Pedikér

PedikérPedikér vykonáva profesionálnu starostlivosť zdravých chodidiel, nechtov a nôh. Úkony vykonáva prostredníctvom mokrej, suchej, kombinovanej a wellness pedikúry.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3780/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DEDie Fußpflegerin, Der Fußpfleger
ENPedicurist
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5142
SK ISCO-08
5142002
ESCO
1915
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5142002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
online objednávanie a evidencia zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
3
dermatológia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Anatómia kože, funkcie kože, chorobné zmeny na koži vyvolané rôznymi vonkajšími a vnútornými príčinami. Vplyv iných celkových ochorení na kvalitu pokožky nôh, prejavy prenosných a neprenosných ochorení na pokožke nôh ako sekundárny sprievodný jav daného ochorenia
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy odlakovania, lakovania a zdobenia nechtov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Odlakovanie, lakovanie nechtov a aplikácia gél lakov na nechty nôh, rôznorodé zdobiace techniky nechtov
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy starostlivosti o chodidlá a nechty
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vyhladzovanie a ošetrovanie chodidiel pomocou brúsky, pedikérskej škrabky, pilníka, skalpela
Skracovanie a úprava nechtu, ošetrenie nechtov v nechtových valoch, vyhladzovanie a stenčovanie nechtov, čistenie nechtov
Perspektíva: Aktuálna
3
riešenia deformácií nechtov v zariadeniach poskytujúcich pedikúru
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Princípy, metódy a postupy pri rôznych typoch deformít nechtov (aplikácie nechtových špon do nezápalového štádia zarastenia nechtov; aplikácie protektorov do nechtových valov; riadenie správneho rastu nechtu)
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy pri peelingoch, maskách, zábaloch, masážach chodidiel a predkolenia, epilácie a depilácie nežiaduceho ochlpenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Princípy, účinky, metódy a postupy pri aplikácií peelingov, masiek a zábalov, relaxačných masáží chodidiel a predkolenia, epilácie a depilácie nežiaduceho ochlpenia
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy pri korekciách zarastajúcich nechtov na nohách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy ošetrovania nechtov, tvarovanie a brúsenie, tamponádovanie, aplikácia nechtových špon, vybrusovanie nechtov postihnutých onychogryfózou, zhrubnutím a inými poruchami nechtov
Perspektíva: Aktuálna
3
kozmetické výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zloženie, vlastnosti, účinky, použitie a skladovanie používaných kozmetických výrobkov
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy pedikúry a ich osobitosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Rozdelenie druhov pedikúr a ich technologických postupov na : mokrú, ktorou sa zmäkčuje koža, ponorením do vodného roztoku alebo aplikáciou zmäkčovacích prípravkov, skracuje nechty, upravuje ich do rôznych tvarov; suchú kedy brúsi a vyhladzuje chodidlá pomocou brúsky s odsávaním frézami rôznej veľkosti a zrnitosti, skracuje nechty, upravuje ich do rôznych tvarov; kombinovanú využívajúcu metódy mokrej a suchej pedikúry na základe individuálnej potreby zákazníka; wellness pedikúru, tj. aplikáciou masiek a zábalov spojených s relaxačnou hudbou, vôňami a svetlom
Perspektíva: Aktuálna
3
nechtová protetika
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Druhy, metódy a technologické postupy tvorby nechtovej protetiky, špecifiká rôznych protetických materiálov
Perspektíva: Aktuálna
3
indikácie a kontraindikácie pedikúry
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Povolené a zakázané úkony v pedikúre
Perspektíva: Aktuálna
3
pedikérske pomôcky, prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Druhy a spôsoby používania profesionálnych pomôcok, prístrojov a zariadení používaných v prevádzkach pedikúry, napr. rotačná fréza na pedikúru, dezinfekčná vanička, ultrazvukový čistič, parafínová vaňa, depilačná pištoľ, elektrické kreslo pre klienta, horúcovzdušný sterilizátor, ozónový dezinfikátor na obuv a iné
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy obsluhy a údržby pracovných nástrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy aplikácie rôznych druhov špon na nechty
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady, metódy a postupy dekontaminácie plôch, predmetov, nástrojov, pokožky, rán
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dekontaminácia plôch, predmetov, nástrojov, pokožky, rán, s rôznym stupňom účinnosti. A to mechanickou očistou, dezinfekciou a sterilizáciou. Druhy a rozdelenie prípravkov, prostriedkov a postupov.
