Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Žehliar

ŽehliarŽehliar žehlí s použitím ručných žehličiek, naparovacích žehličiek, naparovacích odevných lisov, naparovacích figurín a priemyselných žehličov určených na žehlenie posteľnej bielizne, pracovného a osobného ošatenia, odevných výrobkov, dekoračných textílií, osobnej a reštauračnej bielizne. Žehliar vykonáva, resp. zabezpečuje finálnu úpravu vyčistených odevov, resp. vypratej bielizne. Odevy (napr. saká, sukne, nohavice) po chemickom čistení naparuje na naparovacích figurínach a pomocou žehlenia ich ručnými žehličkami upravuje do konečnej podoby. Kusovú bielizeň z hotelov a nemocníc (posteľnú bielizeň) žehlí pomocou naparovacích priemyselných žehličov, kalandrov a mangľov. V prípade použitia veľkých priemyselných žehličov môže pracovať pri vkladaní do kalandra, kedy dbá na správne vloženie vlhkej bielizne do stroja, alebo pri výstupe z kalandra, kedy zároveň vyžehlenú bielizeň skladá, kontroluje a pripravuje pre expedíciu. V prípade použitia malých žehličov, mangľov a figurín zároveň b...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3840/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPracovník obsluhujúci žehlič
SKPracovník obsluhujúci mangel a kalander
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9121
SK ISCO-08
9121003
ESCO
2866
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
9121003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
žehliaca a fixačná technika
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia naparovania textílií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy žehliacich a naparovacích zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ručné žehličky, naparovacie žehličky, naparovacie odevné lisy, naparovacie figuríny, naparovacie priemyselné žehliče atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
normy a predpisy na žehlenie bielizne, odevov a iných textílií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
interné predpisy a normy v prevádzke žehliarne
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy prác pri žehlení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Používané pri práci žehliara.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v textilných etiketách o spôsoboch pracieho a žehliaceho postupu odevov, bielizne a iných textílií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dodržiavanie hygienických predpisov v prevádzke práčovní a čistiarní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia automatizačných procesov v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
tvarovanie odevov žehlením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
jednoduché žehlenie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie hygienicko-sanitačnej činnosti v prevádzke čistiarní a práčovní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
balenie a skladovanie čistej bielizne a odevov do medziskladu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
skladanie vyžehlenej bielizne a iných textílií a ich uskladnenie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha strojov a technologických zariadení na vkladanie, žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, tepelné tvarovanie a mangľovanie textilných výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
žehlenie rovnej bielizne
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
žehlenie tvarovej bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
žehlenie textilných výrobkov (okrem odevov a bielizne)
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
určovanie technologického postupu žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne, odevov a ďalších výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.