Masér (okrem maséra v zdravotníctve)

Masér (okrem maséra v zdravotníctve)Masér (okrem maséra v zdravotníctve) je zároveň wellness pracovník, ktorý vykonáva profesionálnu starostlivosť o ľudské telo. Vykonáva masáže tela, saunové rituály a wellness procedúry. Pracuje samostatne po dohode s klientom a oboznámení sa s jeho zdravotným stavom a kondíciou. Volí vhodné prostriedky, metódy, procedúry, technologické postupy a kozmetické výrobky tak, aby dosiahol priaznivý efekt, t. j. uvoľnenie a odstránenie únavy, podporuje telesnú a psychickú pohodu a podporuje kondíciu. Masér (okrem maséra v zdravotníctve) ovláda zdravovedu, základy anatómie, fyziológie človeka a prvej pomoci, fyzikálnej terapie, indikácie a kontraindikácie poskytovaných služieb. Ovláda chod wellness zariadenia, vodného a saunového sveta. Používa bezpečné kozmetické výrobky, nástroje, prístroje a zariadenia, dodržiava hygienické zásady a predpisy bezpečnosti pri práci.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3793/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKWellness pracovník - masérske služby
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Okrem toho, že Masér (okrem maséra v zdravotníctve) môže byť vykonávaný ako viazaná živnosť, musia byť dodržané požiadavky vyplývajúce zo zákona o ochrane zdravia ľudí č.596/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Certifikát o absolvovaní masérskeho kurzu podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 7a)
Poznámka: V prípade SZČO - osvedčenie o absolvovaní masérskeho kurzu, zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy, podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§7a)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5142
SK ISCO-08
5142009
ESCO
1914
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5142009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dermatológia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kozmetické výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
fitness a zdravý životný štýl
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti posúdenia stravovacích návykov a športových aktivít pri konkrétnych zdravotných problémoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy prevádzkovania sauny
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavenie masážneho salónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Masážny stôl, uteráky, plachty, dezinfekčné prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
4
(nezdravotnícke) masáže
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vedomosti zo zdravovedy, anatómie, fyziológie a vybraných odborov medicíny. Manuálna zručnosť. Ovládanie kontraindikácii masáže.
Perspektíva: Aktuálna
4
indikácie a kontraindikácie jednotlivých ošetrení tela
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy dekontaminácie plôch, predmetov, nástrojov, pokožky, rán
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a metódy použitia peelingov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
wellness zariadenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zariadenia, prevádzky starostlivosti o ľudské telo, ktoré poskytujú služby na relaxáciu tela a duše. Napomáhajú k fyzickému zdraviu a psychickej pohode.
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzkový poriadok wellness zariadenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia a fyziológia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikačné techniky masáží
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Klasická masáž, regeneračná masáž, masáž hlavy, masáž chodidiel, masáž chrbta, masáž lávovými kameňmi, bankovanie atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzikálna terapia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
indikácie a kontraindikácie masáže
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravoveda
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
epidemiológia a hygiena
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kožné choroby, príčiny a prejavy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie etického kódexu poskytovateľa osobných služieb v rámci starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie hygienických zásad v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie prevádzkového poriadku vo wellness zariadeniach
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozpoznávanie prejavov kožných chorôb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie klientov a vykonaných masáží
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie základných informácií klientom o masážach
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Špeciálne typy masáží, ceny masáží, účinky a priebeh masáží atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s klientom zameraná na zistenie jeho kondície a zdravotného stavu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia peelingových procedúr
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manuálne masáže celého tela (svalov, kože, väziva, kĺbov, chrbtice)
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Praktické zvládnutie sústavy masážnych hmatov aplikovaných v zostavách klasickej masáže.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie princípov poskytovania služieb vo wellness zariadeniach
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výber prípravkov a pomôcok na masáže s ohľadom na ich optimálne využitie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia jednotlivých druhov a techník masáží
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Klasická masáž, regeneračná masáž, masáž hlavy, masáž chodidiel, masáž chrbta, masáž lávovými kameňmi, akupresúrna masáž, bankovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej predlekárskej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia kozmetických masážnych prípravkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Oleje, mastičky, prísady.
Perspektíva: Aktuálna
4
dekontaminácia pracovného prostredia, nástrojov a pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Masážny stôl, pranie uterákov a plachiet, masážne pomôcky.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
4
práca s materiálom, energiou, vodou, odpadom a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava masážneho lôžka a miestnosti na výkon masáže
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
práca s registračnou pokladnicou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha prístrojov a zariadení na masáže
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Masérske a balneologické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.