Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovník permanentného make-upu

Pracovník permanentného make-upuPracovník permanentného make-upu vykonáva kozmetickú techniku tetovania, ktorá spočíva vo vpravovaní špeciálnych pigmentov do kože za použitia rôznych metód. Vykonávajú sa pomocou prístrojovej tetovacej techniky s rôznymi ihlovými systémami alebo pomocou tetovacích nástrojov ako sú napríklad čepielky. Permanentný make-up podčiarkuje prirodzenú krásu, koriguje nedostatky a prípadné asymetrie. Najčastejšie sa vykonáva úprava obočia, očných liniek a pier. Dôležité je estetické cítenie, pretože permanentný make-up má pôsobiť prirodzene. Je to úkon, ktorého výsledok je na niekoľko rokov. Pracovník permanentného make-upu používa bezpečné kozmetické výrobky, nástroje, prístroje a zariadenia, dodržiava prísne hygienické zásady a predpisy bezpečnosti pri práci.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3791/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKozmetik permanentného make-upu
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
5142
SK ISCO-08
5142007
ESCO
1921
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5142007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vysvetliť pojem, vlastnosti a využitie biodegradovateľných plastov v záujme predchádzania vzniku odpadov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady likvidácie biologického a ďalšieho odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dermatológia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Indikácie a kontraindikácie, zásady pri porušení integrity kože, kožné ochorenia v zónach mikropigmentovania tváre, prípravky na znecitlivenie a hojenie, alergické reakcie, domáca starostlivosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzkový poriadok kozmetického salónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kozmetické výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základy pigmentológie a farebnej typológie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Základy pigmentológie - náuky o farbách podľa chromatickej hviezdy, studené a teplé tóny pigmentových farieb, fototypy pleti a tóny (studený, teplý), výber vhodných farieb, miešanie farieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
tetovacie pomôcky, nástroje a prístroje
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Dokumentácia k tetovacím prístrojom v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ: prehlásenia o bezpečnosti, návody na použitie, prevádzkový poriadok. Pomôcky a pomocný materiál: pinzety, nožničky, ceruzky na vykresľovanie, šablóny, pravítko, textílie, vatové tyčinky atď. a prostriedky na zabezpečenie hygieny pracoviska (dezinfekcie).
Perspektíva: Aktuálna
4
história tetovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
indikácie a kontraindikácie pri tetovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tetovacie prostriedky a prípravky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické vybavenie tetovacieho salónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tetovacie technológie a metódy na výkon permanentného make-upu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prístrojové ihlové systémy (hygienické moduly), techniky vpravenia pigmentovej farby do kože.
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienické požiadavky, normy, podmienky a zásady pre výkon permanentného make-upu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prevádzkový a reklamačný poriadok, kartotečný záznam (obsah, údaje, vrátane súhlasného podpisu klientov s výkonom a prehlásenia o pravdivosti odpovedí na nevyhnutné otázky pre výkon PMU). Z legislatívneho hľadiska dodržiavanie najmä zákona č. 355/2007 Z. z. - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
typológia zákazníka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup povrchového čistenia pleti a druhy čistiacich prípravkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kritériá a metódy posúdenia pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
etický kódex a kódex práce podnikateľa pracujúceho v službách starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy dekontaminácie plôch, predmetov, nástrojov, pokožky, rán
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy ošetrenia a regenerácie kože pri tetovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a metódy použitia peelingov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické systémy a aplikácie na objednávanie zákazníkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia a fyziológia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kožné choroby, príčiny a prejavy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kožné anomálie a odchýlky od normy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie prevádzkového poriadku pri poskytovaní kozmetických služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatnenie správnych zásad a postupov tetovacích metód
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatnenie znalostí farebnej typológie a koloristiky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozpoznávanie a vyhodnocovanie kožných anomálií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie typológie pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozpoznávanie prejavov kožných chorôb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie zákazníkov prostredníctvom elektronických systémov a aplikácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do tetovacieho salónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správanie sa v súlade s profesijnou etikou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie estetického cítenia, obrazotvornosti na základe typológie zákazníka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia peelingových procedúr
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchové čistenie pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia vedomostí z oblasti dermatológie do praxe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykresľovanie tvarov obočí, očných liniek, kontúr pier pred výkonom permanentného make-upu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Typológia tváre, určenie asymetrie pomocou merania pre obočie, oči, pery. Zásady korekcie asymetrie (rozdielov), odstránenie asymetrie,techniky vykresľovania a tetovania tvarov obočí, očných liniek a hornej a spodnej pery.
Perspektíva: Aktuálna
4
výber pigmentových farieb a miešanie farieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Popis pigmentových farieb na obočie, očné linky, pery. Zásady pri výbere farieb podľa farebnej typológie pleti a tónov pleti (studený, teplý) a na základe veku. Zásady pri miešaní farieb pre jednotlivé fototypy pleti.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a likvidácia biologického a ďalšieho odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie hygienických zásad pri starostlivosti o pleť
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dezinfekcia, mechanická očista a sterilizácia pracovných nástrojov, pomôcok a pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Voliť a požívať biodegradovateľné plasty v záujme predchádzania vzniku odpadov. Eliminácia negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
4
práca s materiálom, energiou, vodou, odpadom a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
práca s registračnou pokladnicou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia marketingových nástrojov v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Nástroje, pomôcky a materiály na tetovanie, piercing a telesné modifikácie
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.