Perspektíva: Aktuálna
3
povolené úkony v pedikúre
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V pedikúre sa vykonávajú neinvázne a semiinvázne služby, úkony. Neinvazívna služba – služba starostlivosti o ľudské telo, pri ktorej nedochádza v dôsledku jej aplikovania k akémukoľvek porušeniu integrity povrchu tela, slizníc a prirodzeného stavu tkanivových štruktúr organizmu klienta (napr. strihanie, opilovanie nechtov). Semiinvázna služba - služba starostlivosti o ľudské telo pri ktorej môže dôjsť v dôsledku jej aplikovania k ľahkému (zväčša povrchovému) narušeniu prirodzeného stavu tkanivových štruktúr organizmu klienta hlavne mechanickým účinkom (napr. vybrusovanie, vyštikávanie a vyrezávanie tvrdej časti kurích ôk, depilácia), umývanie, čistenie a odmáčanie chodidiel v kúpeľoch na nohy - aplikácia kúpeľa na nohy v perličkových vaničkách na nohy (použitie kúpeľa na nohy v perličkových vaničkách na nohy) s dôrazom na správnu dekontamináciu po použití - strihanie nechtov - pilníkovanie nechtov - čistenie nechtov a ich okolia - čistenie voľného okraja nechtov - stenčovanie zhrubnutých nechtov - ošetrenie zarasteného nechtu v stave do štádia 1a a 1b členenia podľa WHO (1a – Nechtový val zarastený na jednej strane bez zásadného poškodenia a bez závažných ťažkostí. 1b – Nechtový val zarastený na oboch stranách bez alebo len s malými obtiažami) - aplikácia špôn na nechty neinvazívnym spôsobom bez porušenia integrity kože v nechtovom vale - aplikácia tamponád do nechtových valov na odľahčenie - aplikácia nechtových tejpov – band aid metodikou - spodný výbrus nechtov v nechtových valoch - zástrih nechtov v oddelenej časti nechtov od nechtového lôžka - aplikácia sulcus protektorov - aplikácia protetického materiálu na mechanicky poškodený necht - zatláčanie kožičky (kutikuly) okolo nechtov - odstraňovanie hyperkeratózy z chodidiel (päty i prsty) do 2/3 hrúbky hyperkeratotického nánosu - obrusovanie ragád na chodidlách, ktoré nezasahujú do zamše - zahladzovanie kože za pomoci prístroja alebo pilníka na kožu - vybrusovanie, vyštikávanie a vyrezávanie tvrdej časti kurích ôk - vybrusovanie a vyrezávanie tvrdej časti otlakov, mozoľov - aplikácia odľahčenia po ošetrení kurieho oka ako prevencia pred jeho opätovným vznikom - aplikácia zábalov pedikérskej oklúzie, určené na zmiernenie bolesti a regeneráciu - aplikácia peelingov, masiek a zábalov na nohy vrátane parafínového zábalu a parafangového zábalu - lakovanie a zdobenie nechtov - nanášanie géllakov, gélov a akrylov na zdravú nechtovú platničku - prevedenie relaxačnej masáže na chodidlá a predkolenia - epilácia a depilácia nadmerného, nežiaduceho ochlpenia dolnej končatiny.
Perspektíva: Aktuálna
3
zakázané úkony v pedikúre
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ošetrenie viditeľne chorej pokožky chodidiel, nechtov a nôh - ošetrenie infekčných ochorení a ich prejavov na chodidlách, nechtoch a nohách (vyvolané vírusmi, baktériami, hubami, parazitmi a článkonožcami) - ošetrenie bradavice - ošetrenie pľuzgierov - ošetrenie hematómov - ošetrenie zapáleného kurieho oka - ošetrenie hnisajúcich nechtov a nechtov, ktoré vo valoch majú známky krvi - manipulovanie s materskými znamienkami (pigmentové, epidermálne a krvné névy) - zrezávanie a vybrusovanie popraskanej kože so známkami zápalu - zrezávanie nekrotickej kože - ošetrenie zarasteného nechtu vo vyšších štádiách zarastenia ako je štádium 1a a 1b členenia podľa WHO - aplikovanie protetických materiálov na viditeľne infikovaný necht - masáže chodidiel a predkolenia pri opuchoch (aby neprichádzalo k posuvu lymfy v cievach pri masáži).
