Autolakovník

AutolakovníkAutolakovník opravuje povrch karosérií motorových vozidiel brúsením, tmelením, aplikáciou podkladových, antikoróznych, krycích a ochranných materiálov a dokončovacími procesmi predpísanými technologickými postupmi a technológiami na ochranu karosérie a dosiahnutie požadovaného odtieňu a kvality povrchovej úpravy. Autolakovník pripravuje povrch karosérie motorových vozidiel a strojárskych výrobkov brúsením a tmelením na aplikáciu farieb a náterových hmôt na ochranu povrchu, vykonáva odstraňovanie starých náterov, brúsenie, tmelenie, aplikáciu podkladových materiálov, povrchovú ochranu zvarov a kritických miest, aplikáciu farieb a náterových hmôt. Dokončuje úpravu povrchu brúsením a leštením na dosiahnutie požadovaného stupňa lesku a ochrany. Optimálne používa striekaciu techniku, pozná technológiu a údržbu striekacej techniky. Rozhoduje o použití správneho postupu striekania. Identifikuje a porovnáva odtieň na lakovanie, vypočítava spotrebu materiálu. Realizuje tiež demontáž a montáž je...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3726/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKLakovač v autolakovni
SKLakovník v autolakovni
CSLakýrnik v autolakovni
SKPrípravár v autolakovni
SKAutokolorista
SKAutolakovač
CSAutolakýrnik
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade, ak autolakovník pracuje v dielni pre nákladné motorové vozidlá, prípadne iné motorové zariadenia, musí disponovať platným relevantným vodičským oprávnením (C, D)


Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: minimálne 2-ročná prax v oblasti lakovania áut, v prípade duálneho systému vzdelávania akceptovanie praxe, rovnako akceptovanie praxe aj v prípade povinného odborného výcviku, avšak len v prípade, že bol u toho istého zamestnávateľa
ISCO-08
7132
SK ISCO-08
7132001
ESCO
2170
SK NACE Rev. 2
C29,G45
CPA 2015
C29,G45
Príslušnosť k povolaniu
7132001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a princípy antikoróznej ochrany
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy korózie a korózne javy, spôsoby odstraňovania korózie, ochrana podvozku a dutín, prevencia voči korózii.
Perspektíva: Aktuálna
3
chyby lakovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Predchádzanie a príčiny vzniku chýb a spôsoby opravy.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy brúsok
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Rozdelenie brúsok podľa druhu (orbitálne, planetárne, excentrické, uhlová brúska). Rozdelenie brúsok podľa pohonu (pneumatické, elektrické). Rozdelenie brúsok podľa použitia (hrubé brúsenie, predúprava povrchu, brúsenie tmelov, brúsenie plničov a starých lakov, odstraňovanie defektov lakovania brúsením).
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy karosérií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia aplikácie náterovej hmoty
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Postupy aplikácie náterovej hmoty striekaním, polievaním, clonovaním, ponorným, elektrochemickým, valcovitým, širokopásmovým spôsobom lakovania a práškovým nanášaním.
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály v autolakovníctve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Brúsne materiály, ich druhy a správne používanie. Delenie náterových hmôt podľa účelu využitia na rôzne podklady, podľa spôsobu zasychania. Filmotvorné látky - spojivá, rozpúšťadlá a riedidlá a ich delenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
piktogramy a ich význam v technickej dokumentácii a praxi
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy plničov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy a význam plničov na koloristiku.
Perspektíva: Aktuálna
3
pôvod a vývoj autolakovníctva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v lakovníctve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
priemyselné lakovanie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická literatúra k produktom používaným na povrchovú úpravu motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Karty bezpečnostných údajov a technické listy produktov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lakovania karosérie motorového vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Všeobecné rozdelenie lakovania podľa rozsahu práce, stanovenie rozsahu práce pri lakovaní, určovanie podkladu, jeho vlastností, postupy predúpravy pri lakovaní, druhy používaných lakov v povrchových úpravách motorových vozidiel. Typy lakovania v závislosti od požadovaného vzhľadu. Postupy lakovania do prístreku a lokálne opravy. Postup odstraňovania zakrytia a čistenie motorového vozidla po lakovaní.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia leštenia a leštiace materiály
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technológia konečnej úpravy farby, resp. laku pri oprave motorového vozidla, ktorou sa odstraňujú nedostatky po striekaní, ako napríklad stekance a špina v laku pomocou leštiacich materiálov, ako sú brúsne a leštiace pasty, leštiace handričky, jemné brúsne papiere atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia maskovania a maskovacie materiály
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Význam maskovania pri autolakovaní, postup a druhy maskovania, maskovacieho materiálu v autolakovni a jeho použitie pri lakovaní vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologický postup odmasťovania a druhy odmasťovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane voľby vhodného odmasťovača.
Perspektíva: Aktuálna
3
tmely a tmelenie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Rozpoznávanie druhov tmelu v závislosti od podkladu, na ktorý sú určené, v závislosti od hrúbky požadovaného tmelenia a spôsobu vysušovania (vhodné a nevhodné tmely na IRT sušenie).
