Špecialista prípravy platidiel

Špecialista prípravy platidielŠpecialista prípravy platidiel komplexne zabezpečuje metodiku, proces prípravy, obstarávania, kontrolu efektívnosti a kvality výroby platidiel. Pripravuje medzinárodné súťaže na výber dodávateľov bankoviek a mincí, vrátane vypracovávania podkladov pre prípravu zmlúv s dodávateľmi a koordinácie súvisiaceho pripomienkového konania. Pripravuje bankovo-technickú špecifikáciu zberateľských a obchodných mincí, pripravuje odborné stanoviská k návrhom novej technickej špecifikácie bankoviek a obehových mincí. Kontroluje, posudzuje a schvaľuje bankovkový papier so zabudovanými ochrannými prvkami, vzhľad skúšobných nátlačkov a vzoriek bankoviek a odrazkov mincí, technické parametre bankoviek a mincí, bezpečnostné prvky bankoviek a kvalitu materiálov používaných pri výrobe mincí. Vykonáva dozor nad tlačou bankoviek a razbou mincí, nad ničením náradia na ich prípravu a výrobu a nad ničením chybných tlačí bankoviek a razieb mincí. Zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o zahraničných subjektoch v ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3685/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKExpert prípravy platidiel
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413022
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413022

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranné prvky bankoviek a mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy klasifikácie bankoviek a mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávacie predpisy o hotovostnom peňažnom obehu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a postupnosť procesu obstarávania platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy analýz a expertíz platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranné prvky platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy pokladničnej a emisnej činnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovávania podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti platobného styku
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Upravujúce vydávanie bankoviek, mincí a pamätných mincí do obehu, ukončovanie ich platnosti a podmienky ich reprodukcie.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
implementácia noriem Európskeho spoločenstva do právnych predpisov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava metodiky, predpisov a legislatívy z oblasti výroby, kvality a bezpečnosti platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava emisného plánu pamätných a zberateľských mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava bankovo-technickej špecifikácie zberateľských a obchodných mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie pravidiel a dodržiavanie autorského zákona pri reprodukcii diel a kontrola porušenia autorského zákona
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a posudzovanie technických parametrov a bezpečnostných prvkov platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania príslušnej legislatívy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pri reprodukcii platidiel a legislatívy súvisiacej s autorským právom.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolovanie efektívnosti a kvality výroby platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Kontrolovanie, posudzovanie a schvaľovanie bankového papiera so zabudovanými ochrannými prvkami, vzhľadu skúšobných nátlačkov a vzoriek bankoviek a odrážkov mincí, technických parametrov bankoviek a mincí, bezpečnostných prvkov bankoviek a kvality materiálov používaných pri výrobe mincí.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie návrhov a námetov na nové platidlá, popr. na modifikácie súčasných platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Posudzuje tiež výtvarné návrhy na pamätné a zberateľské mince.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie dozoru nad tlačou bankoviek a razbou mincí, nad ničením náradia na ich prípravu a výrobu a nad ničením chybných tlačí bankoviek a razieb mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava analýz, stanovísk a pripomienok k odborným materiálom v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Tvorba stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny.
Perspektíva: Aktuálna
7
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík z oblasti výroby platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava medzinárodných súťaží a výberových konaní dodávateľov na výrobu a dodávku platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia odborných školení
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, komerčných bánk, Polície SR a iné subjekty v rámci medzinárodnej spolupráce.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.