Autokarosár

AutokarosárAutokarosár opravuje poškodené karosérie po havárii, korózii a ďalších poškodeniach. Opravuje poškodené časti karosérie výmenou, lepením, nitovaním, vyklepávaním, spájkovaním, zváraním, brúsením, rovnaním a ťahaním na vyrovnávacom zariadení alebo zemnom ráme. Vhodným technologickým postupom opravuje ďalšie poškodenia na vozidle - zváraním, vyrovnávaním a brúsením, tmelením a brúsením tmelených plôch, opravami drobných poškodení laku karosérií a skríň vozidiel. Montuje elektrotechnické časti do vozidiel a zapája ich do obvodu, vymieňa čelné sklá, zhotovuje jednotlivé diely karosérií vyklepávaním plechov a laminovaním. Po ošetrení vozidla antikoróznou ochranou, prípadne po nastavení geometrie vozidla spravidla odovzdáva vozidlo do lakovne, kde pokračuje proces finalizácie opravy vozidla.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3725/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKAutoklampiar
SKKarosár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Remeselná živnosť - Odborná spôsobilosť na prevádzkovanie remeselnej živnosti sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax minimálne 1 rok pri zohľadnení dnešných technológií a systému vzdelávania.
ISCO-08
7213
SK ISCO-08
7213002
ESCO
2254
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
7213002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vedieť vyhľadať technologické postupy opráv vozidiel podľa výrobcu a na ich základe zvoliť vhodný postup opravy, vedieť opravu zdokumentovať.
Perspektíva: Aktuálna
3
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy fyziky. Sila a pohyb. Mechanická práca a energia. Elektrina. Meradlá a sústava jednotiek SI.
Perspektíva: Aktuálna
2
pružnosť a pevnosť
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základy matematických teórií pružnosti. Napnutie, deformácia, stabilita konštrukcií, tvarová pevnosť a únava materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
2
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
3
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Kompozitné a hybridné materiály, nanomateriály.
Perspektíva: Aktuálna
2
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vplyv priemyselnej činnosti človeka na jednotlivé zložky životného prostredia – voda, vzduch, pôda a vplyv na biosféru so zameraním na vplyvy spôsobené automobilovým priemyslom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
geometria
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť vyhodnotiť protokol z geometrie pred opravou a na základe týchto vstupných údajov vykonať správnu opravu vozidla. Poznať ackermannov uhol, zbiehavosť, rozbiehavosť, záklon a odklon kolesa,...
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy. Postupy zvárania rôznych typov materiálu v závislosti od ich vlastností.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy protikoróznej ochrany
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technický list, náčrty, vyhľadávanie textových a grafických informácií z rôznych informačných zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Špecifické nástroje a technologické zariadenia na opravu a meranie karosérií.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Ohýbanie, valcovanie, pretláčanie, tlačenie, ťahanie, strihanie, vŕtanie a ohýbanie na lisoch.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia nitovania spojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Brúsne materiály a ich použitie, typy brúsok a podobne. Dôraz na brúsenie dielov bez narušenia kataforéznej vrstvy.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spôsoby nastavenia, voľba materiálov a postup počas zvárania. Nerozoberateľný spoj materiálov, ktoré majú dobrú zvariteľnosť. Tavné (plameň, elektrický oblúk, elektrický lúč, plazma), tlakové (za studena – bodové, trením) a tavnotlakové (elektrickým odporom).
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Normy a smernice a ich záväznosť počas pracovného procesu.
Perspektíva: Aktuálna
3
hnacie stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spôsob obsluhy a údržby základných druhov hnacích strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy karosérií
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy, povrchová úprava, ochrana proti korózii, výbava, doplnky, konštrukčné prvky, odolnosť proti deštrukcii.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Postupy údržby, udržiavania čistoty exteriéru a interiéru, pravidelne údržbové intervaly.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Druhy vozidiel, jednotlivé agregáty, systémy, príslušenstvo (elektropríslušenstvo) a vybavenie. Zákonné vybavenie vozidiel. Základné teoretické vedomosti potrebné na štandardné opravy.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia autokarosárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Postup spracovania a metódy, ktoré sa používajú pri opravách karosérií. Používanie materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania plastov a termoplastových materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spôsoby spájania plastov. Vlastnosti a správanie sa plastu v teple.
Perspektíva: Aktuálna
3
zváracie stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Aktívna práca s rôznymi technológiami zvárania (CO2, tvrdá spájka, bodové odporové zváranie).
