovy lesa, chýb a sortimentov surového dreva, ochrany proti škodlivým činiteľom v lese a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy zakladania, pestovania, výchovy a obnovy lesných porastov. Usmerňovanie realizácie programu starostlivosti o les, kontrola, preberanie a evidencia prác a činností vykonávaných v lese.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rôznym stupňom ochrany a možnosti obhospodarovania lesných ekosystémov pri rešpektovaní zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pravidlá a postupy zisťovania stavu lesa. Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr obhospodarovateľa. Aktívna spolupráca pri tvorbe Programu starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesná doprava a mechanizácia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Schopnosť posúdiť najoptimálnejšie nasadenie lesnej mechanizácie pri lesníckych činnostiach vrátane približovania a odvozu dreva.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Možnosti a obmedzenia hospodárenia v lese v zmysle platných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody a krajiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES L-GIS,WEBGIS, GPS systémami a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti využitia GPS systémov v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné technológie a informačné systémy v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné drevné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Špecifické značky v porastových, ťažbových a špecializovaných mapách v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
krajinno-ekologické plánovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
súčinnosť pri obnove programov starostlivosti o les a kontrole ich plnenia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre orgány štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a pre vyhotovovateľa programu starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie projektov v lesníckych činnostiach a plánov hospodárenia za zverený lesný úsek
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie a vypracovanie ročných projektov na ťažbu dreva, zalesňovanie, na pestovateľskú činnosť v súlade s programom starostlivosti o les. Spolupráca pri tvorbe projektov na budovanie a údržbu lesných ciest, hradenia bystrín a na lesnícke meliorácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri vypracovaní europrojektov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Navrhovanie projektov ozdravných opatrení v lesných porastoch a spolupráca pri tvorbe europrojektov na poskytnutie finančných príspevkov z fondov EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a signalizácia výskytu škodcov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a zabezpečenie vyznačenia ťažby a vydanie písomného súhlasu na vykonanie ťažby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vyznačovanie výchovných, obnovných, náhodných a mimoriadnych ťažieb v lesných porastoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie vývoja stavu lesa a návrh úpravy programu starostlivosti o les
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Podávanie návrhov vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa na predčasnú obnovu programu starostlivosti o les alebo na zmenu programu starostlivosti o les. Podávanie návrhov na postup pri rekonštrukcii lesa. V rámci kompetencií vyhotovovanie úpravy predpisov programu starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a zodpovednosť za plnenia programov starostlivosti o les v rámci zvereného lesného úseku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Organizovanie a usmerňovanie a kontrola realizácie programu starostlivosti o les a opatrení uložených na ochranu lesa.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a preberanie vyťaženého dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Odoberanie vyťaženého dreva a jeho správna evidencia v lesnej hospodárskej evidencii.
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie výskytu lesných škodcov a škôd v lesoch, vrátane škôd spôsobených zverou
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie stavu, vývoja škodlivých činiteľov v lesoch a (v súčinnosti s obhospodarovateľom lesa) predkladanie hlásení o nich orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej službe. Navrhovanie preventívnych opatrení na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov, vrátane dozoru na ich realizácii.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie lesnej hospodárskej evidencie a evidencie podľa osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti odborného lesného hospodára. Vedenie evidencie o realizácii plánovaných hospodárskych opatrení i o neplánovaných činnostiach a opatreniach vykonaných v lesoch. Vedenie evidencie podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o hnojivách).
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi štátnej správy a lesníckymi inštitúciami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Inštitúcie: Okresný úrad – odbor pozemkový a lesný, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad v sídle kraja – odbor opravných prostriedkov, Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Technická univerzita vo Zvolene a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prírode blízke obhospodarovanie lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie GIS softvéru
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie GPS systémov v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie informačných technológií v komplexných procesoch v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie uplatňovania environmentálne priaznivých technológií pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pri komplexnom spracovaní dreva v ťažobnej činnosti a v pestovateľskej činnosti a v lesných škôlkach v rámci zvereného lesného úseku.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie opatrení na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Návrh na uznanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu lesných drevín.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a dohľad nad vhodnosťou reprodukčného materiálu na obnovu lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obnova lesných porastov vhodnými lesnými drevinami s uprednostňovaním prirodzenej obnovy. Na umelú obnovu možno použiť reprodukčný materiál len zo zdrojov podľa zákona o lesnom reprodukčnom materiáli.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.