Chemický špecialista vo výskume a vývoji

Chemický špecialista vo výskume a vývojiChemický špecialista vo výskume a vývoji využíva najnovšie poznatky a trendy vo vede a technike pri výskume a vývoji nových produktov s cieľom ich uplatnenia v aplikačnej praxi. Vyvíja nové postupy prípravy, inovuje existujúce postupy, metódy a procesy výroby chemických a farmaceutických produktov pričom zvažuje spôsob, efektívnosť, náklady a bezpečnosť. O priebehu výskumnej práce vedie záznamy. Pracuje v tíme s inými odborníkmi a pre získanie finančných prostriedkov na svoju prácu väčšinou musí vypracovávať projekty.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
3744/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýskumný a vývojový pracovník v chemickom a farmaceutickom priemysle
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
Poznámka: Vyžaduje sa 2 roky praxe v laboratóriu a následne školenie na RÚVZ
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2145
SK ISCO-08
2145002
ESCO
471
SK NACE Rev. 2
C19,C20,C21,C22,M72,P85
CPA 2015
C19,C20,C21,C22,M72,P85
Príslušnosť k povolaniu
2145002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etické a spoločenské stránky vedeckej práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Budúca
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
makromolekulová chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metrológia v chemickom priemysle
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia anorganických výrob
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia organických výrob
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: s nebezpečnými chemikáliami
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické inžinierstvo
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v technológiách a technologických procesoch používaných v spaľovni
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie a kontrola dodržiavania výrobných programov chemickej výroby
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie všeobecných poznatkov, koncepcií a prognóz v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba technických a technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie strojov, prístrojov a zariadení v chemickej prevádzke a chemických laboratóriách
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie výsledkov výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie experimentálnych výsledkov a ich spracovanie formou výskumných správ
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedeckej práce, poznanie súvislostí výskum-vývoj-výroba-použitie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodická pomoc a koordinácia pri riešení výskumných úloh v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výskumné a vývojové práce v chemickej výrobe, vrátane štúdia a analýzy vývojových trendov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie protokolov, správ a iných dokumentov o výsledkoch výskumu a ich evidencia
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a vzorkovanie chemických látok, roztokov, činidiel a surovín v chemickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čistenie, umývanie, asanácia a sterilizácia laboratórneho skla a aparatúr v chemickom a farmaceutickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie kolektívu výskumných a vývojových pracovníkov, metodické vedenie a koordinácia výskumných a vývojových činností v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: nie je nevyhnutnou požiadavkou u začínajúcich pracovníkov
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Molekulárno-biologické (LifeScience) prístroje (PCR, izolačné stanice, kultivačné boxy, centrifúgy, fotodokumentačné zariadenia)
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.