Perspektíva: Aktuálna
3
anatómia, fyziológia nohy, biomechanika chôdze, chyby a choroby nôh a možnosti kompenzácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Anatomické sústavy tela, funkcie nohy, biomechanika chôdze, mechanické poškodenia nohy, poúrazové poškodenie nohy, kurie oká, kostné exostózy, hyperkeratotická pokožka nôh, ragády, potivosť nohy atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
ortopédia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Oporno-pohybová sústava, anatómia dolnej končatiny a nechtu, spojenia kostí - stavba kĺbu, stavba a druhy svalov.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavba a funkcie kože, ochorenia kože
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Náuka o koži, anatómia kože, funkcie kože, neprenosné ochorenia kože, prenosné ochorenia kože (bakteriálne, vírusové, hubové - plesňové, parazitárne) a iné formy poškodenia kože
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
asepsa, antisepsa, sterilizácia, dezinfekcia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy, spôsoby, postupy a druhy dekontaminácie (dezinfekcia, mechanická očista, sterilizácia), aseptické ošetrenie, antiseptické opatrenia
Perspektíva: Aktuálna
3
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zdravotná spôsobilosť, zdravotný preukaz, pracovné ochranné pomôcky a prostriedky, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
monitoring a kontrola vybavovania objednávok zákazníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
3
vizuálne posúdenie stavu kože
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zhodnotenie stavu kože a kompetencie pedikéra, určenie technologických postupov ošetrení, výber kozmetických výrobkov na profesionálne a domáce použitie
Perspektíva: Aktuálna
3
odborné poradenstvo v oblasti starostlivosti o nohy a nechty
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Výber vhodnej obuvi a používanie ortopedických pomôcok, odborné poradenstvo na domácu starostlivosť o nohy
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
profesionálna starostlivosť o nohy a nechty (kúpele, peeling, masky, zábaly, masáže)
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Používanie, aplikácia a vykonanie profesionálnych úkonov a kozmetických výrobkov v pedikúre
Perspektíva: Aktuálna
3
tvarovanie (strihanie, brúsenie, úprava) nechtov pomocou pedikérskych nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Druhy pedikérskych nástrojov, technologické postupy pri tvarovaní nechtov
Perspektíva: Aktuálna
3
depilácia a epilácia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Odstraňovanie chĺpkov z chrbtov chodidiel, prstov a predkolenia
Perspektíva: Aktuálna
3
odstraňovanie zhrubnutej kože, mozoľov, kurieho oka z chodidla
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prevedenie rôznych metód úkonov a použitie konkrétnych pracovných nástrojov na daný úkon (napr. skalpel, štipky, vyhlbovacie nástroje a rôzne rotačné frézy ako napríklad krúžkový nôž na kurie oká, prerezávacia gulička, hríbiková zúbková fréza, atď.)
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie ošetrení chodidiel a nechtov chodidiel postupmi mokrej, suchej a kombinovanej pedikúry
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosti a postupy mokrej, suchej a kombinovanej pedikúry
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia postupov kombinovanej pedikúry
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vykonanie ošetrenia nôh zákazníkovi na základe jeho individuálnej potreby aplikáciou metód mokrej a suchej pedikúry pre jednotlivé úkony
Perspektíva: Aktuálna
3
praktická aplikácia sterilizačných postupov dekontaminácie nástrojov na výkon pedikúry
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Aplikácia praktických postupov dezinfekcie, predsterilizačnej prípravy a sterilizácie pedikérskych nástrojov, vedenie evidencie – Sterilizačný denník a skúšky účinnosti sterilizačnej súpravy.
Perspektíva: Aktuálna
3
dezinfekcia a sterilizácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikácia praktických postupov dekontaminačného procesu (mechanická očista, dezinfekcia a sterilizácia) plôch a povrchov, prostredia, mobiliáru, rán ,vedenie evidenicie – Karta zranenia zákazníka, evidencia denného upratovania a sanitácie prevádzky pedikúry
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
lakovanie nechtov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Nanášanie lakov, gél lakov, zdobenie nechtov mokrými a suchými technikami
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia parafínových a parafangových zábalov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prevedenie parafínových a parafangových zábalov; dodržiavanie technologických postupov hygieny a BOZP
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia pedikérskych okluzívnych zábalov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zhotovenie, prispôsobenie a aplikácia pedikérskych okluzívnych zábalov
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia protetického materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Výroba a nanášanie protetických materiálov, na tvorbu náhradnej nechtovej platničky
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia nechtových špon
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Aplikácia nechtových špon na vyrovnanie deformácií nechtov (špony nezasahujúce do integrity kože)
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
organizovanie a prideľovanie práce zamestnancom, kontrola plnenia úloh v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
metodická pomoc a poradenstvo podriadeným zamestnancom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výkon a riadenie personálnej práce u svojich podriadených v rámci stanovenej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manažment podriadených zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikácia zásad vedenia podriadených zamestnancov
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Masérske a balneologické pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Manikúrne a pedikúrne pomôcky, nástroje a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.