Správca domácnosti, gazdiná

Správca domácnosti, gazdináSprávca domácnosti, gazdiná zabezpečuje plynulý chod domácnosti. Vykonáva činnosti v rozsahu požiadaviek klienta. Spravidla sa stará o chod a funkčnosť domácnosti, jej čistotu, zásobovanie a optimálne hospodárenie. Správca domácnosti, gazdiná poskytuje pravidelné služby pre klienta, ktoré sú spojené s údržbou jeho domácnosti. Priamo vykonáva alebo dohliada na upratovanie, varenie, údržbu šatstva a bytových textílií. Sleduje skladové zásoby potravín, hygienických a čistiacich potrieb a zaisťuje ich dopĺňanie. Zabezpečuje funkčnosť technických zariadení a spotrebičov v domácnosti. Objednáva a dohliada na pracovníkov a dodávateľov vykonávajúcich rôzne úpravy a opravy v domácnosti. Stará sa o hospodárenie domácnosti, vybavuje reklamácie, zabezpečuje kontakt s dodávateľmi elektrickej energie, plynu, vody, odvozu odpadu, atď., styk s bankou, poisťovňami, poštou. Dohliada na starostlivosť o deti, v prípade požiadavky klienta aj o domáce zvieratá. Zabezpečuje údržbu záhrady a okolia domu/by...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3847/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKMajordómus
SKHospodár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci (§ 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5152
SK ISCO-08
5152000
ESCO
1924
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5152000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy starostlivosti a výchovy detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
separácia a triedenie plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
spotrebiče v domácnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady starostlivosti o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a formy zásobovania domácnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prehľad surovín, načasovanie zásobovania atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy starostlivosti o dom a záhradu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie domácnosti, domáca ekonomika
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy prania v domácnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy upratovania domácnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bytové rastliny a spôsoby ich ošetrovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady komunikácie, etikety a bontónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Jedinec dokáže komunikovať na úrovni, je si vedomí svojej pozície. Ovláda spoločenskú etiketu a bontón. Vie privítať a usadiť hostí podľa hierarchie a príležitosti. Vie byť diskrétny a dokáže vyhodnotiť rôzne situácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatnenie princípov automatizácie v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady stravovania a varenia v domácnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pri práci v domácnosti.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
organizovanie a plánovanie zásobovania domácnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizačných procesov v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
kontrola výkonu a kvality dodávateľských služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dohľad nad starostlivosťou o záhradu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Záhradkárske práce, údržba zelene atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
dohliadanie na hospodárnosť domácnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie jedálneho lístka a postupnosti jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia s dodávateľmi služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Záhradníctvo, servis a opravy spotrebičov, SBS, atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
privítanie hostí/návštev
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie telefonických hovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie starostlivosti, starostlivosť o deti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava pohostenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pre návštevy, domáceho.
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie a ošetrovanie drevených plôch na podlahách, schodištiach, nábytku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie bytových textílií, ošetrovanie čalúnenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
upratovanie domácnosti alebo iných priestorov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
triedenie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s bytovými kvetmi, ich ošetrovanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stolovanie a podávanie jedál
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
zabezpečovanie úpravy/údržby okolia nehnuteľnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.