Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Revízny technik komínov

Revízny technik komínovRevízny technik komínov vykonáva skúšky plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu. Posudzuje vhodnosť výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stav komína, umiestnenie konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň (B, C, D, E alebo F) v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Kontroluje priechodnosť vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu. Revízny technik komínov vystavuje doklad o preskúšaní komína alebo doklad o kontrole a čistení komína a dymovodu. Konzultuje so zákazníkom stavebné úpravy komína, opravy a pripájanie palivového spotrebiča (kotla) ku komínu. Realizuje revízie komínov pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. Navrhuje a zhotovuje komíny. Vykonáva skúšky...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3833/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na preskúšanie komínov podľa zákona č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 3e ods. 1)
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3112
SK ISCO-08
3112004
ESCO
2173
SK NACE Rev. 2
N81
CPA 2015
N81
Príslušnosť k povolaniu
3112004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými informáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov pri archivácií dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti revízie komínov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr.:
- Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 99/1995 Z. z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov,
- Predpis č. 401/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol,
- Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon).
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spaľovacie procesy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti a možnosti využitia alternatívnych spôsobov výroby energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Inovatívne spôsoby výroby energie, napr.: veterná energia, bioplyn, solárne články, fotovoltika, tepelné čerpadlá, rekuperácia a ich inovácie.
Perspektíva: Budúca
3
alternatívne zdroje energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Nové trendy v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie.
Perspektíva: Budúca
3
možnosti a techniky robotizácie v energetickom priemysle
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Nové trendy vhodné na inšpekciu automatizácie spaľovania (napr. regulácia procesu horenia na základe vyhodnocovania aktuálnych podmienok).
Perspektíva: Budúca
3
možnosti a princípy využitia vzduchotechniky pri procese výroby energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. pri rekuperácii. So zameraním na individuálnu výstavbu.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy koordinácie a kalibrácie prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metodika a postupy pri emisnej kontrole
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Fyzikálne vlastnosti tehly, vložky, reakcie na iné materiály atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia kachliarskych prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V súvislosti s jednoduchými prácami. Pri zložitejších kachliarskych technológiách je potrebné vyžiadať kontrolu od kachliara.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Normy ohľadom komínov a príslušná vyhláška.
Perspektíva: Aktuálna
3
komíny, dymovody, palivové spotrebiče
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Funkčné, konštrukčné a bezpečnostné.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov, inštalácie palivových spotrebičov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy preskúšania komínov a vyhodnocovanie spaľovacieho procesu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Skúšky tesnosti konštrukcií, emisné kontroly, kontroly účinnosti palivových spotrebičov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
písomnosti súvisiace s činnosťou revíznych technikov komínov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
certifikované a necertifikované materiály
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické predpisy v oblasti revízie komínov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Súvisiace s posudzovaním zhody výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy kontroly, čistenia a údržby komínov, dymovodov a palivových spotrebičov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Rôzne druhy čistiacich prác a kontrol z hľadiska bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
klientela, potenciálna klientela a starostlivosť o ňu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výškové práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane nariadenia o GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technických výkresoch a schémach energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách a technických podkladoch na kontrolnú činnosť, vrátane vedenia predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Napr. normy na komíny.
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska (najmä Čl. I - § 3) v znení neskorších predpisov, príslušné vyhlášky (najmä vyhláška č. 401 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol - § 23, vyhláška č. 410, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie dokumentácie kominárskych služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
emisné kontroly pracovnými meracími prístrojmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie kontrolných mechanizmov pre vzduchotechniku pri procese výroby energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Revízia zariadení a jednotlivých zložiek. So zameraním na individuálnu výstavbu.
Perspektíva: Aktuálna
3
dohľad nad vykonávaním revízií a skúšok technickej spôsobilosti technických zariadení z hľadiska predpísanej kvality
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Komplexné revízie komínov.
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie revízií komínov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. pri kolaudácii, zapojení nových spotrebičov, vložkovaní a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie stavebného zhotovenia komína
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola účinnosti palivových spotrebičov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie kontroly stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Komplexná revízia komínov.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola technického stavu budov a zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Kontrola technického stavu komína, kontrola montážneho postupu podľa správnych výrobných postupov (návodu) za účelom zhodnotenia výsledného stavu komína.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dodržiavania pravidiel požiarnej bezpečnosti a protipožiarnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. odstupové vzdialenosti od komínových konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
odborné preskúšavanie komínov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhodnocovanie spaľovacieho procesu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhodnocovanie rizík a prijímanie opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. riziko vzniku požiaru od komínovej konštrukcie.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia alternatívnych zdrojov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Hľadanie možností realizácie u klienta, poradenstvo.
Perspektíva: Budúca
3
sledovanie nových trendov alternatívnych spôsobov výroby energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Inovatívne spôsoby výroby energie, napr.: veterná energia, bioplyn, solárne články, fotovoltika, tepelné čerpadlá, rekuperácia a ich inovácie. Vrátane poradenstva klientom.
Perspektíva: Budúca
3
vyhotovovanie dokladov o preskúšaní komína, dokladov o kontrole a čistení komína a dymovodu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Doklad o preskúšaní komína, doklad o čistení komína a dymovodu.
Perspektíva: Aktuálna
3
poradenstvo zákazníkom pri revízii komínov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V prípade pripojenia, kúpy, inštalácie komínov atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie stavebných úprav komínov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Revízny technik môže vykonávať stavebné úpravy aj zhotovovať komíny a dymovody (Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní). V prípade revíznej kontroly a nedostatkov má za úlohu upovedomiť zhotoviteľa stavby. Revíznu kontrolu by mal vykonávať nezávisle a ak je sám zhotoviteľom, je nevyhnutný posudok ďalšej nezainteresovanej osoby.
Perspektíva: Aktuálna
3
pripájanie spotrebičov ku komínu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inštalácia palivových spotrebičov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kalibrácia a užívateľská údržba meracích prístrojov a zariadení podľa platných predpisov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie kominárskych prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy zariadení vykurovacích sústav
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: a) skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,
b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je a bude vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
Perspektíva: Aktuálna
3
skúšky vykurovacích sústav
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: a) skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,
b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je a bude vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy komínov a ich príslušenstiev
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: a) skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,
b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je a bude vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie a udržiavanie vykurovacích telies v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: a) skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,
b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovené vykurovacie teleso umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie kotlov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie kachlí a pecí
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie dymových kanálov, komínov a dymovodov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola priechodnosti komínov zo strechy a podkrovia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: a) skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,
b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
Perspektíva: Aktuálna
3
doprava materiálov a pracovných pomôcok do neprístupných miest a na výškové objekty
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov robotizácie v energetickom priemysle
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. drony pre kontrolu nadstrešných častí, roboty, ktoré vstúpia do komínového telesa.
Perspektíva: Budúca
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.