Farmaceutický laborant bez špecializácie

Farmaceutický laborant bez špecializácieFarmaceutický laborant bez špecializácie vykonáva zložitejšie analytické laboratórne práce vo výrobách farmaceutických substancií a farmaceutických výrobách jednotlivých liekových foriem v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe. Ovláda a aplikuje postupy prípravy pevných, polotuhých a tekutých foriem. Na základe výsledkov navrhuje a realizuje opatrenia na zmenu laboratórnych skúšok. Vykonáva kvalitárske práce a rozbory látok vo farmaceutickej výrobe a kontrolu kvality farmaceutických výrobkov na základe zásad správnej výrobnej praxe a systému zabezpečenia kvality liekov. Vedie predpísanú dokumentáciu z priebehu výroby šarží a dokumentáciu k zariadeniam.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
3747/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKLaborant vo farmaceutickom priemysle
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax aspoň 1 rok.
ISCO-08
3213
SK ISCO-08
3213001
ESCO
620
SK NACE Rev. 2
C21
CPA 2015
C21
Príslušnosť k povolaniu
3213001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy z oblasti farmácie a liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
biochémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby farmaceutík
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti farmaceutickej výroby
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Predpisy Správnej laboratórnej praxe pre výrobu liekov
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: s nebezpečnými chemikáliami
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia a technologické postupy
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórna technika
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórne metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
farmaceutická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
funkčný princíp zariadení na výrobu liekových foriem a ich validity
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prípravy pevných, polotuhých, tekutých liekových foriem
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
liekové formy, farmakológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy správnej výrobnej praxe na výrobu liekov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy a technologické operácie pri príprave a výrobe liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie liekových foriem súvisiace s kvalitou výroby liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
farmaceutická technológia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
faktory vplyvu na kvalitu liekov a liečivých prípravkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy fyzikálnych, fyzikálno-chemických a biologických procesov umožňujúcich vznik a formuláciu liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
toxikológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky skladovania liekov v rozsahu potrebnom na posudzovanie kvality liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vypracovávania dokumentácie potrebnej na prepúšťanie liekov na trh
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej výrobnej praxe a systému zabezpečenia kvality liekov, validácie a vedenia dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola liečiv a pomocných látok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola farmaceuticko – technologických operácií a prác s prístrojmi a farmaceutickými výrobnými zariadeniami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priebežná kontrola liekov – hodnotenie farmaceuticko-technologickými metódami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia farmaceuticko – technologických metód
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie dokumentácie podľa zásad správnej výrobnej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a vzorkovanie chemických látok, roztokov, činidiel a surovín v chemickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava liekových foriem a zabezpečovanie kvality liekov podľa zásad správnej výrobnej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie základných druhov liekových foriem a potrebných výpočtov a kalkulácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia validačných postupov pri príprave a výrobe liekov s vypracovaním dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie, nastavovanie a programovanie chemických laboratórnych prístrojov, overovanie ich správnej funkcie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie, umývanie, asanácia a sterilizácia laboratórneho skla a aparatúr v chemickom a farmaceutickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so špeciálnymi laboratórnymi prístrojmi a zariadeniami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.