Špecialista operácií na finančných trhoch

Špecialista operácií na finančných trhochŠpecialista operácií na finančných trhoch vykonáva najzložitejšie operácie na domácom a zahraničnom finančnom trhu, vrátane riešenia problematiky rozvoja správy investičných/devízových aktív a vykonávania expertných analýz a prognóz. Vykonáva intervencie na devízovom trhu. Rozhoduje o postupoch pri spravovaní investičného/devízového portfólia inštitúcie a portfólia spravovaného v mene ECB vrátane analyzovania finančných trhov, makroekonomických trendov, vyhľadávania investičných príležitostí a realizácie obchodných transakcií. Uskutočňuje obchodné transakcie, vedie alebo zúčastňuje sa telekonferencií, pripravuje vstupy na semináre a pracovné stretnutia. Monitoruje vývoj na devízovom trhu. Uskutočňuje operácie s cennými papiermi, depozitné operácie, swapové operácie, spotové operácie, operácie na repo trhu a operácie s derivátmi. Spracováva operatívne informácie o aktuálnom vývoji na trhu a navrhuje postupy pri správe rezerv. Zverejňuje kurzový lístok vybraných cudzích mien. Vypracov...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3693/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPortfólio manažér
SKAnalytik operácií na finančných trhoch
SKExpert operácií na finančných trhoch
SKŠpecialista operácií na voľnom trhu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413025
ESCO
802
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413025

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
menová politika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania analýz a prognóz vývoja
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantitatívne metódy analýzy trhu v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodne dohodnuté obchodné a etické štandardy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecne záväzné právne predpisy v zverenej oblasti finančných trhov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytické, štatistické a ekonometrické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prognostické metódy a postupy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégie investovania v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy operácií na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Operácie na voľnom trhu, automatické operácie a povinné minimálne rezervy.
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonomické trendy na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
devízové operácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Forwardové, futuritné, opčné, swapové a spotové.
Perspektíva: Aktuálna
7
cenné papiere
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Ich podoby, druhy a vlastnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti odhadovania škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby.
Perspektíva: Aktuálna
7
rezervy na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia a postupy obchodovania na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy určovania rizík pri stanovovaní kurzov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy vyhľadávania náhodných udalostí ovplyvňujúcich kurzy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh postupov pri správe rezerv v oblasti finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie situácie na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie vývoja kapitálového trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priebežné vyhodnocovanie kurzovej a úrokovej pozície banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k analyzovaným dátam
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza devízových trhov a obchodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza portfólia cenných papierov banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analýz, prognóz a štúdií vývoja finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
príprava podkladov na odborné semináre, školenia v oblasti finančných trhov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správa rezerv a portfólií na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie odborných stanovísk a odborných materiálov vo zverenej oblasti finančných trhov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správa investičného/devízového portfólia Národnej banky Slovenska
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a realizácia obchodných transakcií na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie operácií na kapitálovom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.