Rezač kovov

Rezač kovovRezač kovov zabezpečuje rezanie kovov pomocou mechanických, laserových alebo plazmových zariadení, vodným lúčom, plameňom a elektrickým oblúkom. Vykonáva rezanie a delenie železných, nerezových a hliníkových tyčí, rúr, profilov a platní na polotovary na ďalšie obrábanie. Zabezpečuje rezanie profilov pod uhlami podľa výkresov pre zvárané zostavy. Kontroluje kvalitu rezu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3738/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKPracovník v deliarni kovov
SKPílkar
SKStrihač kovov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7212
SK ISCO-08
7212001
ESCO
2242
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
7212001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pružnosť a pevnosť
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a princípy obrábania a rezania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a spôsoby obsluhy zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane vysokozdvižných a ďalších manipulačných vozíkov, viazania bremien.
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Jednotlivé druhy a tvary materiálov a ich stav.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy číslovania a označovania dielcov, výrobkov a montážnych častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby označovania jednotlivých druhov materiálu v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V sklade podľa normy.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady BOZP pri práci s rezacími nástrojmi a technológiami.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Materiálové normy, čítanie technických výkresov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality a procesov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika príčin porúch stroja v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola odladených výrobných programov, porovnávanie parametrov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a údržba použitých nástrojov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
číslovanie a označovanie dielcov, výrobkov a montážnych častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Firemný znak, veľkosť, rok výroby, výrobné číslo.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha konvenčných frézok, okružných a pásových píl, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha jednotlivých druhov píl, zadávanie parametrov rezania, výmena nástroja a jednoduchá údržba/oprava píl.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na rezanie kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Mechanické, laserové, plazmové zariadenia, vodný lúč, plameň, elektrický oblúk.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, programovanie a nastavovanie CNC deliacich strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Laser, vodný lúč, plazma.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zdvíhacích zariadení v dielni
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.