Zvárač kovov

Zvárač kovovZvárač kovov ručne zvára kovové materiály v zmysle technickej dokumentácie s použitím rôznych metód zvárania. Zvárač kovov vykonáva zvar postupným lokálnym natavením oboch spájaných častí za použitia vhodného zdroja tepla, pričom druh zdroja tepla závisí od použitej metódy zvárania. Zvárač kovov vykonáva pohyb zváracím horákom, ktorého konštrukcia je závislá od použitej metódy zvárania. Vykonáva zváračské práce rôznymi metódami, napr. zváranie plameňom, zváranie obalenou elektródou elektrickým oblúkom, zváranie v ochranných atmosférach, a pod. Čistí zvárané plochy, vyrovnáva, upína, stehuje, prípadne predbežne upravuje obrobky a upravuje zvary do finálnej podoby....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3740/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát zvárača podľa EN ISO 9606

Certifikát zvárača podľa EN ISO 17660
Poznámka: Certifikát podľa EN ISO 17660 je pre zvárača oceľových výstuží.


Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7212
SK ISCO-08
7212002
ESCO
2183
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30,C33
CPA 2015
C25,C28,C29,C30,C33
Príslušnosť k povolaniu
7212002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Postupy zvárania kovov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technológia zvárania elektrickým oblúkom - obalenou elektródou, v ochrannej atmosfére inertného alebo aktívneho plynu taviacou sa elektródou, v ochrannej atmosfére inertného plynu netaviacou sa elektródou, zváranie pod tavivom. Technológia zvárania plameňom. Technológia zvárania elektrickým odporom.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Príslušné normy pre bezpečnosť pri zváraní, pre skúšky zváračov, pre identifikáciu a hodnotenie chýb zvarov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zváracie stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Typy zariadení pre jednotlivé technológie zvárania. Základné pravidlá obsluhy a údržby zváracích zariadení. Automatizácia a robotizácia pri zváraní.
Perspektíva: Aktuálna
3
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Zvariteľnosť ocelí, základné charakteristiky kovových materiálov a ich zliatin.
Perspektíva: Aktuálna
3
deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vplyv postupnosti zvárania, typu zvaru, presnosti montáže na vznik deformácií a napätí vo zváraných konštrukciách. Spôsoby obmedzenia deformácií pri zváraní.
Perspektíva: Aktuálna
3
prídavné materiály na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy prídavných materiálov pre jednotlivé technológie zvárania a zvárané materiály a spôsob zaobchádzania s nimi.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby spájania materiálov s nanoštruktúrou
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
3
metódy údržby zváracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, poznanie ochranných pomôcok pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo výkresovej a technologickej dokumentácii v oblasti zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavných materiálov a pomôcok na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality zvarového spoja
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rovnanie kovov pod lisom a pomocou ohrevu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oprava chýb zvarových spojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vyhodnotenie verifikačnej vzorky, odstránenie a oprava chýb zvarových spojov, úprava zvaru do finálnej podoby.
Perspektíva: Aktuálna
3
spájanie materiálov s nanoštruktúrou
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
3
úprava a zostavovanie častí zvarencov, ich spojovanie stehovaním a príprava na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Podľa technologickej dokumentácie (výkres a stanovený postup zvárania), príprava pracoviska na zváranie.
Perspektíva: Aktuálna
3
zváranie elektrickým oblúkom, zváranie plameňom a rezanie kyslíkom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základná diagnostika poruchy zváracieho zariadenia, práca s tlakovými nádobami.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na rôzne druhy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.