Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tetovač tela

Tetovač telaTetovač tela vykonáva estetické skrášlenie tela kresbou a vzormi na zdravej koži. Pomocou sterilných nástrojov a špeciálnych prístrojov alebo pomôcok aplikuje zdravotne nezávadné látky do kože (mikropigmentovú implantáciu). Tetovač tela ovláda zásady hygieny, dezinfekcie, sterilizácie a prvej pomoci. Pozná indikácie a kontraindikácie spojené s tetovaním. Radí pri výbere, upozorňuje na možné komplikácie a riziká nielen zo zdravotného hľadiska. Vykonáva ošetrenie po úkone tetovania a poradenskú službu v súvislosti s následným ošetrením. Zabezpečuje hygienické požiadavky v súvislosti s prípravkami a pracovným prostredím pri epidemiologicky závažných činnostiach. Súčasťou jeho práce je tiež hygienicky správne nakladanie so vzniknutým odpadom, či už biologického alebo ďalšieho charakteru. Práca tetovača tela vyžaduje stále sledovanie aktuálnych trendov v tejto oblasti, nielen po stránke estetickej, ale aj z hľadiska hygieny a ochrany zdravia tak zákazníka ako aj pracovníka.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3789/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTetovač tela, Tatér
ENBody tattoo
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)
Osvedčenie o úplnej kvalifikácii v príslušnom odbore vzdelávacieho programu podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 11 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
5142
SK ISCO-08
5142008
ESCO
1745
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5142008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
zásady likvidácie biologického a ďalšieho odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie so zákazníkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dermatológia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky tetovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základy pigmentológie a farebnej typológie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vrátane koloristiky
Perspektíva: Aktuálna
4
tetovacie pomôcky, nástroje a prístroje
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
história tetovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístrojové zariadenia, ihly
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
indikácie a kontraindikácie pri tetovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Infekčné ochorenia, kožné alergie, alergie na lieky, stresová alebo fóbická reakcia, traumy, žltačka či AIDS, tehotné ženy, hojenie rán keloidnými jazvami.
Najlepšie je dať sa tetovať na jeseň, v zime alebo na jar. Leto sa neodporúča, pretože tetované miesto sa ťažšie hojí.
Perspektíva: Aktuálna
4
tetovacie prostriedky a prípravky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické vybavenie tetovacieho salónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pigmentové farby a postupy ich miešania
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vrátane znalostí okolo zloženia farieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
metódy ošetrenia a regenerácie kože pri tetovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy prevencie alergických reakcií a kontraindikácií pri tetovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady skladovania pigmentových farieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosti trvanlivosti farieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy tetovacích metód
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady práce s prístrojmi a pomôckami na tetovanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické systémy a aplikácie na objednávanie zákazníkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavba a funkcie kože, ochorenia kože
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienické predpisy pre epidemiologicky závažné činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály v dizajnérskej praxi a 3D výtvarných disciplínach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon 355/ 2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§16 ods. 1)
Perspektíva: Aktuálna
3
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: So zameraním na poskytovanie osobných služieb a tetovanie tela
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatnenie správnych zásad a postupov tetovacích metód
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatnenie znalostí farebnej typológie a koloristiky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie preventívnych postupov a rozpoznávanie kontraindikácií a alergických reakcií pri tetovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktualizácia cenových ponúk výrobkov/služieb v súlade s aktualizáciou cenovej kalkulácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
analýza a výber dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie objednávok po telefóne a vystavovanie príslušných dokladov či záznamov týchto objednávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poradenstvo k celoživotnej starostlivosti o tetované miesto na tele
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo pre zdravotnú starostlivosť o tetované miesto
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Každé nové tetovanie je vlastne akési zranenie, o ktoré je potrebné sa vhodne starať. Bezprostredne po tom, ako bolo tetovanie dokončené, je potrebné tetované miesto zakryť potravinovou fóliou a zabrániť tak vytekaniu telových tekutín. Niektorí tatéri odporúčajú túto fóliu po niekoľkých hodinách dať dole, a potom jemne umývať danú oblasť vlažnou vodou.
Tak ako sa na svete rozvíjalo tetovanie, rozvíjali sa aj kozmetické a farmaceutické aftercare produkty. Tieto produkty sú bezpečné, účinné, a dermatologicky testované. Väčšina tatérov ich svojím zákazníkom odporúča a predáva ich.
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie prijatých reklamácií, sťažností a požiadaviek so zákazníkmi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie zákazníkov prostredníctvom elektronických systémov a aplikácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do tetovacieho salónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie postupov a metód ošetrenia a regenerácie kože pri tetovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia poznatkov zo stavby, funkcie kože a ochorení kože
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovenie a nanesenie odtlačku tetovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tetovanie tela (linkovanie, tieňovanie, 3D efekty)
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
výber pigmentových farieb a miešanie farieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vrátane aplikácie pigmentových farieb
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a likvidácia biologického a ďalšieho odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie hygieny prostredia, vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
4
uplatňovanie zásad skladovania pigmentových farieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
práca s registračnou pokladnicou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie tetovacích prostriedkov a prípravkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia marketingových nástrojov v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
reklama poskytovaných služieb a tovarov, návrh propagačných prostriedkov, marketingové aktivity
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Nástroje, pomôcky a materiály na tetovanie, piercing a telesné modifikácie
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.