Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie

Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čisteniePracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie vyhodnocuje stav zákazky, informuje zákazníka o možnostiach a postupoch prania, čistenia a žehlenia, popisuje prípadné riziko poškodenia zákazky. Za poskytnuté služby preberá platby, eviduje a označuje zákazky, zaznamenáva údaje o zákazníkoch, dojednáva termíny poskytovania služby. Označuje miesta opotrebenia a znečistenia zákazky nosením, poškodením alebo iným znehodnotením. V prípade nespokojnosti zákazníka s vykonanou službou zahajuje reklamačné konanie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3845/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPracovník zberu odevov na pranie, žehlenie a čistenie
SKZberný pracovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
9121
SK ISCO-08
9121004
ESCO
2865
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
9121004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
3
technológia chemického čistenia textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Posudzovanie celkového stavu odevov, prípadne kožených a kožušinových odevov, posudzovanie preslabených miest, prípadne opotrebenie nosením pri preberaní na čistenie. Čítanie piktogramov (návodov na ošetrovanie textílií).
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy, vlastnosti a chyby kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
životnosť textilných, kožušinových a kožených výrobkov a výrobkov technickej konfekcie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
detašovacie postupy prania a preddetašovacie postupy chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník by mal ovládať základy detašovania. Zvyšuje kvalitu služby už pri preberaní zákazky, pričom je potrebné správne navrhnúť postup čistenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia prania a chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Základy pre jednotlivé technologické kroky.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy pracích a pomocných prostriedkov na úpravu textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pracie produkty a produkty potrebné na chemické čistenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prijímania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Robotizácia zákazníckeho servisu
Online objednávanie a donáška
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pri nespokojnosti zákazníka s vykonanou službou sa začína reklamačné konanie pracovníkom zberne. Zákon o ochrane spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady práce s e-kasou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
online objednávanie a evidencia zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
3
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
3
zásady dojednávania termínov poskytovania služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a predpisoch na pranie a čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Online objednávanie a donáška
3
automatizovaná komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
3
príjem objednávok na pranie, žehlenie a chemické čistenie od zákazníkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia zákazníckeho servisu
Online objednávanie a donáška
3
spracovanie výslednej kalkulácie a odovzdanie zákazky zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dojednávanie termínov poskytovania služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s e-kasou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie platieb za tovar a služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vystavovanie dokladov za vykonanú službu zákazníkovi.
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
váženie a označovanie bielizne, odevov a iných textilných výrobkov, vrátane identifikácie skrytých a viditeľných chýb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha elektronických registračných a značkovacích systémov pri praní, žehlení a chemickom čistení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Označovanie objednávok elektronickým čipom.
Perspektíva: Aktuálna
3
triedenie objednávok podľa druhu sortimentného zaradenia, druhu, materiálu, stálosti vyfarbenia, stupňa zašpinenia a pod.
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.