Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu

Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehuŠpecialista riadenia hotovostného peňažného obehu zabezpečuje metodiku a procesy v oblasti hotovostného peňažného obehu a v oblasti spracovávania a úschovy peňazí. Tvorí komplexné projekty koncepčného rozvoja banky v oblasti hotovostného peňažného obehu. Vypracováva správy a analýzy aktuálneho stavu a vývoja hotovostného peňažného obehu. Tvorí stratégiu a koncepciu riadenia hotovostného peňažného obehu. Tvorí jednotnú metodiku pre bankovú sústavu a súvisiace odborné činnosti banky v oblasti hotovostného peňažného obehu, ako aj súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy. Analyzuje a navrhuje systémové opatrenia v oblasti hotovostného peňažného obehu, emisnej a pokladničnej činnosti. Vypracováva podklady pre tvorbu nových informačných systémov v oblasti riadenia hotovostného peňažného obehu. Vykonáva činnosti v oblasti hotovostného peňažného obehu, ktoré vyplývajú z členstva v Eurozóne. Vykonáva kontroly podľa Rámcových pravidiel ECB pre spracovanie bankoviek. Spracováva a posudz...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3679/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKExpert riadenia hotovostného peňažného obehu
SKMetodik riadenia hotovostného peňažného obehu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413021
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413021

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby recyklácie eurobankoviek
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranné prvky bankoviek a mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávacie predpisy o hotovostnom peňažnom obehu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Podrobnosti v rámci hotovostného peňažného obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodnutia ECB
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: O kontrole pravosti a opotrebiteľnosti eurobankoviek, a ich opätovnom vrátení do obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy pokladničnej a emisnej činnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Nariadenia o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do peňažného obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
hotovostný peňažný obeh
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Procesy riadenia hotovostného peňažného obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika a procesy v oblasti hotovostného peňažného obehu a spracovávania a úschovy peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a voľba metodiky na hodnotenie rizík a jej aplikácia v konkrétnych podmienkach, spracovanie výsledkov, vrátane návrhov konkrétnych opatrení v oblasti finančníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Analýza a návrh systémových opatrení v oblasti hotovostného peňažného obehu, emisnej a pokladničnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia právnych predpisov ECB a EK do slovenských právnych noriem
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stratégie a koncepcie riadenia hotovostného peňažného obehu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcií a metodík vo zverenej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti riadenia hotovostného peňažného obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie interných písomností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava metodiky, predpisov a legislatívy z oblasti výroby, kvality a bezpečnosti platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a posudzovanie materiálov a právnych predpisov ECB, EK a navrhovanie spôsobu ich implementácie do slovenských právnych noriem a iných aktov riadenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania príslušnej legislatívy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava analýz, stanovísk a pripomienok k odborným materiálom v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti hotovostného peňažného obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na plánovanie výroby platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.