Brúsič nástrojov

Brúsič nástrojovBrúsič nástrojov vykonáva ručné alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s jednou reznou hranou alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s viacerými reznými hranami. Obrábacie nástroje udržiava v prevádzkyschopnom stave. Upravuje ostrie - reznú hranu podľa požiadaviek technológa, kontroluje geometriu rezných hrán nástrojov. Brúsič nástrojov k výkonu svojej činnosti používa špeciálne nástrojárske brúsky alebo CNC nástrojárske brúsky....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3631/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKBrúsič náradia
SKOstrič náradia
SKOstrič nástrojov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7224
SK ISCO-08
7224002
ESCO
2248
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C24,C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
7224002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia frézovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technológia brúsenia - znalosti v oblasti určovania a špecifikovania brúsnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby diagnostiky, opráv, údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rezné nástroje
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Kontinuálne vzdelávanie v oblasti trendov a noviniek rezných nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
nové typy materiálov brúsnych kotúčov a brusiva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
CNC nástrojárske brúsky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na vykonávanie obrábacích operácií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné a strojové brúsenie jedno a viacbritvových obrábacích nástrojov 
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Ručné a strojové brúsenie jedno a viacbritvových obrábacích nástrojov - sústružnícke nože, frézy, vrtáky, výhrubníky, výstružníky, preťahovacie tŕne, pilové kotúče a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
3
lapovanie britiev jednobritvových nástrojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Strojové obrábanie, ktorým sa upravuje drsnosť materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné vybrusovanie a ostrenie jednoduchých tvarových nožov a vrtákov, úprava ostria tvarových nožov žliabkovaním a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
upínanie brúsiacich a iných nástrojov, upínanie obrobkov a stanovenie ich polohy na rôznych druhoch brúsok, honovačiek, ševingovacích strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyvažovanie brúsiacich kotúčov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a údržba použitých nástrojov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba a príprava príslušenstva nástrojových brúsok pred ostrením nástrojov, príprava k ich ostreniu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha brúsok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha CNC brúsok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.