Špecialista regulácie finančného trhu

Špecialista regulácie finančného trhuŠpecialista regulácie finančného trhu vypracováva návrhy právnych predpisov, sekundárnej legislatívy, metodických usmernení, odporúčaní, výkladov, stanovísk, manuálov a ďalších nástrojov na účely regulácie subjektov finančného trhu. Vypracováva súvisiace analýzy a tvorí rámec podmienok podnikania na finančnom trhu a podmienok výkonu dohľadu. Priebežne analyzuje reguláciu príslušného sektora finančného trhu, vrátane analyzovania zistení z dohliadok a navrhuje ich vylepšenie. Vypracováva návrhy opatrení, vyhlášok a ďalších súvisiacich materiálov. Vypracováva odborné stanoviská a právne analýzy. Navrhuje štandardy a postupy na účely výkonu povoľovacích, dohliadacích činností alebo činností v oblasti riešenia krízových situácií. Pripravuje návrhy riešení implementácie smerníc inštitúcií a ústredných orgánov Európskej únie. Vypracováva návrhy výkazov, hlásení a iných správ a overuje ich obsahovú a funkčnú správnosť. Poskytuje odborné a právne poradenstvo. V prípade potreby vedie pracovn...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3698/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMetodik regulácie finančného trhu
SKAnalytik regulácie finančného trhu
SKExpert regulácie finančného trhu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413027
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
K64,K65,K66
CPA 2015
K64,K65,K66
Príslušnosť k povolaniu
2413027

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické teórie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
finančné právo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v sektoroch finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pre bankovníctvo, poisťovníctvo, kapitálový trh alebo dôchodcovské správcovské spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: So zameraním na príslušnú oblasť finančného sektora (pre bankovníctvo, poisťovníctvo, kapitálový trh alebo dôchodcovské správcovské spoločnosti).
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy legislatívnych predpisov, zmlúv pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pre výkon dohľadu v dohliadaných subjektoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
harmonizácia a aproximácia práva Európskej únie v podmienkach SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
princípy a metódy matematického modelovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prehľad subjektov finančného sektora
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia rizík vo finančnom sektore
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mechanizmy dohľadu nad finančným trhom
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Dohľad nad bankovníctvom: Jednotný mechanizmus dohľadu (SSM), Priamy dohľad nad menej významnými bankami, Dohľad nad poisťovníctvom, Dohľad nad trhom cenných papierov.
Perspektíva: Aktuálna
7
licencované finančné subjekty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti odhadovania škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania finančného trhu a jeho regulácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy pri riešení sťažností, reklamácií a oznámení vo finančnom sprostredkovaní
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a prvky krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie legislatívno-technických pokynov pri tvorbe návrhu zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie základných pravidiel a mechanizmov pri tvorbe stanovísk k návrhom aktov EÚ a pre koordináciu realizácie politík EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe a aktualizácii koncepcií a metodiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie návrhov na legislatívne zmeny predpisov a návrhov na nové právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh štandardov a postupov na účely výkonu povoľovacích a dohliadacích činností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh a spracovanie metodických materiálov a pracovných postupov v rámci realizácie obchodov na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie štandardov a postupov na účely výkonu povoľovacích, dohliadacích činností alebo činností v oblasti riešenia krízových situácií na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie stanovísk a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a nariadení súvisiacich s danou problematikou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie právnych analýz a návrhov právnych predpisov, nariadení a pod. a pripomienkovanie v rámci legislatívneho procesu v súvislosti s finančným trhom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza rizík a návrh opatrení na ochranu voči rizikám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe zákonov na úrovni ministerstva súvisiacich s ochranou spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov právnych predpisov SR, podkladov a národných stanovísk k transpozícii európskych smerníc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhu zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov (po vecnej stránke)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
pripravovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ súvisiacich s implementáciou do národnej legislatívy SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zosúladenie návrhu zákona s právom EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava odborných materiálov a stanovísk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov výkazov, hlásení a iných správ v oblasti regulácie finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.