Ručný práč, detašér

Ručný práč, detašérRučný práč, detašér perie ručne textílie, bielizeň a odevné výrobky z chúlostivých a jemných materiálov. Pranie vykonáva na nízkokapacitných pracích strojoch bez dávkovacích zariadení, na pracích strojoch s ručným ovládaním, prípadne iba ručne. Ručný práč identifikuje textílie, volí pracie, pomocné alebo detašovacie prostriedky na jemné textílie, vhodnú teplotu, použitie jemných pomôcok na odstránenie znečistenia bez poškodenia materiálu. V prípade použitia nízkokapacitných strojov používa vhodné programy podľa druhu praných textílií, bielizne a odevných výrobkov. Pri praní na pracích strojoch volí časy a postupy tak, aby nedošlo k poškodeniu materiálov. Dávkuje pracie, pomocné a detašovacie prostriedky úmerne k znečisteniu textílií a kvalite pracej vody. V prípade, ak sa jedná o silne znečistenú bielizeň z hotelových reštaurácií a nemocníc, detašér používa druh chemikálií určený na odstránenie jednotlivých škvŕn podľa druhu znečistenia s ohľadom na použitý textilný materiál. Pri po...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3842/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPráč
ENCleaner
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9121
SK ISCO-08
9121005
ESCO
2865
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
9121005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické čistiace prípravky, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vplyv chemikálií a roztokov na vlastnosti textílií, pracej vody a na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
2
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
2
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Základné skúšky na identifikáciu textilných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia prania a chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Základné informácie o spôsoboch prania, kombinovanie materiálov na základe materiálového prevedenia a farieb do náplní pracích strojov, prípadne ručného kúpeľa.
Perspektíva: Aktuálna
2
normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia mokrého čistenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pomôcky a náradie v textilnej a odevnej výrobe, ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
typy pracích zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Nízkokapacitné pracie stroje, pracie stroje s ručným ovládaním, elektronické ovládanie čerpadiel, atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy ručného prania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Výber ochranného pracovného odevu a pomôcok vzhľadom na používané chemikálie /kyselinovzdorné rukavice, zástera/.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v textilných etiketách o spôsoboch pracieho postupu odevov, bielizne a iných textílií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dodržiavanie hygienických predpisov v prevádzke práčovní a čistiarní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
orientácia v normách a predpisoch na pranie a čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia automatizačných procesov v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
ručné pranie bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie hygienicko-sanitačnej činnosti v prevádzke čistiarní a práčovní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie a pranie scénických kostýmov a doplnkov v umeleckej tvorbe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
2
váženie a označovanie bielizne, odevov a iných textilných výrobkov, vrátane identifikácie skrytých a viditeľných chýb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
triedenie objednávok podľa sortimentného zaradenia objednávky, druhu materiálu, stupňa zašpinenia, stálosti vyfarbenia, spôsobu žehlenia, mangľovania alebo tvarovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príjem odevov a textilných výrobkov v prevádzke chemickej čistiarne a mokrého čistenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pranie a sušenie bielizne a odevov a ich drobné opravy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
odvodňovanie a odstreďovanie bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
sušenie bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava zmesí a roztokov pracích a pomocných prostriedkov na procesy predpierky, prania a textilných úprav a obsluha dávkovacích zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.