Automechanik osobných motorových vozidiel

Automechanik osobných motorových vozidielAutomechanik osobných motorových vozidiel zabezpečuje opravy a údržbu osobných motorových vozidiel. Vykonáva diagnostiku poruchy diagnostickými a meracími prístrojmi a stanovuje spôsob opravy mechanických a elektronických častí, energetických agregátov, prevodového ústrojenstva, podvozkových častí. Zabezpečuje pravidelnú údržbu, základné elektrikárske opravy a udržuje vozidlá v prevádzkyschopnom stave. Pri opravách a údržbe používa najmä výrobcom predpísané náradie, prístroje a zariadenia, postupuje podľa a technickej dokumentácie výrobcu alebo podľa štandardov a postupov používaných pri opravách osobných automobilov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3724/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKAutomechanik
SKAutoopravár
SKMechanik osobných motorových vozidiel
SKOpravár
SKServisný mechanik osobných vozidiel
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: V prípade duálneho systému vzdelávania v podniku postačuje odborná prax v rámci odbornej prípravy.
ISCO-08
7231
SK ISCO-08
7231001
ESCO
2254
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
7231001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Základné druhy elektrických a elektronických súčiastok a riadiacich jednotiek osobných motorových vozidiel (funkcie a vlastnosti), princípy schém zapojenia elektrických zariadení, úloha a činnosť elektrických obvodov.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektronika kúrenárskych a klimatizačných sústav
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné automobily.
Perspektíva: Aktuálna
3
autoelektronika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrické meracie prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: So zameraním na servis osobných motorových vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosť a čítanie technickej dokumentácie, orientácia v základných elektronických schémach.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť typov údržby (preventívna, prediktívna na základe skutočného stavu), znalosť typov opráv (bežné, modernizácia, rekonštrukcia, generálna oprava), pracovné prostredie strojov a agregátov, podmienky pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Základné vlastnosti kovových materiálov používaných v strojárstve
Perspektíva: Aktuálna
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Základné vlastnosti plastových materiálov používaných v automobilovom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Rozmery, kvalita, povrch a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
2
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Posuvné meradlá, uholníky, mikrometre, odchýlkomery, pravítka, meracie pásmo, vodováhy, mierky závitové a špárove, závitorezné nástroje, ručné náradie, vŕtacie nástroje ručné a stojanové, brúsne nástroje ručné a stojanové, vrtáky.
Perspektíva: Aktuálna
3
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na automobilový priemysel.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy diagnostiky motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá. Diagnostika všetkých komponentov a parametrov vozidiel, ECU, EDC, ABS, EBS, BCM, TCM, Airbagov, Informačných systémov atď. Postupy zisťovania príčin problémov a ich odstránenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na automobilový priemysel.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
motorový manažment
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a spôsoby obsluhy zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Používané pri oprave a údržbe osobných motorových vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv a nastavovania motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy ošetrovania a údržby motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a spôsoby opracovávania a spájania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby výroby a opravy závitov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy diagnostiky, údržby a opráv podvozkových častí osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nápravy, riadenie, pruženie, brzdový systém a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologický postup montáže, demontáže skupín, celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostické prístroje a meradlá
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy diagnostiky, údržby a opráv vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Údržba a opravy vozidiel s alternatívnym, elektrickým a vodíkovým pohonom.
Perspektíva: Budúca
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a výmena mazadiel, čistiacich a chladiacich kvapalín
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátane vyhodnocovania nameraných hodnôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie veličín a parametrov jednotlivých dielov, agregátov a konštrukčných skupín cestných motorových vozidiel, vrátane elektrických veličín
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
identifikácia miest únikov plynu v motorovom vozidle
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V systéme osobných motorových vozidiel, klimatizácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie brzdných účinkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Na valcovej skúšobni.
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika technického stavu elektrických a elektronických systémov motorových a prípojných vozidiel, lokalizácia chýb a oprava, kontrola jednotlivých súčiastok a agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika a opravy kúrenárskych sústav
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika porúch motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
počítačové spracovanie a editovanie testov technického stavu cestných motorových vozidiel a ich agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy klimatizácie motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
vypĺňanie a vedenie záznamov o prevádzke pracovného stroja, mechanizmov či zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zdvíhacie zariadenia a iné štandardné vybavenie servisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie záznamov o vykonaných prácach do pracovného listu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opracovávanie a spájanie materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručná výroba a oprava závitov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné a strojové ostrenie vrtákov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
montáže a demontáže dielov a agregátov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž, demontáž, kontrola, údržba a oprava jednotlivých častí prevodového ústrojenstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a výmeny jednotlivých súčastí vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika a opravy autoelektroniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy elektrotechnických častí motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, nastavovanie, opravy a generálne opravy cestných motorových vozidiel a ich agregátov a príslušenstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika a opravy pomocných komponentov dieselových a cng motorov, diagnostika porúch dávkovania ad-blue, ventilov na recyklované spaľovanie výfukových plynov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, diagnostika a oprava brzdových systémov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových a vznetových motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika a opravy vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
3
obsluha plničiek klimatizácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zdvihákov a ďalších manipulačných a pomocných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie motorových vozidiel skupiny B
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.