Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore

Špecialista pre dohľad vo finančnom sektoreŠpecialista pre dohľad vo finančnom sektore pripravuje, vykonáva, riadi a koordinuje výkon dohľadu nad subjektmi finančného trhu, vrátane realizácie špeciálnych odborných činností vo finančnom sektore. Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore vykonáva dohľad na mieste a/alebo na diaľku. Pripravuje podklady pre výkon dohľadu a vedie prípravné rokovania s predstaviteľmi dohliadaných subjektov. Komplexne riadi, organizuje, koordinuje a vyhodnocuje výkon dohľadu alebo na týchto činnostiach participuje. Vyhodnocuje dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch. Identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia zložitých alebo neštandardných operácií a potenciálnych rizík v dohliadaných subjektoch. Vykonáva analýzy finančných ukazovateľov, účtovníctva a vnútorných procesov, preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov, posudzuje a vykonáva následnú validáciu modelov riadenia rizík v dohliadaných subjektoch. Prerokováva výsledk...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3667/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKAnalytik dohľadu vo finančnom sektore
SKExpert dohľadu vo finančnom sektore
SKInšpektor dohľadu vo finančnom sektore
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413003
ESCO
808
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonomická analýza a prognóza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
právne predpisy v sektoroch finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pre výkon dohľadu v dohliadaných subjektoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy ukazovateľov v menovej a finančnej štatistike
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RegTech
Online interná a externá komunikácia
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prehľad subjektov finančného sektora
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytické metódy v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
metódy riadenia rizík vo finančnom sektore
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
banková únia a jej piliere
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Jednotný mechanizmus dohľadu, Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií, Systém ochrany vkladov s európskym protokolom.
Perspektíva: Aktuálna
7
bankový controlling
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Metódy controllingu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: RegTech
7
postupy riadenia rizík dohliadaných subjektov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bankové účtovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie dohliadacej a previerkovej činnosti subjektov finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: RegTech
7
analýza rizík a návrh opatrení na ochranu voči rizikám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie úloh a prípadov súvisiacich s notifikačnými a povoľovacími procesmi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
tvorba správ a dokumentov súvisiacich s činnosťou dohľadu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zameranie na prezentačné a argumentačné zručnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
vedenie prvostupňového konania pred Národnou bankou Slovenska
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: RegTech
Online interná a externá komunikácia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.