Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu

Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehuOdborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu riadi logistiku zásob peňazí. Vypracováva a kontroluje výkazy pre oblasť zásob a emisie peňazí. Pripravuje tiež čiastkové analýzy v tejto oblasti. Vypracováva podklady na distribúciu peňazí medzi úschovnými miestami a vedie súvisiace operatívne evidencie. Vydáva príkazy a dispozície na prepravu peňazí. Zodpovedá za to, že vo všetkých úschovných miestach je dostatočné množstvo zásob peňazí v potrebnej štruktúre. Zabezpečuje včasnosť a správnosť plánov presunov peňazí. Kontroluje a posudzuje vecnú a formálnu správnosť faktúr za vyrobené bankovky, mince, obalový materiál a servisné práce. Zabezpečuje spoluprácu s mincovňou pri dodávkach mincí z výroby a s tlačiarňami cenín pri dodávkach bankoviek. Zabezpečuje cezhraničné dodávky peňazí. Zostavuje rozpočet nákladov na tlač bankoviek a razbu mincí a vykonáva jeho pravidelné hodnotenie. Pripravuje podklady na obstarávanie tovarov a služieb v oblasti zásoby peňazí. Vykonáva činnosti s...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3706/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent riadenia hotovostného peňažného obehu
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3311
SK ISCO-08
3311006
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
3311006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: anglický jazyk
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na tlač bankoviek a razbu mincí.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby recyklácie eurobankoviek
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávacie predpisy o hotovostnom peňažnom obehu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby bezpečného a efektívneho riadenia prepravy zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy fakturácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy obstarávania v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hotovostný peňažný obeh
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy obstarávania tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie noriem v logistických procesoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola toku hotovosti a cenín na prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola stavu zásob a peňažnej hotovosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola formálnej správnosti a úplnosti údajov na prijatých objednávkach, popr. kontrola vecnej správnosti vystavených faktúr
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Faktúr za vyrobené bankovky, mince, obalový materiál a servisné práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola faktúr od dopravcov a zasielateľov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie rozpočtu a jeho pravidelné hodnotenie
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na rozpočet. Sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu.
Perspektíva: Aktuálna
4
vkladanie dát do bankových informačných systémov a softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
vedenie príslušnej evidencie spojenej s obstarávaním
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Podklady, postupy, zápisnice a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie výkazov pre oblasť zásob a emisie peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba podkladov na obstarávanie v oblasti zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie záznamov o stave hotovosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pri dodávkach mincí z výroby a s tlačiarňami cenín pri dodávkach bankoviek.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie spolupráce s mincovňou a tlačiarňami
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie recyklácie platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia logistiky zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.