Strojný zámočník

Strojný zámočníkStrojný zámočník vykonáva činnosti súvisiace s demontážou, montážou a opravami častí strojov a zariadení a taktiež ručne opracováva strojné súčiastky. Vykonáva montáž (zostavovanie) častí strojov, zariadení a výrobných liniek a tiež demontáž častí strojov a zariadení na účely ich opráv alebo výmeny. Vykonáva funkčné skúšky strojov. Strojný zámočník vykonáva ručné opracovávanie strojných súčiastok vŕtaním, vyhrubovaním, vystružovaním, pilovaním, sekaním, rezaním, rovnaním, rezaním závitov, zaškrabávaním, zabrusovaním a pod. Je zodpovedný za ošetrovanie a údržbu používaných nástrojov, náradí, zariadení a iných pomôcok. Používa moderné stroje využívajúce pneumatiku a hydrauliku a stroje na báze servomotorov. Strojný zámočník pozná technickú dokumentáciu príslušných strojov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3748/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMechanik strojov a zariadení
SKMontér - zámočník
SKStrojný mechanik
SKZámočník
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7222
SK ISCO-08
7222001
ESCO
2210
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28,C29,C30,C33
CPA 2015
C24,C25,C28,C29,C30,C33
Príslušnosť k povolaniu
7222001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosť základov hydrauliky.
Perspektíva: Aktuálna
3
pneumatika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosť základov pneumatiky.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv a zoraďovania výrobných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy meradiel a meracích prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia frézovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
montážne technológie v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia v strojárskej výrobe so zameraním na povrchové úpravy materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologický postup montáže, demontáže skupín, celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojné súčiastky a ich parametre
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, normy a materiálové karty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy kontroly a merania základných technických veličín
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola vykonanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja, zariadenia alebo vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Kontrola rozmerov a tvarov výrobkov. Kontrola kvality vykonaných prác.
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola a meranie základných technických veličín v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Napríklad rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné technické operácie pri spájaní, obrábaní a spracovaní kovových i nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zámočnícke práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné opracovávanie strojných častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orysovanie súčastí a polotovarov s použitím meradiel, rysovačského náradia a pomôcok, prípadne prístrojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy a dokončovanie povrchov strojových súčiastok brúsením a leštením
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zlícovanie dielov z plechu, vrátane vyrovnávania po zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie najjednoduchších montážnych prác
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napríklad zostavovanie dielov nenáročných výrobkov bez použitia spojovacích súčastí, montáž jednoduchých šraubových a nitových spojov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy číslicovo riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba strojov a zariadení, náradia a súčiastok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha frézok, sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba prípravkov a prototypov podľa výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.