Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve

Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctveŠpecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve koordinuje vzťahy Národnej banky Slovenska s medzinárodnými inštitúciami, zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v rámci Európskeho systému centrálnych bánk a koordináciu zahraničnej technickej pomoci. Vypracováva odborné stanoviská k materiálom v oblasti medzinárodnej spolupráce v rámci Európskeho systému centrálnych bánk, informácie k materiálom súvisiacich s činnosťou Medzinárodného menového fondu, Európskej únie a Banky pre medzinárodné zúčtovanie a vedie ich evidenciu. Pripravuje podklady pre účasť zástupcov Národnej banky Slovenska na fórach vybraných inštitúcií ako napríklad na zasadnutiach Medzinárodného menového fondu, podklady pre hlasovanie guvernéra Národnej banky Slovenska v Medzinárodnom menovom fonde, podklady na rokovania Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, Banky pre medzinárodné zúčtovanie, Hospodársky a finančný výbor, Svetovú banku, Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a iných medzinárodných organ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3689/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKExpert pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413023
ESCO
806
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné poznatky z oblasti makroekonómie, makroekonomické ukazovatele a vývojové trendy.
Perspektíva: Aktuálna
7
menová politika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
banková únia a jej piliere
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné bankovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úlohy ECB, Národnej banky Slovenska a Eurosystému
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dokumentov a odborných stanovísk.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ciele, členské krajiny a orgány EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby odborných stanovísk v oblasti medzinárodnej spolupráce v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vo vzťahu Národnej banky Slovenska k medzinárodným inštitúciám.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o medzinárodných inštitúciách, ich fungovaní a orgánoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Najmä o EÚ, ECB, MMF a BIS.
Perspektíva: Aktuálna
7
problematika fungovania Európskej únie a jej orgánov a inštitúcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Najmä pri rozhodovaní, použitie právnych aktov.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá diplomatického protokolu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Informačný systém registratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie základných pravidiel a mechanizmov pri tvorbe stanovísk k návrhom aktov EÚ a pre koordináciu realizácie politík EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad a pravidiel registratúrneho poriadku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie strategických dokumentov a stanovísk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie odborných materiálov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Súvisiacich s postavením a činnosťou NBS.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na rokovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie a kompletizácia podkladov, stanovísk a materiálov na organizované pracovné rokovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencií v oblasti medzinárodných vzťahov v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kompletizácia dokladov a materiálov na zabezpečené akcie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava odborných materiálov a stanovísk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a koordinácia stretnutí na medzinárodnej úrovni
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
organizovanie rokovaní na medzinárodnej úrovni v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Organizovanie rokovaní so zástupcami centrálnych bánk a medzinárodných organizácií (napríklad Medzinárodný menový fond, Svetová banka, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a iné).
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.