Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe

Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobeMontážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe vykonáva podľa pracovného postupu alebo výkresovej dokumentácie čiastkové montážne operácie prevažne ručného charakteru, pri ktorých z viacerých častí (súčiastok, dielcov, dielov) zostavuje vyšší celok, podieľa sa na finálnom produkte. Zodpovedá za správnosť a presnosť vykonanej operácie a za funkčnosť zostaveného vyššieho celku. Kontroluje kvalitu montovaných dielcov a vykonáva sebakontrolu vykonaných operácií. Operácie vykonáva v predpísanom čase a zároveň dbá na to (dáva pozor, dozerá, dohliada), aby pri montážnych operáciách nedochádzalo k poškodzovaniu dielov. Hlási chyby a nedostatky v procese. Zodpovedá za presné a úplné vykonanie operácií, dodržiavanie stanovených montážnych postupov a technologickej disciplíny. Testuje funkčnosť strojných celkov, resp. ich častí po zmontovaní. V prípade chýb sa podieľa na ich odstránení. Zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3633/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMontážny robotník
SKMontér vo výrobe
SKOperátor vo výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: V prípade štúdia strojárskeho zamerania sa akceptuje prax nadobudnutá počas štúdia.
ISCO-08
8211
SK ISCO-08
8211000
ESCO
2773
SK NACE Rev. 2
C28,C29,C30
CPA 2015
C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
8211000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montážne stroje a zariadenia v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montážne technológie v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
viazacie prostriedky a zásady správnej starostlivosti, uskladňovania a manipulácie s nimi
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
koboty
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spolupracujúce roboty. Roboty určené k priamej interakcii človeka a robota v spoločnom priestore, alebo tam, kde ľudia a roboti sú v tesnej blízkosti. Aplikácie kobotov kontrastujú s tradičnými aplikáciami priemyselných robotov, v ktorých sú roboti izolovaní od kontaktu s ľuďmi.
Perspektíva: Budúca
3
spôsoby obsluhy žeriavov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách kvality v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola kvality v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Kontrola kvality montovaných dielcov.
Perspektíva: Aktuálna
3
montážne operácie na linke v strojárskej (automobilovej) výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Priskrutkovanie, zaklipovanie, vloženie, nastavenie, zapojenie, upevnenie, nitovanie, lepenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
prenášanie materiálu ručne alebo jeho prevoz prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a viazanie žeriavových bremien
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha montážnych strojov a zariadení v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha nastavovaných a nastavených výrobných strojov a liniek v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca s kobotmi
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spolupracujúce roboty. Roboty určené k priamej interakcii človeka a robota v spoločnom priestore, alebo tam, kde ľudia a roboti sú v tesnej blízkosti. Aplikácie kobotov kontrastujú s tradičnými aplikáciami priemyselných robotov, v ktorých sú roboti izolovaní od kontaktu s ľuďmi.
Perspektíva: Budúca
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.