Perspektíva: Aktuálna
3
základovanie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Funkcie základovania a druhy základov - jednozložkový (syntetický a antikorózny - tzv. reaktívny) základ a dvojzložkové (polyuretánové, epoxidové a akrylové) základy.
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia autolakovní
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Lakovacie a sušiace kabíny, centrálne odsávacie zariadenia a mobilné odsávacie jednotky, prúdové stroje a zariadenia v autolakovni, miešacie zariadenie na farby a jeho príslušenstvo, fotospektrálny prístroj a jeho použitie, kompresory a rozvody stlačeného vzduchu vrátane filtrov, prístroje a pomôcky na povrchovú úpravu.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Používanie osobných ochranných pomôcok v závislosti na druhu požívanej technickej látky (adekvátnosť použitia respirátora s nezávislým prívodom vzduchu).
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady hospodárnej prevádzky lakovne a hospodárneho využitia materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vonkajšie a atmosférické vplyvy na správanie materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy monitorovania a analýzy životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontaminanty ovplyvňujúce kvalitu práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
3
koloristika a kolorimetria
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základy koloristiky, práca s kolorboxom, skratky a pododtiene, vplyv farieb na človeka, harmónia farieb, Oswaldov kruh a jeho funkcia v koloristike.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba správneho pracovného a technologického postupu lakovníckych prác
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: S ohľadom na rozsah opravy a termín ukončenia prác.
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na autolakovnícke práce, resp. lakovnícke, lakýrnicke práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technologických postupoch a opravách lakov, náterov na kov, plasty, drevo a iné podklady
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie stavu povrchu pred lakovaním, stanovenie spôsobu jeho očistenia, odmastenia, odstránenia pôvodných náterov, voľba náterových a pomocných hmôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber a posúdenie farebného odtieňa pomocou vzorkovnice farieb
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber brúsneho papiera
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Na základe „pravidla troch krokov“, t.j. postupnosť hrúbky brúsneho zrna.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola lícovania, rovnosti a presnosti tvarov dielcov a ich hladkosť povrchu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vykonávané hmatom.
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet predbežnej aj reálnej spotreby materiálu na základe technického listu a technologického postupu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
identifikácia nerovnosti povrchu spôsobenej poškodením alebo zváraním
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vykonávané hmatom.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie softvérového programu na vyhľadávanie receptúr a miešanie farieb
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aktualizácia vzorkovníka a databázy receptúr v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonané autoservisné činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lakovanie a nátery kovov a iných materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia náterových hmôt striekaním
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So striekacou pištoľou na nízky tlak, ako aj s vysokotlakovou pištoľou.
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanické a chemické odstraňovanie starých náterov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia jednoduchých nápisov, emblémov a dekoratívnych vzorov nástrekom s využitím šablón
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné dizajnérske striekanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
nástrek, porovnanie, doladenie test karty s predlohou odtieňa
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
maskovanie nepoškodených susediacich častí karosérie v lakovacom procese motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava podkladu odmastením vhodným odmasťovačom v závislosti od povrchu a druhu materiálu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane sklenených plôch.
Perspektíva: Aktuálna
3
tmelenie plôch a brúsenie tmelených plôch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy a dokončovanie povrchu karosérií brúsením a leštením
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy autolakov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Oprava defektov a nedokonalostí po lakovaní brúsením a leštením.
Perspektíva: Aktuálna
3
nanášanie základných, antikoróznych náterov, oprava drobných poškodení náterov karosérií a skríň vozidiel, resp. strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy podkladu brúsením a nanášanie podkladových vrstiev
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Strojové a ručné brúsenie za sucha a za mokra.
Perspektíva: Aktuálna
3
demontáž a montáž rôznych dielov motorového vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napríklad karosérie v rozsahu nevyhnutnom na povrchovú úpravu.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž dielcov na lakovnícky stojan a manipulácia s nimi v priestoroch lakovne
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava náterovej hmoty na základe technického listu výrobcu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Správne tuženie a riedenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
bežná údržba všetkých zariadení a prístrojov používaných v lakovniach
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov, zariadení, náradia a pomôcok na chemické, elektrochemické a žiarové vytváranie povlakov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie, údržba a nastavovanie zariadení na nanášanie náterových hmôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oprava lokálnym spôsobom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: S.M.A.R.T. oprava.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a údržba umývačky striekacích pištolí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba lakovníckeho náradia, nástrojov a striekacej techniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba miešacích zariadení na farbu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odmasťovanie, čistenie a leštenie sklenených plôch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha brúsok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení a prístrojov používaných v lakovni
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha striekacej kabíny, VZT, priemyselného vysávača, infražiariča, UV lampy ako aj ich odvodených zariadení. Používanie pristroja na meranie hrúbky laku.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha fotospektrometra
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
snímanie a dolaďovanie odtieňa z predlohy spektrofotometra
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.