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lakovníctva
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na štandardné opravy.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy spracovania kovov a nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Klampiarske ručné náradie, meradlá, spájkovanie, lepenie, tmelenie a utesňovanie spojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv hybridných karosérií
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Oceľ rôznych hrúbok, typov a pevností, hliníkové prvky rôzneho druhu, kompozitné materiály a plasty, technologický postup opravy podľa výrobcu vozidla tak, aby vedel karosár zvoliť správny technologický postup spájania materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické materiály a polotovary
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Rozdelenie, charakteristika, označovanie, vlastnosti a použitie. Základy metalografie tepelného spracovania, polotovary, konštrukčné kovové materiály. Plasty a nekovové materiály, korózia, povrchové úpravy, pomocné materiály.
Perspektíva: Aktuálna
3
strojové súčasti a prvky
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spojovacie súčasti, spoje a utesňovanie strojových súčasti, kinematické mechanizmy, elektrické zariadenia strojov, prvky automatického riadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
hliník a jeho zliatiny
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Charakterizovať mechanické a technologické vlastnosti hliníkových zliatin používaných pri konštrukcii a výrobe karosérií
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby získavania náhradných dielov prostredníctvom 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovné odevy a osobné ochranné pomôcky. Pracovnoprávna problematika BOZP, bezpečnosť technických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii karosérií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavného materiálu a pomôcok na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, pomôcok, materiálu a dielov na vykonávanie opráv, montáže a demontáže karosérií a ich častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie a rovnanie na vyrovnávacom zariadení alebo zemnom ráme
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zostavenie prvkov vyrovnávacieho zariadenia podľa technického listu za účelom efektívneho osadenia opravovaného objektu.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola geometrie karosérií a skríň vozidiel po opravách
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy poškodených miest karosérií a skríň vozidiel zváraním, laminovaním, vyrovnávaním a brúsením
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lepenie spojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikovanie rôznych spôsobov protikoróznej ochrany
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
demontáž mechanických a elektrických častí motorových vozidiel potrebná na opravu karosérie a ich spätná montáž
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zámkov, uzáverov, mechanizmov spúšťania okien a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
3
zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí plameňom, v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou a zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Z-G 1, Z-M 1, Z-M 7
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie, montáž a demontáž dielov karosérií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zváranie elektrickým oblúkom, zváranie plameňom a rezanie kyslíkom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zváranie elektrickým oblúkom v rozsahu osnov ZK 111 W 01 alebo ZK 135 W 01. Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom v rozsahu osnovy ZK 311 W 01.
Perspektíva: Aktuálna
3
zváranie a lepenie plastov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stykové, bodové, tlakové a švové zváranie, spájkovanie
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Napríklad mäkké a tvrdé.
Perspektíva: Aktuálna
3
nitovanie spojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž, opravy a nastavovanie mechanizmov karosérií a skríň vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž príslušenstva, doplnkov karosérií a skríň vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
Zasklenie vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Výmena zasklenia vozidiel, najmä čelných skiel. Montáž a nastavenie elektronických zádržných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
3
oprava a výmena skiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oprava karosérií a rovnanie preliačin bez lakovania za studena
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Metóda opráv bez poškodenia laku.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a údržba náradia, nástrojov a pomôcok používaných pri výrobe a opravách karosérií a skríň vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy karosérií vozidiel metódou PDR
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Paintless Dent Repair - oprava preliačin bez lakovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
umývanie a ošetrovanie karosérií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
bodové vyťahovanie preliačin
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Ocele, hliníku.
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s prvkami karosérie vyhotovenými z hliníku a hliníkových zliatin
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha tlakových zariadení a pneumatického náradia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Kompresor, pneumatické náradie, uťahovačka a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zváracích zariadení na zváranie plastov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
3D tlač kovových dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
3
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
3
využívanie nanotechnológie v strojárskom priemysle
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
3
obsluha plničiek klimatizácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zdvíhacích zariadení v dielni
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha zdvíhacích zariadení v karosárskej dielni. Správne ukotvenie motorového vozidla na zdvíhacom zariadení. Dodržiavanie všetkých bezpečnostných pokynov (max. hmotnosť, rozmery, výška vozidla). Identifikácia a prečítanie štítku na zdvíhacom zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečná a hospodárna prevádzka technických tlakových zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.