Programátor priemyselných robotov

Programátor priemyselných robotovProgramátor priemyselných robotov zabezpečuje nastavenie parametrov a programovanie priemyselných robotov. V zmysle programovania modifikuje, optimalizuje, identifikuje poruchy, koriguje dráhy a zabezpečuje plynulý chod robota s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu. Orientuje sa v základnej technickej dokumentácii a napomáha pri riešení problémov spojených s robotikou. Zlaďuje robota s prácou iných zariadení, resp. montážnych činností. Vie čítať referenčné údaje k pracovnému miestu, schémy a plány. Hlási anomálie zariadení. Participuje na riešení akéhokoľvek problému robotiky na výrobných, montážnych zariadeniach a na zariadeniach dopravných systémov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
500052/1
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát programovania a obsluhy robotov

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149040
ESCO
502
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
2149040

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
logika programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná informatika - automatizácia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
princípy údržby a programovania robotov a kolaboratívnych robotov cez vzdialený prístup
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia robotizácie a kolaboratívnych robotov v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy údržby a opráv robotických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operačné štandardy a postupy v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia, návody a schémy v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia blockchain v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
spôsoby analýzy dát robotických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy plánovania a projektovania v elektrotechnike, automatizovanej výrobe a v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nemusí byť na vysokej úrovni, avšak je potreba rozumieť problematike v tejto oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojárska aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mechatronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
PLC (Programovateľný logický automat)
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii CNC strojov, robotov, manipulátorov, automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii na nastavovanie priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie výpočtov prostredníctvom superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
diagnostikovanie zariadení IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok číslicovo riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Kontrola a vykonávanie funkčných skúšok priemyselných robotov, nie primárne číslicovo riadených strojov a liniek.
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie robotov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza dát z robotických zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
programovanie priemyselných počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba operačných štandardov a postupov v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úpravy programovacieho kódu pri overovaní funkčnosti vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie popisu príslušného programového kódu, vkladanie značiek a vysvetliviek pre programy v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
programovanie priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a korekcie programu pre robot, automat alebo riadiacu jednotku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia, modifikácia a korekcia dráh robota v súvislosti s dosiahnutím flexibility, zvýšením produktivity a výkonnosti daného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
údržba a programovanie robotov a kolaboratívnych robotov cez vzdialený prístup
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
údržba robotických systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha programovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha iba v rámci programovania priemyselných robotov.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie technológie blockchain v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.