Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Odborný lesný hospodár

Odborný lesný hospodárOdborný lesný hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese a je zodpovedný za odborné obhospodarovanie lesov pred štátnou správou lesného hospodárstva. Spolupracuje pri vytváraní a schvaľovaní programu starostlivosti o les, vykonáva úpravu programu starostlivosti o les, kontroluje a eviduje práce realizované v zmysle navrhnutých opatrení v programe starostlivosti o les, navrhuje preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov, dozerá na ich realizáciu. Zabezpečuje opatrenia na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov lesných drevín, zabezpečuje a kontroluje vyznačenie ťažby a vydáva písomný súhlas na vykonanie ťažby. Vykonáva odbornú správu lesov na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, zúčastňuje sa štátneho dozoru v lesoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
38733/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: §§ 47 a 48 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Živnostenský zákon - týka sa iba neštátnych subjektov (napr. urbáre, súkromníci, atď.).
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov (§ 17) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Predpokladom odbornej spôsobilosti je úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach, resp. vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania prvého stupňa a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach, alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej päťročná prax v lesníckych činnostiach. Praxou v lesníckych činnostiach sa rozumie vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami a oprávneniami odborného lesného hospodára.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Poznámka: § 47 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
§ 48 ods. 2 m) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov - povinné pravidelné preškolenie po piatich rokoch od zápisu do registra hospodárov alebo od posledného školenia
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132010
ESCO
399
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
2132010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
3
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie lesnej hospodárskej evidencie a evidencie vyplývajúcej z právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Uplatnenie zásad horizontálneho a vertikálneho prenosu lesného reprodukčného materiálu, poznanie doby zberu lesného reprodukčného materiálu a postupnosti prác v lesných škôlkach.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
4
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva a štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: napr. STN v oblasti obnovy lesa, chýb a sortimentov surového dreva, ochrany proti škodlivým činiteľom v lese a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy zakladania, pestovania, výchovy a obnovy lesných porastov. Usmerňovanie realizácie programu starostlivosti o les, kontrola, preberanie a evidencia prác a činností vykonávaných v lese.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
4
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rôznym stupňom ochrany a možnosti obhospodarovania lesných ekosystémov pri rešpektovaní zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pravidlá a postupy zisťovania stavu lesa. Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr obhospodarovateľa. Aktívna spolupráca pri tvorbe Programu starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
4
lesná doprava a mechanizácia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Schopnosť posúdiť najoptimálnejšie nasadenie lesnej mechanizácie pri lesníckych činnostiach vrátane približovania a odvozu dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
právne predpisy a pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Možnosti a obmedzenia hospodárenia v lese v zmysle platných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody a krajiny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES L-GIS,WEBGIS, GPS systémami a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti využitia GPS systémov v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
4
princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Návrh optimalizácie dopravného sprístupnenia lesných porastov vzhľadom na technológie používané pri PBHL.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
informačné technológie a informačné systémy v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné drevné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Špecifické značky v porastových, ťažbových a špecializovaných mapách v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
krajinno-ekologické plánovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
súčinnosť pri obnove programov starostlivosti o les a kontrole ich plnenia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre orgány štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a pre vyhotovovateľa programu starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
vypracovanie projektov v lesníckych činnostiach a plánov hospodárenia za zverený lesný úsek
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie a vypracovanie ročných projektov na ťažbu dreva, zalesňovanie, na pestovateľskú činnosť v súlade s programom starostlivosti o les. Spolupráca pri tvorbe projektov na budovanie a údržbu lesných ciest, hradenia bystrín a na lesnícke meliorácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
spolupráca pri vypracovaní europrojektov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Navrhovanie projektov ozdravných opatrení v lesných porastoch a spolupráca pri tvorbe europrojektov na poskytnutie finančných príspevkov z fondov EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a signalizácia výskytu škodcov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
4
kontrola a zabezpečenie vyznačenia ťažby a vydanie písomného súhlasu na vykonanie ťažby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vyznačovanie výchovných, obnovných, náhodných a mimoriadnych ťažieb v lesných porastoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie vývoja stavu lesa a návrh úpravy programu starostlivosti o les
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Podávanie návrhov vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa na predčasnú obnovu programu starostlivosti o les alebo na zmenu programu starostlivosti o les. Podávanie návrhov na postup pri rekonštrukcii lesa. V rámci kompetencií vyhotovovanie úpravy predpisov programu starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
kontrola a zodpovednosť za plnenia programov starostlivosti o les v rámci zvereného lesného úseku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Organizovanie a usmerňovanie a kontrola realizácie programu starostlivosti o les a opatrení uložených na ochranu lesa.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a preberanie vyťaženého dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Odoberanie vyťaženého dreva a jeho správna evidencia v lesnej hospodárskej evidencii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
4
zisťovanie výskytu lesných škodcov a škôd v lesoch, vrátane škôd spôsobených zverou
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie stavu, vývoja škodlivých činiteľov v lesoch a (v súčinnosti s obhospodarovateľom lesa) predkladanie hlásení o nich orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej službe. Navrhovanie preventívnych opatrení na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov, vrátane dozoru na ich realizácii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie lesnej hospodárskej evidencie a evidencie vyplývajúcej z právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
vedenie lesnej hospodárskej evidencie a evidencie podľa osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti odborného lesného hospodára. Vedenie evidencie o realizácii plánovaných hospodárskych opatrení i o neplánovaných činnostiach a opatreniach vykonaných v lesoch. Vedenie evidencie podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o hnojivách).
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi štátnej správy a lesníckymi inštitúciami
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Inštitúcie: Okresný úrad – odbor pozemkový a lesný, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad v sídle kraja – odbor opravných prostriedkov, Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba, Technická univerzita vo Zvolene a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prírode blízke obhospodarovanie lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Návrh optimalizácie dopravného sprístupnenia lesných porastov vzhľadom na technológie používané pri PBHL.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
používanie informačných systémov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie GIS softvéru
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
4
uplatňovanie informačných technológií v komplexných procesoch v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
4
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku hospodárenia v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie uplatňovania environmentálne priaznivých technológií pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pri komplexnom spracovaní dreva v ťažobnej činnosti a v pestovateľskej činnosti a v lesných škôlkach v rámci zvereného lesného úseku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
zabezpečovanie opatrení na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Návrh na uznanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu lesných drevín.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a dohľad nad vhodnosťou reprodukčného materiálu na obnovu lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obnova lesných porastov vhodnými lesnými drevinami s uprednostňovaním prirodzenej obnovy. Na umelú obnovu možno použiť reprodukčný materiál len zo zdrojov podľa zákona o lesnom reprodukčnom materiáli.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.